JACOBSEN VVS VIBORG ApS

Holstebrovej 76

8800 Viborg


Årsrapport

1. juli 2018 - 30. juni 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
25/09/2019
Kim Jacobsen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenJACOBSEN VVS VIBORG ApS
Holstebrovej 76
8800 Viborg
CVR-nr:26622964
Regnskabsår:01/07/2018 - 30/06/2019

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Jacobsen VVS Viborg ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Jacobsen VVS Viborg ApS for regnskabsåret 1. juli 2018 – 30. juni 2019 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR- danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Viborg, 19/09/2019Steen Maagaard , mne1060
Registreret Revisor
Revisionsfirmaet Borregaard & Maagaard
CVR: 18018594

Ledelsesberetning

Direktionen aflægger hermed årsregnskab for 2018/2019 for JACOBSEN VVS VIBORG ApS. Den samlede ledelse erklærer:

 

 

 

 

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision, hvorfor det indstilles til generalforsamlingen, at selskabets årsregnskab også fremover ikke skal revideres.

 

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at udøve virksomhed indenfor VVS-branchen og i forbindelse hermed tillige virksomhed som autoriseret kloakmester samt investering og finansiering.

 


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jul. 2018 - 30. jun. 2019

Note 2018/19 2017/18
kr. kr.
Bruttoresultat 797.944 583.828
Personaleomkostninger -723.282 -517.117
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0 2.829
Resultat af ordinær primær drift 74.662 69.540
Andre finansielle indtægter 0 0
Øvrige finansielle omkostninger -25.419 -77.776
Ordinært resultat før skat 49.243 -8.236
Skat af årets resultat 0 0
Årets resultat 49.243 -8.236
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 0
Overført resultat 49.243 -8.236
I alt 49.243 -8.236

Balance 30. juni 2019

Aktiver

Note 2018/19 2017/18
kr. kr.
Råvarer og hjælpematerialer 324.600 332.200
Varebeholdninger i alt 324.600 332.200
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 250.734 236.509
Igangværende arbejder for fremmed regning 143.300 198.800
Andre tilgodehavender 700 700
Periodeafgrænsningsposter 14.565 13.072
Tilgodehavender i alt 409.299 449.081
Omsætningsaktiver i alt 733.899 781.281
Aktiver i alt 733.899 781.281

Balance 30. juni 2019

Passiver

Note 2018/19 2017/18
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Andre reserver 3.000 3.000
Overført resultat -48.837 -98.080
Egenkapital i alt 79.163 29.920
Gæld til banker 216.408 281.626
Leverandører af varer og tjenesteydelser 104.525 87.747
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 333.803 381.988
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 654.736 751.361
Gældsforpligtelser i alt 654.736 751.361
Passiver i alt 733.899 781.281

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true 01/07/2017 30/06/2018 Andre erklæringer uden sikkerhed Revisionsfirmaet Borregaard & Maagaard Læsøvej 2 B 8800 Viborg true false false true 266229642018-07-012019-06-30 266229642018-07-012019-06-302 266229642017-07-012018-06-30 266229642018-07-012019-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 266229642017-07-012018-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 266229642018-07-012019-06-30fsa:RetainedEarningsMember 266229642017-07-012018-06-30fsa:RetainedEarningsMember 266229642019-06-30 266229642018-06-30 iso4217:DKK