KYED BYG ApS

Bakkevænget 3

6000 Kolding


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
11/07/2019
Carsten Thomsen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenKYED BYG ApS
Bakkevænget 3
6000 Kolding
CVR-nr:30519426
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018
BankforbindelseAlm. Brand Bank A/S
RevisorKROGH & THOMSEN I/S
Ulvehavevej 36
7100 Vejle
DK Danmark
CVR-nr:19154408
P-enhed:1003701975

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2018 for Kyed Byg ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 og af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2018.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Kolding, den 09/07/2019

Direktion
Joachim Kyed ThomsenRevisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejerne i Kyed Byg ApS.

Vi har opstillet årsrapporten for Kyed Byg ApS for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi skal oplyse, at vi ikke overholder de krav om uafhængighed, der gælder for erklæringer med sikkerhed.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Vejle, 09/07/2019Carsten Thomsen , mne1341
registreret revisor FSR
KROGH & THOMSEN I/S
CVR: 19154408

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter er at udføre håndværksmæssigt arbejde.

 

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr. 153.548, som er disponeret som anført i resultatopgørelsen. Balancen pr. 31. december 2018 udviser en egenkapital på kr. 266.222.

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Generelt

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

 

Resultatopgørelse

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger.

Alle væsentlige indtægter og udgifter er periodiseret, således de omfatter den fulde regnskabsperiode.

Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens levetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasingaftaler er oplyst under eventualforpligtelser.

 

BRUTTORESULTAT:

Selskabet har i henhold til årsregnskabsloven valgt at sammendrage posterne nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger til én regnskabspost benævnt bruttofortjeneste.

 

NETTOOMSÆTNING:

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen i det år, hvor levering har fundet sted.

 

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER:

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, operationelle leasingaftaler med mere.

 

PERSONALEOMKOSTNINGER:

Personaleomkostninger omfatter løn og gager incl. feriepenge samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere.

 

FINANSIELLE POSTER:

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger.

 

SKAT AF ÅRETS RESULTAT:

Den i resultatopgørelsen udgiftsførte skat er beregnet med 22% af årets resultat reguleret for skattemæssige dispositioner.

Der er afsat udskudt skat med 22% af skattemæssige reservationer samt af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier på materielle anlægsaktiver.

 

Balance

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:

Materielle anlægsaktiver indregnes til anskaffelsesværdi. Der foretages herefter afskrivninger lineært baseret på følgende levetid og der fastsættes ikke restværdier:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar   5 - 8 år


Mindre nyanskaffelser u/kr. 13.500 samt  aktiver med kort levetid udgiftsføres i anskaffelsesåret.

 

 

 

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER:

Depositum er indregnet til kostpris.

 

VAREBEHOLDNINGER:

Varebeholdninger, der består af indkøbte byggematerialer, er optaget til kostpris. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

 

IGANGVÆRENDE ARBEJDER:

Igangværende arbejder er optaget til kostpris med tillæg af a’conto avance.

 

TILGODEHAVENDER:

Tilgodehavender opføres til pålydende værdi med fradrag af hensættelse til imødegåelse af tab, der opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

 

GÆLDSFORPLIGTELSER:

Gælden er medregnet med de nominelle beløb.

 

SELSKABSSKAT OG UDSKUDT SKAT:

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktier og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 1.284.536 1.177.129
Personaleomkostninger 1 -1.028.942 -734.227
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 2 -60.403 -38.649
Resultat af ordinær primær drift 195.191 404.253
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 6.160 765
     Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder -3.230 -94
     Andre finansielle omkostninger -6.285 -7.721
Ordinært resultat før skat 191.836 397.203
Skat af årets resultat 3 -38.288 -97.108
Årets resultat 153.548 300.095
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 200.000
Ekstraordinært udbytte indregnet under egenkapitalen 200.000 0
Overført resultat -46.452 100.095
I alt 153.548 300.095

