CHR. BÆKGAARD ApS

Ved Dammen 9

9220 Aalborg Øst


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
24/03/2017
Christian Bækgaard
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenCHR. BÆKGAARD ApS
Ved Dammen 9
9220 Aalborg Øst
Telefonnummer:98151010
CVR-nr:69620728
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
BankforbindelseHandelsbanken
Østre Havnegade 14
9000 Aalborg
RevisorRevisionsfirmaet Johs Møller
Maren Hemmings Vej 4
9000 Aalborg

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapport for 2016 for Chr. Bækgaard ApS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven

 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
 


Aalborg, den 23/03/2017

Direktion
Christian Bækgaard

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision og fravælger revision for det kommende regnskabsår

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i CHR. BÆKGAARD ApS

Revisionspåtegning på årsregnskabet


Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for CHR. BÆKGAARD ApS for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Erklæringsforpligtelser i henhold til erklæringsbekendtgørelsen, herunder særligt straffeloven samt skatte-, afgifts- og tilskudslovgivningen

Vi gør opmærksom på, at selskabet ikke har angivet og afregnet merværdiafgift rettidigt, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.


Aalborg, 23/03/2017Johs Møller
Statsautoriseret revisor
Revisionsfirmaet Johs Møller
CVR: 12473338

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter er kloak- og entreprenørvirksomhed, flytteforretning samt opmagasinering af møbler.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Til bedømmelse af selskabets resultat samt den økonomiske stilling pr 31. december 2016 henvises til efterfølgende årsregnskab.

 

Selskabets ledelse anser det opnåede resultat af den løbende drift for tilfredsstillende.

 

Der forventes en uændret indtjening fra den løbende drift i det kommende regnskabsår.


Usikkerhed ved indregning og måling
Efter ledelsens vurdering er der ikke usikkerheder ved indregning og måling af de forskellige regnskabsposter.
 

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentlig vil kunne påvirke vurderingen af selskabets finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt om indregning og måling


I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen inderegnes lideledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Bruttofortjeneste
Posterne nettoomsætning til og med andre eksterne omkostninger er med henvisning til årsregnskabsloven § 32 sammendraget til en post benævnt bruttofortjeneste.

 

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger i til distribution, salg, reklame, administration, lokaler mv.

 

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
 

Balance

Materielle anlægsaktiver:
Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel, inventar  måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger  90 år
Tekniske anlæg og maskiner  5 - 10 år
Andre anlæg, driftsmateriel
og inventar  3 - 20  år

 

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige værdi for småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.


Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

 

Varebeholdninger
Varebeholdninger består af grunde og bygninger til videresalg måles til kostpris eller nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere.

 

Kostprisen for grunde og bygninger til videresalg og igangværende arbejde for egen regning omfatter grund, entreprisesum og renteomkostninger.

 

I kostprisen indgår omkostninger til anskaffelse af grund samt tillæg af efterfølgende opførelsesomkostninger.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Igangværende arbejder
Igangværende arbejde for fremmed regning værdiansættes i henhold til produktionsprincippet, hvorved den i forhold til færdiggørelsesgraden opgjorte andel af avancen indtægtsføres i resultatopgørelsen. Heri fragår a'conto faktureringer samt reserverationer mod forventede tab.

 

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 1.752.684 1.585.034
Personaleomkostninger 1 -434.401 -406.427
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -224.119 -69.484
Resultat af ordinær primær drift 1.094.164 1.109.123
Øvrige finansielle omkostninger -591.332 -399.594
Ordinært resultat før skat 502.832 709.529
Skat af årets resultat -132.716 -164.571
Årets resultat 370.116 544.958
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 370.116 544.958
I alt 370.116 544.958

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Grunde og bygninger 14.212.683 13.831.279
Produktionsanlæg og maskiner 141.666 182.959
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 89.071 106.279
Materielle anlægsaktiver i alt 14.443.420 14.120.517
Anlægsaktiver i alt 14.443.420 14.120.517
Råvarer og hjælpematerialer 25.000 25.000
Varer under fremstilling 2.763.957 0
Fremstillede varer og handelsvarer 485.735 964.692
Varebeholdninger i alt 3.274.692 989.692
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 89.780 164.252
Udskudte skatteaktiver 116.760 88.326
Tilgodehavender i alt 206.540 252.578
Likvide beholdninger 0 0
Omsætningsaktiver i alt 3.481.232 1.242.270
Aktiver i alt 17.924.652 15.362.787

