VOY GRUPPEN ApS

Lerchenborgvej 12

2665 Vallensbæk Strand


Årsrapport

1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/05/2018
Gert Hyldgaard
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenVOY GRUPPEN ApS
Lerchenborgvej 12
2665 Vallensbæk Strand
Telefonnummer:43545850
Fax:43546514
CVR-nr:29638330
Regnskabsår:01/01/2017 - 31/12/2017
BankforbindelseNykredit
Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V
DK Danmark
RevisorRegistreret revisor Anni Mogensen
Baldershøj 24 B
2635 Ishøj
DK Danmark

Ledelsesberetning

Ledelsen erklære

 

At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven

At årsregnskabet giver et retvisende billed af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt af resultatet.

Det indstilles på selskabts ordinere generalforsamling at årsrapporten for 2018 ikke skal revideres. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revison for opflydt.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Virksomheden har aflagt årsrapporten under henvisning til årsregnskabslovens § 78 a, som omhandler muligheden for mellemstore dattervirksomheder at vælge at aflægge årsrapport efter årsregnskabslovens bestemmelser i regnskabsklasse B.

Selskabet har alene vist bruttoresultatet i henhold til Årsregnskabsloven

Beruttoresultatet er en sammendraget post, bestående af nettoomsætning, udgiter til vareforbrug samt andre driftomkostninger.

Renteindtægter m.v. fra pengeinstitutter og ander

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydninger i udskudt skat.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Note 2017 2016
kr. kr.
Nettoomsætning 160 7
Eksterne omkostninger 0 0
Bruttoresultat 160 7
Personaleomkostninger 0 0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0 0
Resultat af ordinær primær drift 160 7
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 0 0
Andre finansielle indtægter 8.123 5.204
Nedskrivning af finansielle aktiver 0 0
Øvrige finansielle omkostninger -8.930 -52.861
Ordinært resultat før skat -647 -47.650
Skat af årets resultat 0 0
Årets resultat -647 -47.650
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0 0
Overført resultat -647 0
I alt -647 -47.650

Balance 31. december 2017

Aktiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Goodwill 0 0
Immaterielle aktiver i alt 0 0
Grunde og bygninger 0 0
Produktionsanlæg og maskiner 0 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0
Materielle aktiver i alt 0 0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0
Kapitalandele i associerede virksomheder 0 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 0 0
Finansielle aktiver i alt 0 0
Langfristede aktiver i alt 0 0
Råvarer og hjælpematerialer 0 0
Fremstillede varer og handelsvarer 0 0
Varebeholdninger i alt 0 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 2.443
Igangværende arbejder for fremmed regning 0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 106.672 69.775
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 1.590 915
Tilgodehavende skat 0
Andre tilgodehavender 0
Tilgodehavender i alt 108.262 73.133
Andre værdipapirer og kapitalandele 340.336 347.006
Værdipapirer og kapitalandele i alt 340.336 347.006
Likvide beholdninger 22.579 16.642
Kortfristede aktiver i alt 471.177 436.781
Aktiver i alt 471.177 436.781

Balance 31. december 2017

Passiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Andre reserver 0 0
Overført resultat 256.319 256.966
Forslag til udbytte 0 0
Egenkapital i alt 381.319 381.966
Udskudt skat 0 0
Gæld til realkreditinstitutter 0 0
Gæld til banker 0 0
Skyldig selskabsskat 0 0
Langfristede forpligtelser i alt 0 0
Gæld til realkreditinstitutter 0
Gæld til banker 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 2.953
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 75.785 38.119
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder 0
Skyldig selskabsskat 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 14.073 13.743
Forslag til udbytte for regnskabsåret 0 0
Kortfristede forpligtelser i alt 89.858 54.815
Forpligtelser i alt 89.858 54.815
Passiver i alt 471.177 436.781
true true false false true 01/01/2016 31/12/2016 Ingen bistand Gert Hyldgaard Lerchenborgvej 12 2665 Vallensbæk Strand 296383302017-01-012017-12-31 296383302017-01-012017-12-311cmn:AuditorNotIncludedInAuditorsReportsMember 296383302016-01-012016-12-31 296383302017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 296383302016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 296383302017-01-012017-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 296383302016-01-012016-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 296383302017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 296383302016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 296383302017-12-31 296383302016-12-31 iso4217:DKK