DANSAM REVISION ApS

Vestbirkvej 32

8752 Østbirk


Årsrapport

1. oktober 2015 - 30. september 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
30/03/2017
Britta Kaack
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenDANSAM REVISION ApS
Vestbirkvej 32
8752 Østbirk
Telefonnummer:44257800
Fax:44257805
CVR-nr:29782687
Regnskabsår:01/10/2015 - 30/09/2016
BankforbindelseMiddelfart Sparekasse
Rosensgade 18-20
8000 Århus C
DK Danmark

Ledelsespåtegning

Ledelsen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for året 2015/2016.

 

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabet aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

 


Vestbirk, den 21/03/2017

Direktion
Bjarne Leth AndersenLedelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er bogføring og revision,

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01. oktober 2015 - 30. september 2016 udviser et resultat på kr. -139.933, og selskabets balance pr. 30. september 2016 udviser en balancesum på kr. 578.934, og en egenkapital på kr. 3.933

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
 

Generelt om indregning og måling Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste

Nettoomsætningen fratrukket omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger er sammendraget i posten "Bruttofortjeneste".

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration mv.

 

Skat af årets resultat

 

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen. Selskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskudsog underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling)
 

Balance

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

 

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

 

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat måles i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
 

Resultatopgørelse 1. okt 2015 - 30. sep 2016

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Eksterne omkostninger -134.922
Bruttoresultat -134.922 -1.011.480
Personaleomkostninger 1 -145 -40.740
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -844.641
Resultat af ordinær primær drift -135.067 -1.896.861
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 2.465.861
Øvrige finansielle omkostninger -4.867 -55.638
Ordinært resultat før skat -139.934 513.362
Skat af årets resultat 2 -502.466
Årets resultat -139.934 10.896
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 10.896
I alt 10.896

Balance 30. september 2016

Aktiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Goodwill 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0
Produktionsanlæg og maskiner 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0
Anlægsaktiver i alt 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 438.056
Igangværende arbejder for fremmed regning 0
Andre tilgodehavender 244.236 145.448
Periodeafgrænsningsposter 0
Tilgodehavender i alt 244.236 583.504
Likvide beholdninger 334.698 946.834
Omsætningsaktiver i alt 578.934 1.530.338
Aktiver i alt 578.934 1.530.338

Balance 30. september 2016

Passiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Registreret kapital mv. 130.000 130.000
Reserve for opskrivninger 6.000 6.000
Overført resultat -139.933 455.571
Disponible reserver 0
Egenkapital i alt 3 -3.933 591.571
Hensættelse til udskudt skat 0
Hensatte forpligtelser i alt 0
Gæld til banker 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 10.000 0
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 193.361 140.451
Skyldig selskabsskat 366.931 695.036
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 12.575 103.280
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 582.867 938.767
Gældsforpligtelser i alt 582.867 938.767
Passiver i alt 578.934 1.530.338

Noter

1. Personaleomkostninger

  2015/16 2014/15
  kr. kr.
Løn og gager 0 11.562
Pensionsbidrag 0 18.200
Andre omkostninger til social sikring 145 10.978
  145 40.740

2. Skat af årets resultat

  2015/16 2014/15
  kr. kr.
Aktuel skat 0 -695.036
Ændring af udskudt skat 0 192.570
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  0 -502.466

3. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 130.000 0 455.571 0 585.571
Korrektion primo 0 0 -441.705 0 -441.705
Årets resultat   0 -139.933 0 -139.933
Egenkapital ultimo 130.000 0 122.418 0 3.933

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet hæfter solidarisk med moderselskabet Leth & Kaack Holding ApS for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte og royalties inden for sambeskatningskredsen. Skyldige selskabsskatter og kildeskatter inden for sambeskatningskredsen er oplyst i moderselskabets årsregnskab

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er udstedt skadesløsbrev på kr. 500.000 medelt Middelfart Sparekasse med sikkerhed i driftsmidler, tilgodehavender samt goodwill.

false false false false true 01/10/2014 30/09/2015 Ingen bistand Britta Kaack Vestbirkvej 32 8752 Østbirk 297826872015-10-012016-09-30 297826872015-10-012016-09-300 297826872014-10-012015-09-30 297826872015-10-012016-09-30fsa:RetainedEarningsMember 297826872014-10-012015-09-30fsa:RetainedEarningsMember 297826872016-09-30 297826872015-09-30 iso4217:DKK