DANSAM REVISION ApS

Vestbirkvej 32

8752 Østbirk


Årsrapport

1. oktober 2014 - 30. september 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
29/03/2016
Britta Kaack
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenDANSAM REVISION ApS
Vestbirkvej 32
8752 Østbirk
Telefonnummer:44257800
Fax:44257805
CVR-nr:29782687
Regnskabsår:01/10/2014 - 30/09/2015
BankforbindelseMiddelfart Sparekasse
Rosensgade 18-20
8000 Århus C
DK Danmark

Ledelsespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 01. oktober 2014 - 30. september 2015 for Dansam Revision ApS.

 

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01. oktober 2014 2015 - 30. september 2015.

 

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

 

 

 

 

 


Vestbirk, den 29/03/2016

Direktion
Bjarne Leth Andersen




Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er bogføring og revision,

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01. oktober 2014 - 30. september 2015 udviser et resultat på kr. 10.896 , og selskabets balance pr. 30. september 2015 udviser en balancesum på kr. 1.530.338, og en egenkapital på kr. 591.571

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

 



Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
 

Generelt om indregning og måling Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste

Nettoomsætningen fratrukket omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger er sammendraget i posten "Bruttofortjeneste".

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration mv.

 

Skat af årets resultat

 

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen. Selskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskudsog underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling)
 

Balance

Materielle anlægsaktiver

 

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

 

Der indgår forventede brugstider som følger:

Driftsmidler 5 år

 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

 

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

 

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat måles i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
 

Resultatopgørelse 1. okt 2014 - 30. sep 2015

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Bruttoresultat -1.011.480 3.351.309
Personaleomkostninger 1 -40.740 -2.817.092
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 2 -844.641 -370.139
Resultat af ordinær primær drift -1.896.861 164.078
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 2.465.861
Andre finansielle indtægter 16.735
Øvrige finansielle omkostninger -55.638 -47.833
Ordinært resultat før skat 513.362 132.980
Skat af årets resultat 3 -502.466 -28.312
Årets resultat 10.896 104.668
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 10.896 104.668
I alt 10.896 104.668

Balance 30. september 2015

Aktiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
     Erhvervede varemærker 0
     Erhvervede lignende rettigheder 0
Goodwill 0 557.724
     Udviklingsprojekter under udførelse 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 4 0 557.724
Grunde og bygninger 0
Produktionsanlæg og maskiner 0 286.917
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0
Indretning af lejede lokaler 0
Materielle anlægsaktiver i alt 5 0 286.917
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 0
Andre tilgodehavender 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 0
Anlægsaktiver i alt 0 844.641
Varebeholdninger i alt 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 438.056 1.819.581
Igangværende arbejder for fremmed regning 0 335.663
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0
Udskudte skatteaktiver 0
Andre tilgodehavender 145.448 189.824
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse 0
Periodeafgrænsningsposter 0 19.668
Tilgodehavender i alt 583.504
Likvide beholdninger 946.834 37.952
Omsætningsaktiver i alt 1.530.338 2.402.688
Aktiver i alt 1.530.338 3.247.329

Balance 30. september 2015

Passiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Registreret kapital mv. 130.000 130.000
Reserve for opskrivninger 6.000 6.000
     Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 0
     Øvrige reserver 0
Overført resultat 455.571 1.444.675
Forslag til udbytte 0
Egenkapital i alt 6 591.571 1.580.675
Hensættelse til udskudt skat 0 192.570
Andre hensatte forpligtelser 0
Hensatte forpligtelser i alt 0 192.570
Gæld til realkreditinstitutter 0
Gæld til banker 0 321.116
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 0
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 140.451 175.864
Skyldig selskabsskat 695.036 17.742
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 103.280 882.838
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 76.524
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 938.767 1.474.084
Gældsforpligtelser i alt 938.767 1.474.084
Passiver i alt 1.530.338 3.247.329

Noter

1. Personaleomkostninger

  2014/15 2013/14
  kr. kr.
Løn og gager 11.562 2.202.055
Pensionsbidrag 18.200 182.720
Andre omkostninger til social sikring 10.978 432.317
  40.740 2.817.092

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2014/15 2013/14
  kr. kr.
Goodwill 0 298.513
     
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0  71.626
  0 370.139

3. Skat af årets resultat

  2014/15 2013/14
  kr. kr.
Aktuel skat -695.036 -17.742
Ændring af udskudt skat 192.570 -65.548
Regulering vedrørende tidligere år 0 54.978
  -502.466 -28312

4. Immaterielle anlægsaktiver i alt

  Goddwill
  kr.
Kostpris primo 2.985.134
Tilgang 0
Afgang -2.985.134
Kostpris ultimo 0
Af- og nedskrivning primo -2.427.410

Årets afgang

2.427.410
Af- og nedskrivning ultimo -0
Regnskabsmæssig værdi ultimo 0

5. Materielle anlægsaktiver i alt

   

      Andre Anlæg mv.
      kr.
Kostpris primo     431.052
Tilgang     0
Afgang     -431.052
Kostpris ultimo     0
     
Opskrivninger primo     0
Årets opskrivning     0
Opskrivninger ultimo     0
     
Af- og nedskrivning primo  

 

 

-144.135
Årets afskrivning     -0
Tilbageførsel ved afgang     144.135
Af- og nedskrivning ultimo     -0
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo     0

6. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 130.000 0 1.444.675 0 1.574.675
Udloddet ordinært udbytte 0 0 0 1.000.000 -1.000.000
Årets resultat   0 10.896 0 10.896
Egenkapital ultimo 130.000 0 1.455.571 1.000.000 585.571

7. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet hæfter solidarisk med moderselskabet Leth & Kaack Holding ApS for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte og royalties inden for sambeskatningskredsen. Skyldige selskabsskatter og kildeskatter inden for sambeskatningskredsen er oplyst i moderselskabets årsregnskab

8. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er udstedt skadesløsbrev på kr. 500.000 medelt Middelfart Sparekasse med sikkerhed i driftsmidler, tilgodehavender samt goodwill.

false 01/10/2013 30/09/2014 Ingen bistand Britta Kaack Vestbirkvej 32 8752 Østbirk 297826872014-10-012015-09-30 297826872014-10-012015-09-300 297826872013-10-012014-09-30 297826872014-10-012015-09-30fsa:RetainedEarningsMember 297826872013-10-012014-09-30fsa:RetainedEarningsMember 297826872015-09-30 297826872014-09-30 iso4217:DKK