JUELSMINDE REVISION OG RÅDGIVNING ApS

Sandbjergvej 23

7130 Juelsminde


Årsrapport

1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
15/07/2016
Jørgen Koch
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenJUELSMINDE REVISION OG RÅDGIVNING ApS
Sandbjergvej 23
7130 Juelsminde
Telefonnummer:20459906
e-mailadresse:jorgen-koch@jafnet.dk
CVR-nr:33241933
Regnskabsår:01/07/2015 - 30/06/2016
BankforbindelseSydbank A/S
Odelsgade 11 A
7130 Juelsminde
DK Danmark

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2015/16 for Juelsminde Revision og Rådgivning ApS.

 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav samt kravene i selskabets vedtægter.

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

 

Årsregnskabet er behandlet og vedtaget dags dato og indstilles til godkendelse på generalforsamlingen.

 

Direktionen har besluttet at fravælge revision for det kommende regnskabsår, hvis selskabet opfylder betingelserne herfor.

 

 

 


Juelsminde, den 10/07/2016

Direktion
Jørgen Koch
DirektørLedelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets vigtigste forretningsområde er at udføre bogførings- og rådgivningsarbejde i Æstjylland.

....

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat, kr. 51 anses for tilfredsstillinde under hensyntagen til, at selskabets direktion ikke ønsker at konsolidere selskabet.

.....

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentligrt vil kunne påvirke bedømmelsen af selskabets resultat for 2015/16 samt den økonomiske stilling pr. 30. juni 2016

.....


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Årsregnskabet for Juelsminde Revision og Rådgivning ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder


....

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af tjenesteydelser indgår i omsætningen på faktureringstidspunktet.

 

Andre eksterne omkostninger

Posten omfatter samtlige omkostninger, bortset fra personaleudgifter.

 

Personaleudgifter

Posten omfatter lønninger, feriepenge og udgifter til social sikring.

 

Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver

Nyanskaffelser med en anskaffelsessum under kr. 12.900 afskrives i anskaffelsesåret. 

 

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets skattepligtige indkomst.

...

Balance

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Gæld

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

 

 


....

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Bruttoresultat 137.629 142.499
Personaleomkostninger -137.487 -137.097
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -4.000
Resultat af ordinær primær drift 142 1.402
Øvrige finansielle omkostninger -3 -9
Ordinært resultat før skat 139 1.393
Skat af årets resultat -88 -1.316
Årets resultat 51 77
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 51 77
I alt 51 77

Balance 30. juni 2016

Aktiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 31.000 14.375
Andre tilgodehavender 24.000 33.900
Tilgodehavender i alt 55.000 48.275
Likvide beholdninger 59.076 69.468
Omsætningsaktiver i alt 114.076 117.743
Aktiver i alt 114.076 117.743

Balance 30. juni 2016

Passiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
Overført resultat 214 163
Egenkapital i alt 80.214 80.163
Leverandører af varer og tjenesteydelser 416 849
Skyldig selskabsskat 88 1.316
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 33.358 35.415
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 33.862 37.580
Gældsforpligtelser i alt 33.862 37.580
Passiver i alt 114.076 117.743
false false false false true 01/07/2014 30/06/2015 Ingen bistand Jørgen Koch Sandbjergvej 23 7130 Juelsminde 332419332015-07-012016-06-30 332419332015-07-012016-06-300 332419332014-07-012015-06-30 332419332015-07-012016-06-30fsa:RetainedEarningsMember 332419332014-07-012015-06-30fsa:RetainedEarningsMember 332419332016-06-30 332419332015-06-30 iso4217:DKK