LANDET BLIK & VVS ApS

Årsrapport

1. juli 2014 - 30. juni 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
13/08/2015
Jørn Jensen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenLANDET BLIK & VVS ApS
Skovballevej 25
5700 Svendborg
Telefonnummer:62541432
CVR-nr:29221200
Regnskabsår:01/07/2014 - 30/06/2015
RevisorFKS Revision
Blåbyvej 13
Svendborg
DK Danmark
CVR-nr:26306175
P-enhed:1008757646

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsberetningen og årsrapporten for perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2015.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vores mening et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Svendborg, den 11/08/2015

Direktion
Jørn Ekholm Jensen
Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i LANDET BLIK & VVS ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for LANDET BLIK & VVS ApS for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder. Dette kræver, at vi overholder revisorlovens regler, samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion. En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og hvor det er hensigtsmæssigt andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis. Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet. Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

På grundlag af det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelseberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.


Svendborg, 11/08/2015Finn Kehlet Schou HD
Registreret revisor
FKS Revision

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive VVS installationsforretning og dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årsregnskabet for 2014/2015 viser et resultat på kr. 152.454 efter skat, hvilket anses for tilfredsstillende.
Om selskabets økonomiske stilling og resultat af virksomhedens drift i det forløbne år, henvises til resultatopgørelse, balance og noter.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabet er udarbejdet under forudsætning af fortsat drift, og er aflagt efter følgende vurderings- og afskrivningsprincipper.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynlig, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris.  Målinger efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdiregulering af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Resultatopgørelse

BRUTTOFORTJENESTE
Bruttofortjenesten er en sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Indtægter ved levering af serviceydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af ydelsen

SKAT AF ÅRETS RESULTAT
Den forventede skat af årets skattepligtige indkomst er udgiftsført i resultatopgørelsen. Samtidig hermed indgår årets forskydninger i hensættelse til udskudt skat. Tillæg, fradrag og godtgørelse i forbindelsen med skatte er medtaget under renter.

Balance

MATERIELLE OG IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. (5 år) Ejendomme afskrives over 50 år
Småanskaffelser med en anskaffelsespris på under kr. 12.600 er straksafskrevet.

VAREBEHOLDNINGER
Varebeholdninger måles til kostpris.
Varebeholdning nedskrives til nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere end kostprisen.

DEBITORER
Debitorer måles til kostpris med fradrag af hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af en individuel vurdering af debitorerne.

IGANGVÆRENDE ARBEJDER
Igangværende arbejder måles til salgspriser ud fra , medgående materialer og afholdte lønudgifter.

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER
Periodeafgrænsningsposter indregnet under omsætningsaktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

FINANSIELLE GÆLDSFORPLIGTELSER
Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. I posten er medregnet tab på igangværende valutaspekulationer

HENSÆTTELSER
Eventualskat hensættes med 22 % af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af anlægsaktiver samt forudbetalte omkostninger.

Resultatopgørelse 1. jul 2014 - 30. jun 2015

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Bruttoresultat 1.787.194 1.450.529
Personaleomkostninger 1 -1.418.887 -1.448.127
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -78.470 -24.506
Resultat af ordinær primær drift 289.837 -22.104
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 1.300 2.986
Øvrige finansielle omkostninger -87.920 -102.503
Ordinært resultat før skat 203.217 -121.621
Ekstraordinært resultat før skat 203.217 -121.621
Skat af årets resultat -50.763 28.373
Årets resultat 152.454 -93.248
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 70.000 0
Overført resultat 82.454 -93.248
I alt 152.454 -93.248

Balance 30. juni 2015

Aktiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Grunde og bygninger 712.689 715.139
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 28.708 55.208
Materielle anlægsaktiver i alt 741.397 770.347
Anlægsaktiver i alt 741.397 770.347
Råvarer og hjælpematerialer 461.417 520.985
Varebeholdninger i alt 461.417 520.985
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 675.198 443.702
Igangværende arbejder for fremmed regning 480.826 509.364
Udskudte skatteaktiver 0 50.096
Tilgodehavende skat 26.000 10.200
Andre tilgodehavender 9.563 0
Periodeafgrænsningsposter 13.243 15.075
Tilgodehavender i alt 1.204.830 1.028.437
Likvide beholdninger 642 140
Omsætningsaktiver i alt 1.666.889 1.549.562
Aktiver i alt 2.408.286 2.319.909

Balance 30. juni 2015

Passiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 232.046 149.592
Forslag til udbytte 70.000 0
Egenkapital i alt 2 427.046 274.592
Hensættelse til udskudt skat 667 0
Hensatte forpligtelser i alt 667 0
Gæld til banker 370.000 410.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt 3 370.000 410.000
Gæld til banker 40.000 40.000
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt 898.654 1.028.505
Leverandører af varer og tjenesteydelser 230.718 169.734
Anden gæld 376.201 332.078
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 65.000 65.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.610.573 1.635.317
Gældsforpligtelser i alt 1.980.573 2.045.317
Passiver i alt 2.408.286 2.319.909

Noter

1. Personaleomkostninger

  2014/15 2013/14
  kr. kr.
Løn og gager 1176793 1215303
Pensionsbidrag 176426 164692
Andre omkostninger til social sikring 65668 68132
  1418887 1448127

2. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 125000 0 149592 0 274592
Udloddet ordinært udbytte 0 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 82454 70000 152454
Egenkapital ultimo 125000 0 232046 70000 427046

 

3. Langfristede gældsforpligtelser i alt

  Gæld i alt ultimo Afdrag næste år Langfristet andel Restgæld efter 5 år
  kr. kr. kr. kr.
Prioritetsgæld 0 0 0 0
Kreditinstitutter 410000 40000 370000 210000
Leasingforpligtelser 0 0 0 0
  410000 40000 370000 210000

 

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for engagement med pengeinstitut er der givet virksomhedspant for kr. 325.000,
pant i selskabets varebiler for kr. 353.000 samt pant i selskabets ejendom for kr. 500.000. Desuden er der stillet arbejdsgarantier for kr 6.117

 

01/07/2013 30/06/2014 Erklæring om udvidet gennemgang Finn Schou Blåbyvej 13 5700 Svendborg 292212002014-07-012015-06-30 292212002014-07-012015-06-301 292212002014-07-012015-06-300 292212002013-07-012014-06-30 292212002014-07-012015-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 292212002013-07-012014-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 292212002014-07-012015-06-30fsa:RetainedEarningsMember 292212002013-07-012014-06-30fsa:RetainedEarningsMember 292212002015-06-30 292212002014-06-30 iso4217:DKK