LØ ERHVERV ApS

Sønderbro 10

8310 Tranbjerg J


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
01/05/2019
Lynge Østergaard
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenLØ ERHVERV ApS
Sønderbro 10
8310 Tranbjerg J
Telefonnummer:86296667
CVR-nr:28854145
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter består i ejendomsbesiddelser, ejendomsudvikling, regnskabs- og administrationsarbejde.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet for året udviste et overskud på kr. 41.332 og egenkapitalen udgør herefter kr. 3.495.736.

 

Årets resultat er som forventet og anses som tilfredsstillende.

 

For 2019 er der forventning om et positivt resultat.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter statusdagen indtruffet hændelser, der efter direktionens mening svækker selskabets økonomiske stilling.


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Bruttoresultat 602.061 266.983
Personaleomkostninger 1 -427.700 -270.530
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -81.270 -31.271
Resultat af ordinær primær drift 93.091 -34.818
Andre finansielle indtægter 2 50.472
Øvrige finansielle omkostninger -34.694 -31.367
Ordinært resultat før skat 58.399 -15.713
Skat af årets resultat 2 -17.067 9.704
Årets resultat 41.332 -6.009
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 41.332 -6.009
I alt 41.332 -6.009

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Grunde og bygninger 3.289.739 3.346.009
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 105.000 130.000
Materielle anlægsaktiver i alt 3 3.394.739 3.476.009
Kapitalandele i associerede virksomheder 65.000 65.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 65.000 65.000
Anlægsaktiver i alt 3.459.739 3.541.009
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 183.920 161.844
Igangværende arbejder for fremmed regning 195.492 150.000
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 1.000.000 1.000.000
Tilgodehavende skat 2.000 2.000
Andre tilgodehavender 1.225.000 0
Tilgodehavender i alt 2.606.412 1.313.844
Likvide beholdninger 3.491 366.988
Omsætningsaktiver i alt 2.609.903 1.680.832
Aktiver i alt 6.069.642 5.221.841

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 4 125.000 125.000
Overført resultat 3.370.736 3.329.404
Egenkapital i alt 3.495.736 3.454.404
Hensættelse til udskudt skat 107.716 90.649
Hensatte forpligtelser i alt 107.716 90.649
Gæld til realkreditinstitutter 1.211.721 1.350.405
Langfristede gældsforpligtelser i alt 1.211.721 1.350.405
Gæld til banker 421.615 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 187.089 105.694
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 645.765 220.689
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.254.469 326.383
Gældsforpligtelser i alt 2.466.190 1.676.788
Passiver i alt 6.069.642 5.221.841

Noter

1. Personaleomkostninger

  2018 2017
  kr. kr.
Løn og gager -367.254 -241.669
Fri bil 30.480 30.480
Pensionsbidrag -77.187 -49.354
Skattefrie godtgørelser -5.261 -409
Personaleomkostninger -4.387 -1.890
Dataomkostninger -660 -680
Lønrefusion 9.927 0
Andre omkostninger til social sikring -13.358 -7.008
  -427.700 -270.530

 

Der har i årets løb gennemsnitlig været 1,1 ansat.

 

 

2. Skat af årets resultat

  2018 2017
  kr. kr.
Aktuel skat 0 0
Ændring af udskudt skat -17.067 9.704
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  -17.067 9.704

 

3. Materielle anlægsaktiver i alt

  Grunde og bygninger Andre Anlæg mv.
  kr. kr.
Kostpris primo 4.077.517 340.621
Tilgang 0 0
Afgang -0 -0
Kostpris ultimo 4.077.517 340.621
     
Af- og nedskrivning primo -731.508 -210.621
Årets afskrivning -56.270 -25.000
Tilbageførsel ved afgang 0 0
Af- og nedskrivning ultimo -787.778 -235.621
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo 3.289.739 105.000
 

 

4. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 125 anparter a 1.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.
 

 

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Kaution overfor DLR for Tagensvej ApS. Restgæld 31/12 2018 udgør kr. 27.578.000.

6. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Ejerpantebrev kr. 2.020.000 i Vestergade 15, Kjellerup er stillet til sikkerhed for mellemværende med Jyske Bank A/S.

7. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true 01/01/2017 31/12/2017 Ingen bistand Lynge Østergaard Sønderbro 10 8310 Tranbjerg true false false true 288541452018-01-012018-12-31 288541452017-01-012017-12-31 288541452018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 288541452017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 288541452018-12-31 288541452017-12-31 iso4217:DKK