Leth & Kaack ApS

Låsbyvej 110

8660 Skanderborg


Årsrapport

1. oktober 2016 - 30. september 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
07/12/2017
Bjarne Leth Andersen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenLeth & Kaack ApS
Låsbyvej 110
8660 Skanderborg
Telefonnummer:30811112
Fax:44257805
CVR-nr:29782687
Regnskabsår:01/10/2016 - 30/09/2017
BankforbindelseMiddelfart Sparekasse
Rosensgade 18-20
8000 Århus C
DK Danmark

Ledelsespåtegning

Ledelsen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for året 2016/2017.

 

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabet aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

 


Skanderborg, den 07/12/2017

Direktion
Bjarne Leth AndersenLedelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er konsulentydelser.

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01. oktober 2016 - 30. september 2017 udviser et resultat på kr. -59.762, og selskabets balance pr. 30. september 2017 udviser en balancesum på kr. 256.523, og en egenkapital på kr. -47.151.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Generelt

Generelt om indregning og måling Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste

Nettoomsætningen fratrukket omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger er sammendraget i posten "Bruttofortjeneste".

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration mv.

 

Skat af årets resultat

 

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen. Selskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskudsog underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling)
 

Balance

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

 

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

 

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat måles i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
 

Resultatopgørelse 1. okt 2016 - 30. sep 2017

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab -47.589 -134.922
Personaleomkostninger 1 0 -145
Resultat af ordinær primær drift -47.589 -135.067
Øvrige finansielle omkostninger -12.173 -4.867
Ordinært resultat før skat -59.762 -139.934
Skat af årets resultat 2 0 0
Årets resultat -59.762 -139.934
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -59.762 -139.934
I alt -59.762 -139.934

Balance 30. september 2017

Aktiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Andre tilgodehavender 110.805 244.236
Tilgodehavender i alt 110.805 244.236
Likvide beholdninger 145.718 334.698
Omsætningsaktiver i alt 256.523 578.934
Aktiver i alt 256.523 578.934

Balance 30. september 2017

Passiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Registreret kapital mv. 130.000 130.000
Reserve for opskrivninger 0 6.000
Overført resultat -177.151 -123.389
Egenkapital i alt -47.151 12.611
Leverandører af varer og tjenesteydelser 10.000 10.000
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 293.674 193.361
Skyldig selskabsskat 0 350.387
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 0 12.575
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 303.674 566.323
Gældsforpligtelser i alt 303.674 566.323
Passiver i alt 256.523 578.934

Egenkapitalopgørelse 1. okt 2016 - 30. sep 2017

Registreret kapital mv. Overkurs ved emission Overført resultat I alt
kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 130.000 6.000 -123.389 12.611
Betalt udbytte -6.000 6.000 0
Årets resultat -59.762 -59.762
Egenkapital, ultimo 130.000 0 -177.151 -47.151

Noter

1. Personaleomkostninger

  2016/17 2015/16
  kr. kr.
Løn og gager 0 0
Pensionsbidrag 0 0
Andre omkostninger til social sikring 0 145
  0 145

2. Skat af årets resultat

  2016/17 2015/16
  kr. kr.
Aktuel skat 0 0
Ændring af udskudt skat 0 0
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  0 0

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet hæfter solidarisk med moderselskabet Leth & Kaack Holding ApS for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte og royalties inden for sambeskatningskredsen. Skyldige selskabsskatter og kildeskatter inden for sambeskatningskredsen er oplyst i moderselskabets årsregnskab

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er udstedt skadesløsbrev på kr. 500.000 medelt Middelfart Sparekasse med sikkerhed i driftsmidler, tilgodehavender samt goodwill.

false false true false true 01/10/2015 30/09/2016 Ingen bistand Bjarne Leth Andersen Låsbyvej 110 8660 Skanderborg 297826872016-10-012017-09-30 297826872016-10-012017-09-300 297826872015-10-012016-09-30 297826872016-10-012017-09-30fsa:RetainedEarningsMember 297826872015-10-012016-09-30fsa:RetainedEarningsMember 297826872017-09-30 297826872016-09-30 297826872016-10-01fsa:ContributedCapitalMember 297826872016-10-01fsa:SharePremiumMember 297826872016-10-01fsa:RetainedEarningsMember 297826872016-10-01 297826872016-10-012017-09-30fsa:SharePremiumMember 297826872016-10-012017-09-30fsa:RetainedEarningsMember 297826872017-09-30fsa:ContributedCapitalMember 297826872017-09-30fsa:SharePremiumMember 297826872017-09-30fsa:RetainedEarningsMember iso4217:DKK