FIONIA IT ApS

Mogensensvej 1

5000 Odense C


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
28/05/2019
Kasper Jepsen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenFIONIA IT ApS
Mogensensvej 1
5000 Odense C
Telefonnummer:51596615
e-mailadresse:kj@fioniait.dk
CVR-nr:25531205
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018
RevisorCarsten Bjørn Jensen Statsautoriseret revisionsvirksomhed
Skovhaven 138
5320 Agedrup
DK Danmark
CVR-nr:25452313
P-enhed:1007719392

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2018 - 31. december 2018 for FIONIA IT ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Odense, den 28/05/2019

Direktion
Kasper Jepsen
DirektørRevisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Fionia IT ApS.

Vi har opstillet årsregnskabet for Fionia IT ApS for regnskabsåret 1. januar 2018 – 31. december 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Odense, 28/05/2019Carsten Bjørn Jensen , mne7392
Statsautoriseret revisor
Carsten Bjørn Jensen Statsautoriseret revisionsvirksomhed
CVR: 25452313

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter
Selskabets aktiviteter er hosting, rådgivning og konsulentarbejde herunder IT løsninger og forretningsudvikling samt køb og salg af IT-udstyr.


Væsentlig ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold
Der er i 2018 købt aktiviteter for 588 tkr. Beløbet er i årsregnskabet opført og afskrevet som goodwill.


Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Generelt

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.


Rapporteringsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

 

 

Resultatopgørelse


Bruttoresultat

Bruttoresultatet omfatter nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

 

Nettoomsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.  Nettoomsætning indregnes ekskl. moms.

 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler mv.

 

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

 

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

 

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

 

Fionia IT ApS indgår i en sambeskatning med sin modervirksomhed.  Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

 

 

Balance

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Goodwill afskrives lineært  over den økonomiske brugstid, der er vurderet til fra 3 år til 5 år.

 

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.  Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.  Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: brugstid 12 måneder og restværdi 0%.


Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktive vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv hen-holdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, optages ikke til nogen værdi hvis der er usikkerhed om hvornår aktivet kan realiseres.

 

Gældsforpligtelser

Gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Bruttoresultat 3.178.945 1.249.246
Personaleomkostninger 1 -2.534.507 -972.928
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -502.764 -257.566
Resultat af ordinær primær drift 141.674 18.752
     Andre finansielle omkostninger -26.592 -6.072
Ordinært resultat før skat 115.082 12.680
Skat af årets resultat -45.214 -3.162
Årets resultat 69.868 9.518
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 60.000 0
Overført resultat 9.868 9.518
I alt 69.868 9.518

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Goodwill 1.817.075 1.718.089
Immaterielle anlægsaktiver i alt 1.817.075 1.718.089
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 13.750
Materielle anlægsaktiver i alt 0 13.750
Andre tilgodehavender 38.113 37.731
Finansielle anlægsaktiver i alt 38.113 37.731
Anlægsaktiver i alt 1.855.188 1.769.570
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 105.982 121.188
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 210.156 2.656
Andre tilgodehavender 18.690 30.544
Periodeafgrænsningsposter 0
Tilgodehavender i alt 334.828 154.388
Likvide beholdninger 0 110.104
Omsætningsaktiver i alt 334.828 264.492
Aktiver i alt 2.190.016 2.034.062

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
Overført resultat 162.443 152.575
Forslag til udbytte 60.000 0
Egenkapital i alt 302.443 232.575
Hensættelse til udskudt skat 0 3.835
Hensatte forpligtelser i alt 0 3.835
Gæld til banker 302.286 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 99.480 104.622
Skyldig selskabsskat 49.049 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 1.436.758 1.693.030
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.887.573 1.797.652
Gældsforpligtelser i alt 1.887.573 1.797.652
Passiver i alt 2.190.016 2.034.062

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Registreret kapital mv. Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 80.000 152.575 0 232.575
Betalt udbytte 0 0
Årets resultat 9.868 60.000 69.868
Egenkapital, ultimo 80.000 162.443 60.000 302.443

Noter

1. Personaleomkostninger

  2018 2017
  kr. kr.
Løn og gager 2.464.588 941.709
Pensionsbidrag 27.780 9.064
Andre omkostninger til social sikring 42.139 22.155
  2.534.507 972.928

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Hæftelse som følge af sambeskatning med tilknyttet virksomhed (moderselskabet).

3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

4. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2018
Gennemsnitligt antal ansatte 7
false false true true 01/01/2017 31/12/2017 Andre erklæringer uden sikkerhed Carsten Bjørn Jensen Skovhaven 138 5320 Agedrup 255312052018-01-012018-12-31 255312052018-01-012018-12-311 255312052018-01-012018-12-310 255312052018-01-012018-12-312 255312052017-01-012017-12-31 255312052018-01-012018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 255312052017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 255312052018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 255312052017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 255312052018-12-31 255312052017-12-31 255312052018-01-01fsa:ContributedCapitalMember 255312052018-01-01fsa:RetainedEarningsMember 255312052018-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 255312052018-01-01 255312052018-01-012018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 255312052018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 255312052018-12-31fsa:ContributedCapitalMember 255312052018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 255312052018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK