DET RENE KONTOR ApS

Islevdalvej 200, 1

2610 Rødovre


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
01/06/2016
Onur Karademir
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenDET RENE KONTOR ApS
Islevdalvej 200, 1
2610 Rødovre
CVR-nr:26672376
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2015 for Det Rene Kontor ApS.

 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Vi anser de valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

 

Årsregnskabet er ikke revideret, og det erklæres at virksomheden opfylder betingelser herfor.

 

Generalforsamlingen har truffet beslutning om, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

 

Årsregnskabet indtilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

 


Rødovre, den 01/06/2016

Direktion
Onur Karademir
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet har valgt at fravælge revisionen fremadrettet, da selskabet fortsat opfylder betingelserne herfor.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

 

Selskabet formål er at drive handel og industri.

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

 

Der er ingen usædvanlige forhold.

 

Begivenheder efter regnskabets afslutning

 

Der er ikke indtruffet nogen betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning.

 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsregnskabet for Det Rene Kontor ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde anpartsselskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå anpartsselskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden Årsregnskaben aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste

Bruttoresultat omfatter omsætning af handelsvarer, og som indtægtskriterium anvendes faktureringsprincippet og med fradrag af vareforbrug, andre eksterne omkostninger og hjælpematerialer. Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 har selskabet valgt at sammendrage nævnte poster

Andre eksterne omkostninger

Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og evt. forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Aktiver med en kostpris på under 12 t.kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger

Andre finansielle anlægsaktiver

Deposita optages til nominel værdi.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Nettorealisationsværdi for  varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

I tilfælde hvor det ikke har været muligt at opgøre varelageret skønnes varelagret af selskabets ledelse til en fornuftig værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af

reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af  orpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 23,5%.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi

 

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Bruttoresultat 600.697
Bruttofortjeneste/Bruttotab 191.174
Personaleomkostninger -565.732 -147.316
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -20.783 -31.135
Resultat af ordinær primær drift 14.182 56.581
Øvrige finansielle omkostninger -43 -3.146
Ordinært resultat før skat 14.139 9.577
Skat af årets resultat -3.323 -1.109
Årets resultat 10.816 8.468
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 10.816
I alt 10.816 8.468

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 62.351 31.134
Materielle anlægsaktiver i alt 62.351 31.134
Deposita 34.665 34.665
Finansielle anlægsaktiver i alt 34.665 34.665
Anlægsaktiver i alt 97.016 65.799
Fremstillede varer og handelsvarer 30.144 28.000
Varebeholdninger i alt 30.144
Andre tilgodehavender 210.000
Tilgodehavender i alt 210.000
Likvide beholdninger 59.574 154.873
Omsætningsaktiver i alt 299.718 182.873
Aktiver i alt 396.734 248.672

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 23.706 12.890
Egenkapital i alt 148.706 137.890
Gæld til realkreditinstitutter 96.042
Skyldig selskabsskat 3.323
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 244.705 13.631
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 248.028 110.781
Gældsforpligtelser i alt 248.028 110.781
Passiver i alt 396.734 248.672
false false false false true 01/01/2014 31/12/2014 Ingen bistand Onur Karademir Topperne 26,1,13 2620 Albertslund 266723762015-01-012015-12-31 266723762015-01-012015-12-310 266723762014-01-012014-12-31 266723762015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 266723762015-12-31 266723762014-12-31 iso4217:DKK