Latin Food IVS

Heinesgade 13

2200 København N


Årsrapport

4. april 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/05/2017
Anthar F. L. Amoros
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenLatin Food IVS
Heinesgade 13
2200 København N
Telefonnummer:91924009
e-mailadresse:anthar_amoros@hotmail.com
CVR-nr:37583286
Regnskabsår:04/04/2016 - 31/12/2016

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsregnskabet 2016 Latin Food Ivs.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtmæssig, således at årsregnskabet giver et

retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsregnskabet er ikke revideret, og det erklæres at virksomheden opfylder betingelserne herfor.

 

Antar Francisco Lara Amoros

København, d. 31. maj 2017

 


København, den 31/05/2017

Direktion
Antar Francisco Lara AmorosLedelsesberetning

Hovedaktiviteter
Selskabets formål er at drive catering og eventvirksomhed indenfor restaurationsbranchen samt hermed beslægtet virksomhed.   


Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat anses for tilfredsstillende. Der er ikke truffet aftale om andre aktiviteter


Begivenheder efter regnskabets afslutning
Fortsætter i samme kurs


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt
Årsregnskabet 2016 for Latin Food Ivs er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.


Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste: Bruttoresultat omfatter omsætning af handelsvarer, og som indtægtskriterium anvendes faktureringsprincippet, og med fradrag af vareforbrug, andre eksterne omkostninger og hjælpematerialer.
Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 har selskabet valgt at sammendrage nævnte poster.


Andre eksterne omkostninger
Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret.
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

 

Skat af årets resultat 
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og evt. forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.


Balance

Materielle anlægsaktiver:
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Driftsmidler: 5 år


Aktiver med en kostpris på under 12 t.kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

 

Andre finansielle anlægsaktiver:

Deposita optages til nominel værdi


Varebeholning:
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. I tilfælde hvor det ikke har været muligt at opgøre varelageret skønnes varelagret af selskabets ledelse til en fornuftig værdi.

 

Tilgodehavender:
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Gældsforpligtelser:
Skyldig skat og udskudt skat:
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende
aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles
udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af
fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske
skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning
vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat
som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt
en skattesats på 22%

Resultatopgørelse 4. apr 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 -
kr. kr.
Nettoomsætning 46.424
Vareforbrug -43.740
Eksterne omkostninger 1 -42.995
Administrationsomkostninger -11.022
Bruttoresultat -51.333
Personaleomkostninger 0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0
Resultat af ordinær primær drift -51.333
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 0
Ordinært resultat før skat -51.333
Skat af årets resultat 0
Årets resultat -51.333
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -51.333
I alt -51.333

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 -
kr. kr.
Goodwill 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0
Grunde og bygninger 0
Produktionsanlæg og maskiner 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0
Deposita 21.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 21.000
Anlægsaktiver i alt 21.000
Tilgodehavende skat 18.083
Tilgodehavender i alt 18.083
Likvide beholdninger 3.665
Omsætningsaktiver i alt 21.748
Aktiver i alt 42.748

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 2 100
Overført resultat -51.333
Reservefond 93.981
Egenkapital i alt 42.748
Passiver i alt 42.748

Noter

1. Eksterne omkostninger

Leasingudgifter for mobil køkken                                  42.995

2. Registreret kapital mv.

Aktie-/anpartskapitalen består af xxx aktier a xxx kr. Aktierne/anparterne er ikke opdelt i klasser.
 

  kr.
Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår:  
Aktiekapital dd.mm.åå. 100
Tilgang dd.mm.åå, kapitaludvidelse xxx.xxx
Aktie-/anpartskapital ultimo 100
false false false false true Ingen bistand Agha Hasan Razvi Naverland 1C 2600 Glostrup 375832862016-04-042016-12-31 375832862016-04-042016-12-310 375832862016-04-042016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 375832862016-12-31 iso4217:DKK