DEN EKSTRA RENESVANE ApS

Barnekow Parken 18

4340 Tølløse


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/05/2019
Gopal Sawhney
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenDEN EKSTRA RENESVANE ApS
Barnekow Parken 18
4340 Tølløse
Telefonnummer:41626530
e-mailadresse:robin@derenesvaner.dk
CVR-nr:33044925
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018
BankforbindelseArbejdernes Landsbank
Søndergade 15
8000 Aarhus C
DK Danmark
RevisorG2 REVISION ApS
Guldagervej 61
4640 Faxe
DK Danmark
CVR-nr:32285538
P-enhed:1015376844

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2018 - 31. december 2018 for DEN EKSTRA RENESVANE ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

Fravælg af revision for det kommende regnskabsår

 

Selskabets ledelse erklærer, at selskabet opfylder bestemmelserne i årsregnskabsloven §135 og har dermed

mulighed for at aflægge et ikke revideret årsregnskab. Selskabets ledelse indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at selskabets årsregnskab fremover ikke revideres.

 

Dirigentens noteringer:

Generalforsamlingen har dags dato behandlet og godkendt ledelsens forslag om at undlade revision.

 

Faxe, den 31/05/2019

 

 



Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Faxe, den 31/05/2019

Direktion
Mikhaell Robbin Youzzaf



Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Den Ekstra Renesvane ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Den Ekstra Renesvane ApS for perioden 1.januar - 31 december 2018
på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabslovens. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR-danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.



Faxe, 31/05/2019



Gopal Krishan Sawhney , mne17377
Registreret Revisor
G2 REVISION ApS
CVR: 32285538

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Rengøring i kontor og Industrial områder, samt lejer bolig foreninger.

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat blive et underskud  på 94.992 kr. hvilket anses for ikke tilfredsstillende.

 

Nettoresultatet for 2019 forventes at blive forbedret i forhold til 2018.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Kapitalejer lån med renter er tilbagbetalt .

 

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt andre forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Resultatopgørelse

Indtægtskriterium:

Indtægter og omkostninger periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

 

Andre eksterne omkostninger:

Andre eksterne omkostninger indeholder produktionsomkostninger.

 

Andre drifts omkostninger:

Andre driftsomkostninger indeholder, lokaleomkostninger, salgs omostninger administrations omkostninger.

 

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger inkluderer renter.

 

Skat af årets resultat:

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat for skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22 pct.

 

 

Balance

Immaterielle og materielle anlægsaktiver:

Goodwill er medtaget til anskaffelsessummen. Der afskrives over 7 år.

Driftsmateriel og inventar, der består af maskiner og inventar, indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede af-og-nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostpris med fradrag af evt.restværdi og nedskrivninger.

Aktiverne afskrives over deres forventede økonomiske brugstid med følgende afskrivningsprinsipper og-satser.

Driftsmateriel: 25% lineært

Aktiver med anskaffelsespris på under kr.13.500 pr. enhed, samt aktiver med levetid på under 3 år udgiftsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

 

Tilgodehavender:

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Gældsforpligtelser i øvrigt:

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunkt for stiftelse af gældsforholdet.

 

Hensatte forpligtelser:

Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi og beregnes som 22 pct. af all midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdiger.

 

 

 

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 2.002.555 1.835.226
Personaleomkostninger 1 -1.840.525 -1.346.508
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 2 0 -40.767
Andre driftsomkostninger -303.208 -287.618
Resultat af ordinær primær drift -141.178 160.333
Andre finansielle indtægter 3 49.150 11.008
Øvrige finansielle omkostninger -20.778 -21.918
Ordinært resultat før skat -112.806 149.423
Skat af årets resultat 4 17.814 -36.281
Årets resultat -94.992 113.142
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -94.992 113.142
I alt -94.992 113.142

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Goodwill 0 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0
Anlægsaktiver i alt 0 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 491.814 426.122
Udskudte skatteaktiver 127.301 109.487
Tilgodehavende skat 3.000 3.000
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse 5 553.561 337.929
Tilgodehavender i alt 1.175.676 876.538
Likvide beholdninger 37.640 0
Omsætningsaktiver i alt 1.213.316 876.538
Aktiver i alt 1.213.316 876.538

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 6 125.000 125.000
     Øvrige reserver 345.000 345.000
Overført resultat -208.179 -113.188
Egenkapital i alt 261.821 356.812
Gæld til banker 0 11.233
Leverandører af varer og tjenesteydelser 263.821 130.512
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 687.674 377.981
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 951.495 519.726
Gældsforpligtelser i alt 951.495 519.726
Passiver i alt 1.213.316 876.538

Noter

1. Personaleomkostninger

  2018 2017
  kr. kr.
Løn og gager 1.774.824 1.240.349
Pensionsbidrag 18.990 16.011
Andre omkostninger til social sikring 46.711 90.148
  1.840.525 1.346.508

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2018 2017
  kr. kr.
Goodwill 0 40.767
Produktionsanlæg og maskiner 0 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0
  0 40.767

3. Andre finansielle indtægter

Renter af tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse.

4. Skat af årets resultat

  2018 2017
  kr. kr.
Aktuel skat 0 0
Ændring af udskudt skat 17.814 -36.281
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  17.814 -36.281

5. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Selskabet  har i strid med § 210 i lov om aktie- og anpartsselskaber ydet lån til kapitalejer. Selskabets ledelse kan ifalde ansvar herfor.  

 

Kapitalejer lånet med renter er indfriet inden godkendelse af regnskabet på Generalforsamling.

6. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 125 anparter  a 1.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.
 

Der har ikke været ændringer i anpartskapitalen siden stiftelse.

7. Oplysning om eventualforpligtelser

 

Virksomheden leaser 2 biler. Aftalen har en resterende løbetid på 10-30 måneder. Den maksimale forpligtelse udgør 300 tkr.

 

Selskabet har ikke indeholdt A-skat/AM bidrag i forbindelse med udbetaling af ulovligt lån til kapitalejer hvorved ledelsen kan ifalde ansvar for overtrædelse af selskabsloven og kildeskatteloven.

 

8. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende anpatshaver med mere end 5% af anpartskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

Mikhaell  Robbin Youzzaf -  Hovedanpartshaver (tidligere navn Michall Robbi William)

 

9. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2018
Gennemsnitligt antal ansatte 5
false false false true 01/01/2017 31/12/2017 Andre erklæringer uden sikkerhed Gopal Sawhney Guldagervej 61 4640 Faxe 330449252018-01-012018-12-31 330449252018-01-012018-12-311 330449252018-01-012018-12-310 330449252018-01-012018-12-312 330449252017-01-012017-12-31 330449252018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 330449252017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 330449252018-12-31 330449252017-12-31 iso4217:DKK