Restaurant Børsen ApS

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/05/2015
Launy Sørensen Lindahl
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenRestaurant Børsen ApS
Gerritsgade 31
5700 Svendborg
CVR-nr:31477867
Regnskabsår:01/01/2014 - 31/12/2014
RevisorErik Ø. Wulff Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Abildvej 5
Svendborg
DK Danmark
CVR-nr:14257284
P-enhed:1002954504

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014 for Restaurant Børsen ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

 

Årsregnskabet giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Svendborg, den 27/05/2015

Direktion
Launy Sørensen Lindahl

Anne Birgitte Lindahl
Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Restaurant Børsen ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Restaurant Børsen ApS for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.


Svendborg, 27/05/2015Nicolai Groth-Christensen
statsaut. revisor
Erik Ø. Wulff Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Ledelsesberetning

 

Selskabets aktivitet består af restaurationsvirksomhed.

 

Årets resultat udviser et overskud på kr. 450.658, hvilket er kr. 251.080 større end realiseret i 2013.

Resultatet betragtes som tilfredsstillende.

 

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 3.458.786 og en egenkapital på kr. 1.791.318.

 

Årets resultat for 2015 forventes at blive på et tilsvarende niveau som realiseret i 2014.

 

Der er, efter regnskabsårets afslutning, ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

GENERELT  OM  INDREGNING  OG  MÅLING

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

NETTOOMSÆTNING

 

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

 

BRUTTOFORTJENESTE

 

I den eksterne årsrapport har selskabet valgt at sammendrage posterne nettoomsætning, vareforbrug, andre driftsindtægter og andre eksterne omkostninger under betegnelsen bruttofortjeneste.

 

SKAT  AF  ÅRETS  RESULTAT

 

Selskabsskatten består af beregnet skat af årets skattepligtige indkomst samt regulering af udskudt skatteaktiv.

 

MATERIELLE  ANLÆGSAKTIVER

 

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsessum med fradrag af afskrivninger.

 

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som anskaffelsessum med fradrag af eventuel restværdi, afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

 

Driftsmateriel - 5 år

 

Mindre nyanskaffelser under kr. 12.600 er afskrevet i anskaffelsesåret.

 

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

 

FINANSIELLE  ANLÆGSAKTIVER

 

Huslejedepositum som er målt til nominel værdi.

 

VAREBEHOLDNINGER

 

Varebeholdninger består af handelsvarer. Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

 

TILGODEHAVENDER

 

Tilgodehavender er målt til nominel værdi.

 

Udskudt skatteaktiv er målt til 23,5% af forskellen på de regnskabsmæssige værdier og de skattemæssige værdier af aktiverne.

 

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

GÆLDSFORPLIGTELSER

 

Gæld er målt til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 2013
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 6.123.574 5.374.828
Personaleomkostninger 1 -5.230.082 -4.805.720
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -295.960 -300.664
Resultat af ordinær primær drift 597.532 268.444
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 35.134 26.676
Andre finansielle indtægter 5.558 1.752
    Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder -35.800 -30.796
    Andre finansielle omkostninger -834 -172
Ordinært resultat før skat 601.590 265.904
Ekstraordinært resultat før skat 601.590 265.904
Skat af årets resultat -150.932 -66.326
Årets resultat 450.658 199.578
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 0
Overført resultat 450.658 199.578
I alt 450.658 199.578

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 179.325 172.048
Materielle anlægsaktiver i alt 179.325 172.048
Deposita 450.000 450.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 450.000 450.000
Anlægsaktiver i alt 629.325 622.048
Råvarer og hjælpematerialer 282.732 224.700
Varebeholdninger i alt 282.732 224.700
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 111.947 107.730
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 939.044 850.132
Udskudte skatteaktiver 11.140 20.274
Andre tilgodehavender 158.714 190.778
Periodeafgrænsningsposter 56.864 56.126
Tilgodehavender i alt 1.277.709 1.225.040
Likvide beholdninger 1.269.020 1.240.519
Omsætningsaktiver i alt 2.829.461 2.690.259
Aktiver i alt 3.458.786 3.312.307

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 1.666.318 1.215.660
Forslag til udbytte 0 0
Egenkapital i alt 2 1.791.318 1.340.660
Leverandører af varer og tjenesteydelser 217.502 486.422
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 943.132 894.994
Skyldig selskabsskat 0 59.425
Anden gæld 506.834 530.806
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.667.468 1.971.647
Gældsforpligtelser i alt 1.667.468 1.971.647
Passiver i alt 3.458.786 3.312.307

Noter

1. Personaleomkostninger

  2014 2013
  kr. kr.
Lønninger 4.929.267 4.627.984
Administrationshonorarer 0 -100.000
Konsulent 0 22.500
Pensioner 84.589 69.648
Andre omkostninger til social sikring 216.226 203.030
Refusioner 0 -17.442
  5.230.082 4.805.720

 

2. Egenkapital i alt

  Virksomhedskapital Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 125.000 1.215.660 0 1.340.660
Årets resultat   450.658 0 450.658
Egenkapital ultimo 125.000 1.666.318 0 1.791.318

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Huslejeforpligtelser, kr. 900.000.

 

Selskabet er sambeskattet med Lindahl Holding ApS. Selskabet hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

4. Oplysning om ejerskab

Nærtstående parter

Selskabets anparter ejes af Lindahl Holding ApS, Gerritsgade 31A, Svendborg.

Anparterne i Lindahl Holding ApS ejes af Launy Sørensen Lindahl, Svendborg.

01/01/2013 31/12/2013 Revisionspåtegning Erik Ø. Wulff Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Abildvej 5 5700 Svendborg 314778672014-01-012014-12-31 314778672014-01-012014-12-311 314778672014-01-012014-12-310 314778672014-01-012014-12-311 314778672013-01-012013-12-31 314778672014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 314778672013-01-012013-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 314778672014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 314778672013-01-012013-12-31fsa:RetainedEarningsMember 314778672014-12-31 314778672013-12-31 iso4217:DKK