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 206.945 63.947
Materielle anlægsaktiver i alt 206.945 63.947
Deposita 6.000 6.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 6.000 6.000
Anlægsaktiver i alt 212.945 69.947
Råvarer og hjælpematerialer 435.000 0
Varebeholdninger i alt 435.000 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.147.340 786.920
Igangværende arbejder for fremmed regning 150.000 0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 324.106 296.945
Andre tilgodehavender 7.316 13.889
Periodeafgrænsningsposter 26.449 11.082
Tilgodehavender i alt 1.655.211 1.108.836
Likvide beholdninger 134.456 421.524
Omsætningsaktiver i alt 2.224.667 1.530.360
Aktiver i alt 2.437.612 1.600.307

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 141.222 187.674
Forslag til udbytte 0 200.000
Egenkapital i alt 266.222 512.674
Hensættelse til udskudt skat 2.000 0
Hensatte forpligtelser i alt 2.000 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.326.411 610.432
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 475.086 10.913
Skyldig selskabsskat 38.000 98.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 329.893 368.288
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.169.390 1.087.633
Gældsforpligtelser i alt 2.169.390 1.087.633
Passiver i alt 2.437.612 1.600.307

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Registreret kapital mv. Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen Ekstraordinært udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 125.000 187.674 200.000 0 512.674
Betalt udbytte 0 0 -200.000 -200.000 -400.000
Årets resultat 0 -46.452 0 200.000 153.548
Egenkapital, ultimo 125.000 141.222 0 0 266.222

 

 

Joachim Kyed Holding ApS ejer mere end 5% af selskabskapitalen.

 

Selskabskapitalen er uændret siden stiftelsen.

Noter

1. Personaleomkostninger

  2018 2017
  kr. tkr.
     
Lønninger 982.003 696
Pensioner 23.322 23
Udgifter til social sikring 23.617 15
  1.028.942 734

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2018 2017
  kr. tkr.
     
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 57.002 31
Inventar u/kr. 13.500 3.401 8
  60.403 39

 

3. Skat af årets resultat

Selskabet har i regnskabsåret betalt kr. 96.288 i selskabsskat.

 

  2018 2017
  kr. tkr.
     
Skat af årets skattepligtige indkomst 38.000 98
Afsat udskudt skat 2.000 0
Regulering tidligere år -1.712 -1
  38.288 97

 

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet hæfter solidarisk med administrationsselskab Joachim Kyed Holding ApS for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for visse eventuelle kildeskatter som udbytteskat.

 

 

Operationel leasing:

 

Selskabet har indgået operationelle leasingaftaler for følgende beløb:

 

 

Rest løbetid

Restydelse

Ydelse 2019

Ydelse 2020/21

  mdr. tkr. tkr. tkr.
         
3 aftaler 27 231 98 133

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

6. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2018
Gennemsnitligt antal ansatte 3
false false true true 01/01/2017 31/12/2017 Andre erklæringer uden sikkerhed Marianne Tang Jørgensen Ulvehavevej 36 7100 Vejle 305194262018-01-012018-12-31 305194262018-01-012018-12-311 305194262018-01-012018-12-310 305194262018-01-012018-12-312 305194262017-01-012017-12-31 305194262018-01-012018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 305194262017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 305194262018-01-012018-12-31fsa:ProposedExtraordinaryDividendRecognisedInEquityMember 305194262017-01-012017-12-31fsa:ProposedExtraordinaryDividendRecognisedInEquityMember 305194262018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 305194262017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 305194262018-12-31 305194262017-12-31 305194262018-01-01fsa:ContributedCapitalMember 305194262018-01-01fsa:RetainedEarningsMember 305194262018-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 305194262018-01-01fsa:ProposedExtraordinaryDividendRecognisedInEquityMember 305194262018-01-01 305194262018-01-012018-12-31fsa:ContributedCapitalMember 305194262018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 305194262018-01-012018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 305194262018-01-012018-12-31fsa:ProposedExtraordinaryDividendRecognisedInEquityMember 305194262018-12-31fsa:ContributedCapitalMember 305194262018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 305194262018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 305194262018-12-31fsa:ProposedExtraordinaryDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK