HERMES ApS

Gammel Kongevej 167, st tv

1850 Frederiksberg C


Årsrapport

1. juli 2017 - 30. juni 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
11/12/2018
Nebojsa Ristic
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenHERMES ApS
Gammel Kongevej 167, st tv
1850 Frederiksberg C
Telefonnummer:26227575
e-mailadresse:ristic@hermes-flytning.dk
CVR-nr:31364825
Regnskabsår:01/07/2017 - 30/06/2018
BankforbindelseDanske Bank
Holmens Kanal 2-12
1092 København K
DK Danmark

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2017 - 31. august 2018 for HERMES  ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen anser betingelserne for fravalg af revision for værende opfyldte.

Ledelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

 

Selskabet er ikke omfattet af revisionspligt.


Frederiksberg C, den 11/12/2018

Direktion
Nebojsa RisticRevisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i HERMES ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for HERMES ApS for regnskabsåret 1. juli 2017 -
31. august 2018 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410. Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet
i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og
FRS- danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet,
faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen
af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke
forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for
at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregn-
skabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Frederiksberg C, 11/12/2018Poul Mahrt , mne10279
Statsautoriseret revisor
Revisionsfirmaet Revico ApS
CVR: 27795188

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Virksomhedens hovedaktiviteter består af at drive vognmandskørsel og antikforretning samt cafevirksomhed.

 

Udvikling i regnskabsåret

Selskabets resultat vurderes som tilfredsstillende.

Ledelsen forventer et positivt resultat i det kommende år.

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Resultatopgørelse

Indtægtskriterium

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang har fundet sted inden årets udgang.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til salg og distribution, lokale, automobil og administrationsomkostninger.

 

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger, samt lønafhængige omkostninger.

 

Skat af året resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Aktuel skat er afsat med 22 %.

 

Balance

 

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er målt til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivninger foretages over den forventede brugstid efter den liniære metode.

Afskrivninger baserer sig på følgende vurdering af aktivernes brugstider:

 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: 5 år

 

Aktiver under den til enhver tid gældende skattemæssige småanskaffelsesgrænse samt aktiver med en driftsøkonomisk brugstid på under 3 år omkostningsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

 

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris  efter FIFO-metoden respektivt dagsværdi, hvor denne er lavere. Der foretages nedskrivning for ukurans, hvor dette er relevant.

 

Tilgodehavender

Debitorer og øvrige tilgodehavender er målt til nominel saldo med fradrag af reservation til tab efter individuel vurdering.

 

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, sædvanligvis svarende til nominel værdi.

 

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af

årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Bruttoresultat 274.818 282.122
Personaleomkostninger -226.118 -394.717
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0 -5.759
Resultat af ordinær primær drift 48.700 -118.354
Øvrige finansielle omkostninger -323 -306
Ordinært resultat før skat 48.377 -118.660
Skat af årets resultat -11.097 61.605
Årets resultat 37.280 -57.055
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 37.280 -57.055
I alt 37.280 -57.055

Balance 30. juni 2018

Aktiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Fremstillede varer og handelsvarer 15.000 8.000
Varebeholdninger i alt 15.000 8.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 18.459 23.394
Udskudte skatteaktiver 90.223 101.320
Tilgodehavende skat 28 0
Tilgodehavender i alt 108.710 124.714
Likvide beholdninger 173.484 121.912
Omsætningsaktiver i alt 297.194 254.626
Aktiver i alt 297.194 254.626

Balance 30. juni 2018

Passiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 27.471 -9.809
Egenkapital i alt 152.471 115.191
Leverandører af varer og tjenesteydelser 33.120 30.760
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 35.208 37.445
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 76.395 71.230
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 144.723 139.435
Gældsforpligtelser i alt 144.723 139.435
Passiver i alt 297.194 254.626

Noter

1. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke påtaget sig kautions- garanti- eller andre forpligtelser udover, dem der fremgår af årsrapporten.

2. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Gennemsnitligt antal ansatte i året: 2

false false false false true 01/07/2016 30/06/2017 Andre erklæringer uden sikkerhed Wisinee Nielsen Rathsack 4 1862 313648252017-07-012018-06-30 313648252017-07-012018-06-300 313648252017-07-012018-06-302 313648252016-07-012017-06-30 313648252017-07-012018-06-30fsa:RetainedEarningsMember 313648252016-07-012017-06-30fsa:RetainedEarningsMember 313648252018-06-30 313648252017-06-30 iso4217:DKK