BF AUTO ApS

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/05/2015
Fatih Basel
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenBF AUTO ApS
Bredskiftevej 4
8210 Aarhus V
Telefonnummer:71226369
CVR-nr:35870180
Regnskabsår:01/01/2014 - 31/12/2014

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 26. maj – 31. december 2014 for BF Auto ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, pas-siver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 26. maj – 31. december 2014.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Århus V, den

Direktion
Fatih Basel
Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Anvendt regnskabspraksis

 

Årsrapporten for BF Auto ApS for 2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

 

 

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til-flyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kost-pris med fradrag af eventuelle afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes vær-direguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, her-under afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af varer, indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administra-tion, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingaftaler m.v.

 

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transakti-oner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Balance

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 -
kr. kr.
Bruttoresultat 166.406
Personaleomkostninger 1 -126.580
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -42.190
Resultat af ordinær primær drift -2.364
Øvrige finansielle omkostninger -800
Ordinært resultat før skat -3.164
Ekstraordinært resultat før skat -3.164
Årets resultat -3.164
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -3.164
I alt -3.164

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 -
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 35.733
Materielle anlægsaktiver i alt 2 35.733
Anlægsaktiver i alt 35.733
Fremstillede varer og handelsvarer 6.250
Varebeholdninger i alt 6.250
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 73.855
Tilgodehavender i alt 73.855
Likvide beholdninger 68.542
Omsætningsaktiver i alt 148.647
Aktiver i alt 184.380

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000
Overført resultat -3.164
Egenkapital i alt 3 46.836
Leverandører af varer og tjenesteydelser 43.735
Anden gæld 23.809
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 70.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 137.544
Gældsforpligtelser i alt 137.544
Passiver i alt 184.380

Noter

1. Personaleomkostninger

    2014
    kr.
Løn og gager   124.770

Pension

  0
Andre omkostninger til social sikring   1.810
    126.580

2. Materielle anlægsaktiver i alt

   

      Andre Anlæg mv.
      kr.
Kostpris primo     0
Tilgang     53.600
Afgang     0
Kostpris ultimo     53.600
     
Opskrivninger primo     0
Årets opskrivning     0
Opskrivninger ultimo     0
     
Af- og nedskrivning primo     0
Årets afskrivning     -17.867
Tilbageførsel ved afgang     0
Af- og nedskrivning ultimo     -17.867
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo     35.733

3. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 50.000 0 0 0 50.000
Udloddet ordinært udbytte 0 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 -3.164 0 -3.164
Egenkapital ultimo 50.000 0 -3.164 0 46.836

4. Gennemsnitligt antal beskæftigede

Der har i regnskabsåret, gennemsnitligt været ansat 1 medarbejder.

Ingen bistand Fatih Basel Bredskiftevej 4 8210 Århuv V 358701802014-01-012014-12-31 358701802014-01-012014-12-310 358701802014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 358701802014-12-31 iso4217:DKK