FIONIA IT ApS

Mogensensvej 1

5000 Odense C


Årsrapport

1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
09/05/2018
Kasper Jepsen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenFIONIA IT ApS
Mogensensvej 1
5000 Odense C
Telefonnummer:51596615
e-mailadresse:kj@fioniait.dk
CVR-nr:25531205
Regnskabsår:01/01/2017 - 31/12/2017
RevisorCarsten Bjørn Jensen Statsautoriseret revisionsvirksomhed
Skovhaven 138
5320 Agedrup
DK Danmark
CVR-nr:25452313
P-enhed:1007719392

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Fionia IT ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

Årsregnskabet er ikke revideret, og ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.


Odense, den 07/05/2018

Direktion
Kasper Jepsen
DirektørRevisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Fionia IT ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Fionia IT ApS for regnskabsåret 1. januar 2017 – 31. december 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Odense, 07/05/2018Carsten Bjørn Jensen , mne7392
Statsautoriseret revisor
Carsten Bjørn Jensen Statsautoriseret revisionsvirksomhed
CVR: 25452313

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter
Selskabets aktiviteter er hosting, rådgivning og konsulentarbejde herunder IT løsninger og forretningsudvikling samt køb og salg af IT-udstyr.


Væsentlig ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold
Der er i 2017 købt aktiviteter for 1.543 tkr. Beløbet er i årsregnskabet opført og afskrevet som goodwill.  Hertil kommer køb af driftsmidler for 55 tkr.


Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Generelt

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.


Rapporteringsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

 

 

Resultatopgørelse


Bruttoresultat

Bruttoresultatet omfatter nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

 

Nettoomsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.  Nettoomsætning indregnes ekskl. moms.

 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler mv.

 

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

 

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

 

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

 

Fionia IT ApS indgår i en sambeskatning med sin modervirksomhed.  Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

 

 

Balance

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Goodwill afskrives lineært  over den økonomiske brugstid, der er vurderet til fra 3 år til 5 år.

 

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.  Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.  Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: brugstid 12 måneder og restværdi 0%.


Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktive vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv hen-holdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

 

Gældsforpligtelser

Gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Note 2017 2016
kr. kr.
Bruttoresultat 1.249.246 514.593
Personaleomkostninger 1 -972.928 -431.004
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -257.566 -61.584
Resultat af ordinær primær drift 18.752 22.005
Øvrige finansielle omkostninger -6.072 -3.996
Ordinært resultat før skat 12.680 18.009
Skat af årets resultat -3.162 -4.677
Årets resultat 9.518 13.332
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 10.000
Overført resultat 9.518 3.332
I alt 9.518 13.332

Balance 31. december 2017

Aktiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Goodwill 1.718.089 390.918
Immaterielle anlægsaktiver i alt 1.718.089 390.918
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 13.750 0
Materielle anlægsaktiver i alt 13.750 0
Andre tilgodehavender 37.731 12.731
Finansielle anlægsaktiver i alt 37.731 12.731
Anlægsaktiver i alt 1.769.570 403.649
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 121.188 175.072
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 2.656 6.090
Andre tilgodehavender 30.544 13.762
Periodeafgrænsningsposter 0 4.494
Tilgodehavender i alt 154.388 199.418
Likvide beholdninger 110.104 58.721
Omsætningsaktiver i alt 264.492 258.139
Aktiver i alt 2.034.062 661.788

Balance 31. december 2017

Passiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
Overført resultat 152.575 143.057
Forslag til udbytte 0 10.000
Egenkapital i alt 232.575 233.057
Hensættelse til udskudt skat 3.835 673
Hensatte forpligtelser i alt 3.835 673
Leverandører af varer og tjenesteydelser 104.622 29.605
Skyldig selskabsskat 0 4.004
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 1.693.030 394.449
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.797.652 428.058
Gældsforpligtelser i alt 1.797.652 428.058
Passiver i alt 2.034.062 661.788

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Registreret kapital mv. Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 80.000 143.057 10.000 233.057
Betalt udbytte -10.000 -10.000
Årets resultat 9.518 9.518
Egenkapital, ultimo 80.000 152.575 0 232.575

Noter

1. Personaleomkostninger

  2017 2016
  kr. kr.
Løn og gager 941.709 366.282
Pensionsbidrag 9.064 56.831
Andre omkostninger til social sikring 22.155 7.891
  972.928 431.004

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Hæftelse som følge af sambeskatning med tilknyttet virksomhed (moderselskabet).

3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

4. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2017 2016
Gennemsnitligt antal ansatte 4 2
false false true false true 01/01/2016 31/12/2016 Andre erklæringer uden sikkerhed Carsten Bjørn Jensen Skovhaven 138 5320 Agedrup 255312052017-01-012017-12-31 255312052017-01-012017-12-311 255312052017-01-012017-12-310 255312052017-01-012017-12-312 255312052016-01-012016-12-31 255312052017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 255312052016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 255312052017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 255312052016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 255312052017-12-31 255312052016-12-31 255312052017-01-01fsa:ContributedCapitalMember 255312052017-01-01fsa:RetainedEarningsMember 255312052017-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 255312052017-01-01 255312052017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 255312052017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 255312052017-12-31fsa:ContributedCapitalMember 255312052017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 255312052017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK