S & H AF 7/12 1991 ApS

Kølsenvej 56

8831 Løgstrup


Årsrapport

1. maj 2018 - 30. april 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
02/06/2019
Susanne Kristensen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenS & H AF 7/12 1991 ApS
Kølsenvej 56
8831 Løgstrup
CVR-nr:16276472
Regnskabsår:01/05/2018 - 30/04/2019

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet består i erhvervsvirksomhed samt forvaltning af egne midler.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Udviklinge i aktiviteter og økonomiske forhold er i overensstemmelse med ledelsens forventninger.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling.


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste regnskabsår.

 

Resultatopgørelse

Selskabet har sammendraget visse poster i resultatopgørelsen og i stedet indført posten "Bruttofortjeneste".

 

Som indtægtskriterie anvendes faktureringskriteriet.

 

Skat af årets resultat omfatter beregnet selskabsskat af regnskabsårets skattepligtige indkomst.

 

Balance

Materielle anlægsaktiver i form af grunde og bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, så ophører afskrivningen. Der afskrives ikke på grunde.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger knyttet direkte til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger på bygninger baseret på en brugstid på 50 år og en restværdi på 50%.

 

Værdipapirer i form af børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi.

 

På statustidspunktet påhviler der ikke selskabet udskudt skat.

 

Gældsposter måles til amortiseret værdi.

Resultatopgørelse 1. maj 2018 - 30. apr. 2019

Note 2018/19 2017/18
kr. kr.
Bruttoresultat 400.488 206.473
Personaleomkostninger -27.448 0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -71.037 -35.328
Resultat af ordinær primær drift 302.003 171.145
Andre finansielle indtægter 20.009 0
Øvrige finansielle omkostninger -65.400 -192.431
Ordinært resultat før skat 256.612 -21.286
Skat af årets resultat 1 -60.742 0
Årets resultat 195.870 -21.286
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 0
Overført resultat 195.870 -21.286
I alt 195.870 -21.286

Balance 30. april 2019

Aktiver

Note 2018/19 2017/18
kr. kr.
Grunde og bygninger 7.965.590 6.241.563
Materielle anlægsaktiver i alt 2 7.965.590 6.241.563
Anlægsaktiver i alt 7.965.590 6.241.563
Fremstillede varer og handelsvarer 34.114 42.062
Varebeholdninger i alt 34.114 42.062
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 15.625 18.750
Tilgodehavender i alt 15.625 18.750
Andre værdipapirer og kapitalandele 126.856 496.826
Værdipapirer og kapitalandele i alt 126.856 496.826
Likvide beholdninger 38.441 25.975
Omsætningsaktiver i alt 215.036 583.613
Aktiver i alt 8.180.626 6.825.176

Balance 30. april 2019

Passiver

Note 2018/19 2017/18
kr. kr.
Registreret kapital mv. 200.000 200.000
Overført resultat 1.548.688 1.352.818
Egenkapital i alt 1.748.688 1.552.818
Gæld til realkreditinstitutter 5.508.177 4.503.317
Langfristede gældsforpligtelser i alt 3 5.508.177 4.503.317
Gæld til realkreditinstitutter 200.000 160.000
Skyldig selskabsskat 60.742 -1.286
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 663.019 610.327
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 923.761 769.041
Gældsforpligtelser i alt 6.431.938 5.272.358
Passiver i alt 8.180.626 6.825.176

Noter

1. Skat af årets resultat

  2018/19 2017/18
  kr. kr.
Aktuel skat -60.742 0
Ændring af udskudt skat 0 0
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  -60.742 0

2. Materielle anlægsaktiver i alt

   

  Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre Anlæg mv.
  kr. kr. kr.
Kostpris primo 6.280.841 0 0
Tilgang 1.795.064 0 0
Afgang 0 0 0
Kostpris ultimo 8.075.905 0 0
     
Opskrivninger primo 0 0 0
Årets opskrivning 0 0 0
Opskrivninger ultimo 0 0 0
     
Af- og nedskrivning primo -39.278 0 0
Årets afskrivning -71.037 0 0
Tilbageførsel ved afgang 0 0 0
Af- og nedskrivning ultimo -110.315 0 0
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo 7.965.590 0 0
 

3. Langfristede gældsforpligtelser i alt

  Gæld i alt ultimo Afdrag næste år Langfristet andel Restgæld efter 5 år
  kr. kr. kr. kr.
Prioritetsgæld 5.708.177 200.000 5.508.177 4.708.000
Kreditinstitutter 0 0 0 0
Leasingforpligtelser 0 0 0 0
  5.708.177 200.000 5.508.177 4.708.000

4. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Grunde og bygninger med en regnskabsmæssig værdi på 7.966 tkr. er pantsat til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter på 5.708 tkr.

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2018/19
Gennemsnitligt antal ansatte 1
true false false true 01/05/2017 30/04/2018 Ingen bistand Susanne Kristensen Kølsenvej 56 8831 162764722018-05-012019-04-30 162764722017-05-012018-04-30 162764722018-05-012019-04-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 162764722017-05-012018-04-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 162764722018-05-012019-04-30fsa:RetainedEarningsMember 162764722017-05-012018-04-30fsa:RetainedEarningsMember 162764722019-04-30 162764722018-04-30 iso4217:DKK