Mogens Heller Grabe Holding ApS

Torsmark 4

8700 Horsens


Årsrapport

17. december 2015 - 31. december 2016

Årsrapporten er godkendt den
01/05/2017
René Lyskjær
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenMogens Heller Grabe Holding ApS
Torsmark 4
8700 Horsens
CVR-nr:37311340
Regnskabsår:17/12/2015 - 31/12/2016

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter
Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed indenfor softwarebranchen.


Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold er i regnskabsåret forløbet planmæssigt.


Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er ikke indtruffet begivnder efter regnskabsårets afslutning, som har nogen betydning for selskabet.
 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af

finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder

afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,

og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå

selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser

som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant

effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af

eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og

nominelt beløb.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Den regnskabsmæssige værdi

af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af

værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages

nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi

 

Resultatopgørelse

 

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering

og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og

med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til

virksomhedens hovedaktivitet.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler,

tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

 

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører

regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved

finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og

transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under

acontoskatteordningen mv.

 

Ekstraordinære indtægter og omkostninger

Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører

fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af

tilbagevendende karakter.

 

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen

med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til

posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Balance

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien

reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende

efterfølgende regnskabsår.

 

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets

skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte

acontoskatter.

 

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld,

måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 17. dec 2015 - 31. dec 2016

Note 2015/16 -
kr. kr.
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 137.671
Ordinært resultat før skat 137.671
Skat af årets resultat 0
Årets resultat 137.671
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 101.200
Overført resultat 36.471
I alt 137.671

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2015/16 -
kr. kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 50.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 50.000
Anlægsaktiver i alt 50.000
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 137.671
Tilgodehavender i alt 137.671
Omsætningsaktiver i alt 137.671
Aktiver i alt 187.671

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2015/16 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000
Overført resultat 36.471
Forslag til udbytte 101.200
Egenkapital i alt 187.671
Passiver i alt 187.671
true false false false true Ingen bistand hej@probitas.dk Kildevej 27 8700 Horsens 373113402015-12-172016-12-31 373113402015-12-172016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 373113402015-12-172016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 373113402016-12-31 iso4217:DKK