TANDLÆGEKLINIK ANETTE HESSELGREN ApS

Søborg Hovedgade 94, 2 th

2860 Søborg


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
03/04/2017
Henning Storm
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenTANDLÆGEKLINIK ANETTE HESSELGREN ApS
Søborg Hovedgade 94, 2 th
2860 Søborg
Telefonnummer:39670140
e-mailadresse:anette@hesselgren.dk
CVR-nr:21645702
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
BankforbindelseJyske Bank
Klampenborgvej 34
2800 Kgs. Lyngby
DK Danmark

Ledelsespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31.december 2016 for Tandlægeklinik Anette Hesselgren ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar -31. december 2016.

 

Bruttofortjenesten er opgjort i overensstemmelse med reglerne i årsregnskabslovens § 32, stk. 1.

 

Direktionen erklærer, at betingelserne for at kunne fravælge revision er opfyldt.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse


Søborg, den 03/04/2017

Direktion
Anette Hesselgren
direktørAnvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdire-guleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Resultatopgørelse

Bruttoresultat

Bruttoresultatet omfatter omsætning, materialeforbrug og kapacitetsomkostninger excl. afskrivninger  og er indregnet i resultatopgørelsen for den periode, de vedrører.

 

Finansielle udgifter
Renteudgifter af banklån. 

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultat-opørelsen.

 

Balance

Immaterielle og materielle anlægsaktiver
Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider.
 

Aktivernes skønnede restværdi efter afsluttet brugstid indgår ikke i afskrivningsgrundlaget.

 

Finansielt leasede aktiver indregnes i balancen og behandles som øvrige materielle anlægsaktiver. Kostprisen er beregnet som nutidsværdien af de fremtidige ydelser.

 

Anlægsaktiver nedskrives til genvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Tab og gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen.

 

Finansielle anlægsaktiver
Børsnoterede aktier måles til kostpris ved første indregning og reguleres efterfølgende til kursværdi på statustidspunktet. Kursreguleringer indtægts-, respektive omkostningsføres under finansielle poster i resultatopgørelsen.

 

Udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi og beregnes som 22 % af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

 

Gældsforpligtelser - generelt
Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominel restgæld.

 

Selskabsskat, periodeafgrænsningsposter og øvrige ikke-finansielle forpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Bruttoresultat 2.010.409 2.080.902
Personaleomkostninger 1 -1.875.636 -1.849.498
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -79.971 -102.881
Resultat af ordinær primær drift 54.802 128.523
Øvrige finansielle omkostninger 1.576 0
Ordinært resultat før skat 56.378 128.523
Skat af årets resultat -12.728 -30.594
Årets resultat 43.650 97.929
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 103.400 101.200
Overført resultat -59.750 -3.271
I alt 43.650 97.929

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 246.016 292.486
Materielle anlægsaktiver i alt 2 246.016 292.486
Andre værdipapirer og kapitalandele 6.734 5.180
Finansielle anlægsaktiver i alt 6.734 5.180
Anlægsaktiver i alt 252.750 297.666
Råvarer og hjælpematerialer 10.000 10.000
Varebeholdninger i alt 10.000 10.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 168.858 171.495
Tilgodehavende skat 19.195 21.103
Andre tilgodehavender 42.039 45.370
Tilgodehavender i alt 230.092 237.968
Likvide beholdninger 404.583 395.816
Omsætningsaktiver i alt 644.675 643.784
Aktiver i alt 897.425 941.450

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 3 125.000 125.000
Overført resultat 475.998 533.548
Forslag til udbytte -103.400 -101.200
Egenkapital i alt 497.598 557.348
Hensættelse til pensioner og lignende forpligtelser 62.500 62.500
Hensættelse til udskudt skat 7.600 9.700
Hensatte forpligtelser i alt 70.100 72.200
Modtagne forudbetalinger fra kunder 18.574 43.930
Leverandører af varer og tjenesteydelser 90.790 57.690
Skyldig selskabsskat 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 116.963 109.082
Forslag til udbytte for regnskabsåret 103.400 101.200
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 329.727 311.902
Gældsforpligtelser i alt 329.727 311.902
Passiver i alt 897.425 941.450

Noter

1. Personaleomkostninger

  2016 2015
  kr. kr.
Løn og gager 1596753 1618238
Pensionsbidrag 213150 191409
Andre omkostninger til social sikring 43481 39851
Vikarudgift 41273 0
Lønrefusion -19021 0
Regulering feriepengeforpligtelse 0 0
  1875636 1900389

 

2. Materielle anlægsaktiver i alt

  Andre Anlæg mv.
  kr.
Kostpris primo 621422
Tilgang 33500
Afgang 0
Kostpris ultimo 654922
   
Af- og nedskrivning primo 328936
Årets afskrivning 79971
Tilbageførsel ved afgang 0
Af- og nedskrivning ultimo 408907
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 246015
 

3. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 25 anparter a 5.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

Der er ikke sket ændringer i selskabskapitalen de sidste fem regnskabsår.
 

 

4. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed.

Der er ikke sket ændringer i selskabets regnskabsmæssige og økonomiske forhold.

5. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Til sikkerhed for bankmellemværende er udstedt løsørepantebrev på kr. 700.000 med sikkerhed i driftsmateriel, inventar, goodwill og lejerettigheder i de lejede lokaler.

 

Der påhviler ikke selskabet yderliegere eventual-, kautions- eller garantiforpligtelser udover det i årsregnskabet.

6. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende kapitalejere med mere end 5% af selskabskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

Anette Hesselgren, Vangeledet 55, 2830 Virum.

 

false false false false true 01/01/2015 31/12/2015 Ingen bistand Henning Storm Egernleddet 28 3660 Stenløse 216457022016-01-012016-12-31 216457022016-01-012016-12-310 216457022015-01-012015-12-31 216457022016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 216457022015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 216457022016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 216457022015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 216457022016-12-31 216457022015-12-31 iso4217:DKK