Billig Håndværk ApS

Allékredsen 4

3400 Hillerød


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
12/03/2016
Darijan Marjacic
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenBillig Håndværk ApS
Allékredsen 4
3400 Hillerød
CVR-nr:34701962
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegnein

 

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1 januar - 31 december 2015

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte  regnskabspraksis for hensigtsmæssig  og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af rapporten for retvisende. Årsrapporten giver derfor efter vores opfattelse  et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den samlede stilling og resultatet as selskabets aktiviteter

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelses


Hillreød, den 12/03/2016

Direktion
Darijan Marjacic

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

der fravælges revision for det kommende regnskabsår

Ledelsesberetning

LEDELSESBERETNING

 

Hovedaktivitet

 

Selskabets aktiviteter består i at udføre rengøring og byggerenovering

 

 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

 

Årets resultat anses af ledelsen som tilfredsstillende undr hensyn til at virksomhedens aktiviteter er blevet omstruktureret

 

Ledelsen forventer en positiv udvikling i 2016


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

 

Årsrapporten for Billig Håndværk ApS for perioden 1 januar  2015 til 31 december 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder uden revisionspligt

 

Resultatopgørelse

 

Nettoomsætningen er indregnet i takt med at levering finder sted. Omsætningen er indregnet eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget

 

Råvarer og hjælpematerialer indeholder omkostninger  der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

 

Andre eksterne omkostninger indeholder lokaleomkostninger, personaleomkostninger ud over løn-og gageomkostninger samt andre okostninger til administration

 

Andre driftsudgifter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forholde til virksomhedens hovedaktivitet, herunder avance og tab ved salg af immaterielle og materille anlægsaktiver

 

Personalomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger

 

Financielle poster indeholder renteindtægter og udgifter

 

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan hendøres til egenkapitaltransaktioner

 

Balancen

 

Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der fastlægges  på baggrund af ledelsens erfaringer indenfor de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden udgør maksimalt 5 år

 

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag for  akkumulerede af- og nedskrivninger

 

Afskrivningsgrundlaget fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør

 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar             5 år

Indretning af lejede lokaler                               5 år

 

Aktiver med en snskaffelssum på under 15.300 dkk omkostningsføres i anskaffelsesåret

 

Varebeholdninger er optaget til kontant værdi i årsrapporten, da beholdningen varierer ubetydeligt med hensyn til omfang, værdi og sammenhæng

 

Egenkapitalen optages med anpartskapitalne reguleret for årets resultat

 

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris for stiftelsen af gældsforholdet

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Nettoomsætning 806.040
Vareforbrug -495.180
Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling 5.000
     Andre eksterne omkostninger -249.563
Administrationsomkostninger 1
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder 0 -708.195
Bruttoresultat 66.297 -3.500
Personaleomkostninger 0
     Lønninger -40.760
Resultat af ordinær primær drift 25.537 -3.500
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder -708.195
Andre finansielle indtægter 767 0
Øvrige finansielle omkostninger -18.384 0
Ordinært resultat før skat 7.920 -711.695
Skat af årets resultat -5.682 0
Årets resultat 2.238 -711.695
Forslag til resultatdisponering
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0 -1.108.195
Uddelinger 0 99.200
Overført resultat 2.238 297.300
I alt 2.238 -711.695

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Goodwill 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 203.582
Materielle anlægsaktiver i alt 203.582
Kapitalandele i associerede virksomheder 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 0
Anlægsaktiver i alt 203.582 0
Fremstillede varer og handelsvarer 5.000
Varebeholdninger i alt 5.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 22.570
Andre tilgodehavender 24.187 9.313
Tilgodehavender i alt 46.757 9.313
Likvide beholdninger 61.417 387.137
Omsætningsaktiver i alt 113.174 396.450
Aktiver i alt 316.756 396.450

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 2 80.000 80.000
Reserve for opskrivninger 0
Overført resultat 298.687 296.450
Forslag til udbytte -200.000 20.000
Egenkapital i alt 178.687 396.450
Hensættelse til udskudt skat 0
Hensatte forpligtelser i alt 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0
Gæld til banker 63.525
Leverandører af varer og tjenesteydelser 54.199
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder 0
Skyldig selskabsskat 5.682
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 14.663
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 138.069 0
Gældsforpligtelser i alt 138.069 0
Passiver i alt 316.756 396.450

Noter

1. Administrationsomkostninger

Salgsomkostninger                 kr    45.854

Autodrift                                kr   60.713 

Administrationsomkostninger  kr 142.896

2. Registreret kapital mv.

Anpartskapital 2.014 2012/13
        kr. tkr.
Anpartskapitalen fordeles således :
Anparter 80.000 stk. á nom. 1 kr. 80.000 80
 
Anpartskapital ultimo 80.000 80
 
false false false false true 01/01/2014 31/12/2014 Ingen bistand Michael Eghoff Højeloft Vænge 242 3500 Værløse 347019622015-01-012015-12-31 347019622015-01-012015-12-310 347019622014-01-012014-12-31 347019622015-01-012015-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 347019622014-01-012014-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 347019622015-01-012015-12-31fsa:DistributionsMember 347019622014-01-012014-12-31fsa:DistributionsMember 347019622015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 347019622014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 347019622015-12-31 347019622014-12-31 iso4217:DKK