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 200.000 200.000
Overført resultat 1.928.636 1.558.520
Egenkapital i alt 2.128.636 1.758.520
Hensættelse til udskudt skat 0 0
Hensatte forpligtelser i alt 0 0
Gæld til realkreditinstitutter 7.955.483 8.178.335
Kreditinstitutter i øvrigt 1.318.668 1.404.666
Langfristede gældsforpligtelser i alt 2 9.274.151 9.583.001
Gæld til realkreditinstitutter 43.617 43.455
Gæld til banker 3.552.557 732.386
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt 86.000 86.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser 154.943 138.005
Skyldig selskabsskat 161.150 88.454
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 378.656 736.251
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 2.144.942 2.196.715
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 6.521.865 4.021.266
Gældsforpligtelser i alt 15.796.016 13.604.267
Passiver i alt 17.924.652 15.362.787

Noter

1. Personaleomkostninger

  2016 2015
  kr. kr.
Løn og gager 360.201 294.088
Pensionsbidrag 27.890 49.452
Andre omkostninger til social sikring 46.310 62.887
  434.401 406.427

Gennemsnitlige antal beskæftigede:  2

2. Langfristede gældsforpligtelser i alt

  Gæld i alt ultimo Afdrag næste år Langfristet andel Restgæld efter 5 år
  kr. kr. kr. kr.
Prioritetsgæld 488.854 43.617 445.237 266.013
Banker 8.169.962 659.714 7.510.248 5.028.176
Kreditinstitutter i øvrigt 1.404.666 86.000 1.318.666 974.666
  10.063.482 789.331 9.274.151 6.268.855

3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut er der tinglyst pant i følgende ejendomme:
  nom. t. kr. 2.000 i Overvejen  11, matr. nr. 36F, Uttrup, Aalborg Jorder bogført til  t.kr. 2.447.
  nom. t. kr. 2.000 i Overvejen  31, matr. nr. 2 bi, Uttrup, Aalborg Jorder bogført til  t.kr. 2.910.
  nom. t. kr. 2.000 i Overvejen  33, matr. nr. 2 bk, Uttrup, Aalborg Jorder bogført til  t.kr. 2.910.
  nom. t. kr. 2.100 i Overvejen  19, matr. nr. 2 bc, Uttrup, Aalborg Jorder bogført til  t.kr. 2.278.  
  nom. t. kr. 2.100 i Overvejen  21, matr. nr. 2 bd, Uttrup, Aalborg Jorder bogført til t.kr. 2.265.

  nom. t. kr 500 i Kettrup Alle 7B, matr. nr. 22hr Aalborg Ladegård bogført til t. kr. 505.

 

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut er der tinglyst pant i følgende ejendomme under opførelse:

  nom. t. kr. 1.800 i Overvejen 23, matr. nr. 2be, Uttrup, Aalborg Jorder bogført til t. kr. 1.382.

  nom. t. kr. 1.800 i Overvejen 25, matr. nr. 2bf, Uttrup, Aalborg Jorder bogført til t. kr. 1.382.

 

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitut er der tinglyst pant i ejendom Overvejen 9, matr.  nr. 36C, Uttrup, Aalborg Jorder bogført til t.kr. 897. 

 

Til sikkerhed for gæld til private er der tinglyst pantebreve i følgende ejendomme: 
Overvejen 31 og 33 bogført til i alt t. kr. 5.820.

 

4. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

Chr. Bækgaard, Ved Dammen 11 A, 9220 Aalborg Øst.

false false false false true 01/01/2015 31/12/2015 Revisionspåtegning true false false false Johs Møller Maren Hemmings Vej 4 9000 Aalborg 696207282016-01-012016-12-31 696207282016-01-012016-12-311 696207282016-01-012016-12-310 696207282015-01-012015-12-31 696207282016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 696207282015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 696207282016-12-31 696207282015-12-31 iso4217:DKK