RM ADMINISTRATION ApS

Skæring Parkvej 568

8250 Egå


Årsrapport

1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
24/05/2018
Gert Baastrup Mikkelsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenRM ADMINISTRATION ApS
Skæring Parkvej 568
8250 Egå
Telefonnummer:22454090
e-mailadresse:g.mikkelsen@outlook.dk
CVR-nr:15114703
Regnskabsår:01/01/2017 - 31/12/2017
BankforbindelseDanske Bank

Ledelsespåtegning

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2016 – 31.12.2017 for

RM Administration Aps

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og resultatet.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Skæring, den 07/05/2018

Direktion
Gert Baastrup Mikkelsen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har besluttet, at årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.
Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter er administration og dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen for tiden 01.01.2017 – 31.12.2017 udviser et resultat på kr. 15.680 mod

kr. 18.276 for tiden 01.01.2016 – 31.12.2016. Balancen viser en egenkapital på kr. 189.649.

 

Årets resultat er som forventet.

 

 

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi-reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

I  balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrap-porten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

Bruttoresultat

Bruttoresultat indeholder nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger

 

Indtægter ved salg af ydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Nettoomsætning måles til dagsværdi og opgøres ekskl. moms og rabatter.

 

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

 

Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, kursregulering af fremmed valuta samt realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab på værdipapirer.

 

Amortisering af kurstab og låneomkostninger vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser indregnes løbende som finansiel omkostning henholdsvis finansiel indtægt.

 

Skatter

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen.

 

Selskabet er sambeskattet med den danske koncernforbundne virksomhed.

 

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomst. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Balance

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi

med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

 

Nedskrivning til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

 

Egenkapital

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som særlig post under egenkapitalen.

 

Aktuelle og udskudte skatter

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret  for betalte ácontoskatter.

 

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som selskabsskat under tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

 

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser og indregnes i balancen med den gældende skatteprocent. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virksomhedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst.

 

Udskudte skatteaktiver indregnes med en værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

 

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Note 2017 2016
kr. kr.
Bruttoresultat 21.892 24.720
Personaleomkostninger 1 -1.317 -1.145
Resultat af ordinær primær drift 20.575 23.575
Andre finansielle indtægter 0 0
Øvrige finansielle omkostninger -429 -129
Ordinært resultat før skat 20.149 23.446
Skat af årets resultat 2 -4.466 -5.170
Årets resultat 15.680 18.276
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 0
Overført resultat 15.680 18.276
I alt 15.680 18.276

Balance 31. december 2017

Aktiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 2.571
Tilgodehavender i alt 0 2.571
Likvide beholdninger 194.115 212.568
Omsætningsaktiver i alt 194.115 215.139
Aktiver i alt 194.115 215.139

Balance 31. december 2017

Passiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 64.649 48.969
Egenkapital i alt 189.649 173.969
Skyldig selskabsskat 4.466 5.170
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 0 36.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 4.466 41.170
Gældsforpligtelser i alt 4.466 41.170
Passiver i alt 194.115 215.139

Noter

1. Personaleomkostninger

  2017 2016
  kr. kr.
Lønninger og vederlag 0 0
Lønomkostninger 1.317 1.145
  1.317 1.145

2. Skat af årets resultat

 

  2017 2016
  kr. kr.
Årets aktuelle skat -4.466 -5170
Regulering af udskudt skat 0 0
  -4.466 -5170

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen

false false false false true 01/01/2016 31/12/2016 Ingen bistand Gert Baastrup Mikkelsen Skæring Parkvej 568 8250 151147032017-01-012017-12-31 151147032017-01-012017-12-310 151147032016-01-012016-12-31 151147032017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 151147032016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 151147032017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 151147032016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 151147032017-12-31 151147032016-12-31 iso4217:DKK