JACOBSEN VVS VIBORG ApS

Holstebrovej 76

8800 Viborg


Årsrapport

1. juli 2017 - 30. juni 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
19/10/2018
Kim Jacobsen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenJACOBSEN VVS VIBORG ApS
Holstebrovej 76
8800 Viborg
CVR-nr:26622964
Regnskabsår:01/07/2017 - 30/06/2018
BankforbindelseNykredit Bank
8800 Viborg

Ledelsespåtegning


Direktionen aflægger hermed årsregnskab for 2017/2018 for JACOBSEN VVS VIBORG ApS. Den samlede ledelse erklærer:

 

ï‚· At årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

ï‚· At årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

 

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

Hovedaktivitet
Selskabets formål er at udøve virksomhed indenfor VVS-branchen og i forbindelse hermed tillige virksomhed som autoriseret kloakmester samt investering og finansiering.


Viborg, den 21/09/2018

Direktion
Kim Jacobsen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Jacobsen VVS Viborg ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Jacobsen VVS Viborg ApS for regnskabsåret 1. juli 2017 – 30. juni 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR- danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Viborg, 10/10/2018Steen Maagaard
Registreret Revisor
Revisionsfirmaet Borregaard & Maagaard
CVR: 18018594

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Resultatopgørelse


Forbrug af råvarer og hjælpematerialer
Råvarer og hjælpematerialer forbrugt ved udførelsen af arbejde.

 

Andre eksterne omkostninger
Omkostninger til salg og administration samt indirekte omkostninger, f.eks. leje- og leasingydelser (operationel leasing), serviceaftaler, forsikringer og vedligeholdelse.

 

Finansielle indtægter
Renteindtægter, modtaget udbytte samt kursgevinster på obligationer og aktier.

 

Finansielle omkostninger
Renteomkostninger, kurstab på obligationer, aktier og realkreditlån samt nedskrivning af tilgodehavender.

 

Skat af årets resultat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22 pct.
 

Balance


Immaterielle og materielle anlægsaktiver
Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. Aktivernes skønnede restværdi efter afsluttet brugstid indgår ikke i afskrivningsgrundlaget.


Brugstid Restværdi
EDB-udstyr …………………………………………………….. 3 år 0 kr.
Småanskaffelser ved stiftelse ……………………………….. 3 år 0 kr.
Driftsmateriel og inventar …………………………………….. 5 år 0 kr.

 

Anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

 

Tab og gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under posten ”Afskrivninger”.

 

Aktiver med en kostpris under 13.500 kr. omkostningsføres i anskaffelsesåret.

 

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til bruttopris – 30%. I varernes kostpris indgår alle omkostninger, der direkte kan henføres til anskaffelsen.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til debitorernes nominelle værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Igangværende arbejder måles til salgsværdien af udført arbejde, baseret på vurdering af arbejdernes færdiggørelsesgrad (produktionsmetoden). Færdiggørelsesgraden opgøres ved en konkret vurdering af hvert enkelt arbejdes stade.

 

Modtagne betalinger ved acontofakturering er fratrukket i posten.

 

Hensatte forpligtelser
Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi og beregnes som 22 pct. af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

 

Gældsforpligtelser - generelt
Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris. Undtagelsesbestemmelserne anvendes, hvor dette er muligt, hvorefter restgælden ansættes til nettorealisationsværdi tillempet til nominel restgæld. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominel restgæld.

 

Selskabsskat, periodeafgrænsningsposter og øvrige ikke-finansielle forpligtelser måles til nettorealisationsværdi
 

Resultatopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Bruttoresultat 583.828 520.928
Personaleomkostninger -517.117 -476.393
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 2.829 0
Resultat af ordinær primær drift 69.540 44.535
Andre finansielle indtægter 0 151
Øvrige finansielle omkostninger -77.776 -19.766
Ordinært resultat før skat -8.236 24.920
Skat af årets resultat 0 0
Årets resultat -8.236 24.920
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 0
Overført resultat -8.236 24.920
I alt -8.236 24.920

Balance 30. juni 2018

Aktiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Råvarer og hjælpematerialer 332.200 338.700
Varebeholdninger i alt 332.200 338.700
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 236.509 180.564
Igangværende arbejder for fremmed regning 198.800 184.687
Andre tilgodehavender 700 2.933
Periodeafgrænsningsposter 13.072 11.860
Tilgodehavender i alt 449.081 380.044
Omsætningsaktiver i alt 781.281 718.744
Aktiver i alt 781.281 718.744

Balance 30. juni 2018

Passiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Andre reserver 3.000 3.000
Overført resultat -98.080 -89.844
Egenkapital i alt 29.920 38.156
Gæld til banker 281.626 245.866
Leverandører af varer og tjenesteydelser 87.747 99.878
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 381.988 334.844
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 751.361 680.588
Gældsforpligtelser i alt 751.361 680.588
Passiver i alt 781.281 718.744

Noter

1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Direktionen aflægger hermed årsregnskab for 2017/2018 for JACOBSEN VVS VIBORG ApS. Den samlede ledelse erklærer:

 

  • At årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

  • At årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at udøve virksomhed indenfor VVS-branchen og i forbindelse hermed tillige virksomhed som autoriseret kloakmester samt investering og finansiering.

false false false false true 01/07/2016 30/06/2017 Andre erklæringer uden sikkerhed Revisionsfirmaet Borregaard & Maagaard Læsøvej 2 B 8800 Viborg 266229642017-07-012018-06-30 266229642017-07-012018-06-300 266229642017-07-012018-06-302 266229642016-07-012017-06-30 266229642017-07-012018-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 266229642016-07-012017-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 266229642017-07-012018-06-30fsa:RetainedEarningsMember 266229642016-07-012017-06-30fsa:RetainedEarningsMember 266229642018-06-30 266229642017-06-30 iso4217:DKK