PH GRUPPEN ApS

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
26/05/2015
Henrik Wind
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenPH GRUPPEN ApS
Syvvejen 10
4130 Viby Sjælland
CVR-nr:30536819
Regnskabsår:01/01/2014 - 31/12/2014
BankforbindelseDanske Bank
Stændertorvet 5
4000 Roskilde
DK Danmark

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2014 for PH gruppen Aps    

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.    


Årsrapporten giver efter min opfattelse et retvisende billed af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr 31. december 2014 samt af resultat af selskabets aktiviteter for 2014.


Fravalg af revision    

 

PH gruppen aps har fravalgt revision idet :    

Omsætningen er under 8 mio. kr
Balancen er under 4 mio kr    
Antal af heltidsansatte er under12 personer


Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.    


Viby 26. maj 2015    


PH Gruppen Aps    


Direktion:    

 

_____________    

 

 

Henrik Wind    

 

 


, den

Direktion
Henrik Langeskov Wind


Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Fravalg af revision
PH gruppen aps har fravalgt revision idet : Omsætningen er under 8 mio. kr
Balancen er under 4 mio kr
Antal af heltidsansatte er under12 personer

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet    


PH gruppen's hovedaktivitet er Kursusvirksomhed og vinduepudsning mv    


Resultatudvikling    

Resultatet er tilfredstillende under forudsætningen af at det er et nystiftet selskab.
Endvidere har konkurrence situationen på markedet været presset gennem den økonomiske krise.

Væsentlige begivenheder i regnskabsåret    
Selskabet ene ejer af udgået fra selskabet    


Forventninger til det kommende år    
Markedet er vendt positivt og vi forventer dermed en bedre indtjening    

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning     
Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb    Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

 

Regnskabsprksis

 


Årsrapporten for PH Gruppen Aps er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens

 

bestemmelser for små virksomheder i regnskabsklasse B.

 

Generelt om indregning og måling

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder


indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen

 

indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele

 

vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.


Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske

 

fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles


aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer


inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balance-


dagen.

 

 

Resultatopgørelsen


Bruttofortjenste indeholder nettoomsætning, omkostninger til råvare og hjælpematerialer


samt andre eksterne omkostninger

 


Andre eksterne omkostninger

 

Heri indregnes omkostninger til salg, reklame administration, lokaler og tab på debitorer.

 

Afskrivninger

 

Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk


afskrivning over aktivernes forventet brugstid. For selskabet er anvendt følgende brugstider:

 


Maskiner, inventar og automobiler
4 år


Indretning af lejede lokaler
7 år

 

Mindre Edb-programmel og aktiver med en kostpris på under kr. 12.600,- pr. enhed afskrives

 

100% i anskaffelsesåret.

 

Finansielle poster

 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der


vedrører regnskabsåret.

 

Skat

 

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med

 


den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der

 


kan henføres til posteringer fortaget direkte på egenkapitalen.

 

 

Anker    


Side 8

 


ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS  (fortsat)

 

BALANCE

 

Materielle anlægsaktiver

 

Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede

 


afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen


indtil det tidspunkt hvor aktivet er klar til brug.

 

Fortjenste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen


mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på


salgstidspunktet.


Varebeholdninger

 

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor

 

nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

 

Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelses-


omkostninger.

 

Tilgodehavender

 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til pålydende


værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.


Periodeafgrænsningsposter

 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger

 

vedrørende efterfølgende regnskabsår.


Skat


Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af

 

årets skattepligtige indkost reguleret for betalte a contoskatter

 

 

Gældsforpligtelser

 

Langfristet gældsforpligtelser måles til kostpris for stiftelse af gældsforholdet

 

(låneoptagelsen). Gældsforpligtigelsen måles herefter til amortiseret kostpris,


hvor kurstab og låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen som en finasiel


omkostning over løbetiden på grundlag af den beregnede, effektive rente på tids-


punktet for stiftelse af gældsforholdet.


Kortfristet gældsforpligtigelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer


til gældens pålydende

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 -
kr. kr.
Nettoomsætning 1.147.440
Bruttoresultat 1.147.440
Personaleomkostninger -1.072.847
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -57.972
Resultat af ordinær primær drift 16.621
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 0
Andre finansielle indtægter 0
Nedskrivning af finansielle aktiver 0
Øvrige finansielle omkostninger -9.614
Ordinært resultat før skat 7.007
Ekstraordinært resultat før skat 7.007
Skat af årets resultat -2.814
Årets resultat 4.193
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 4.193
I alt 4.193

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 -
kr. kr.
Goodwill 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0
Grunde og bygninger 0
Produktionsanlæg og maskiner 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 115.274
Materielle anlægsaktiver i alt 115.274
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
Kapitalandele i associerede virksomheder 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 0
Anlægsaktiver i alt 115.274
Råvarer og hjælpematerialer 0
Fremstillede varer og handelsvarer 0
Varebeholdninger i alt 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 184.648
Igangværende arbejder for fremmed regning 0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0
Tilgodehavende skat 0
Andre tilgodehavender 71.791
Tilgodehavender i alt 256.439
Andre værdipapirer og kapitalandele 0
Værdipapirer og kapitalandele i alt 0
Likvide beholdninger 106.267
Omsætningsaktiver i alt 362.706
Aktiver i alt 477.980

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000
Andre reserver 0
Overført resultat 4.193
Forslag til udbytte 0
Egenkapital i alt 54.193
Hensættelse til udskudt skat 0
Hensatte forpligtelser i alt 0
Gæld til realkreditinstitutter 0
Gæld til banker 114.310
Skyldig selskabsskat 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 114.310
Gæld til realkreditinstitutter 0
Gæld til banker 35.736
Leverandører af varer og tjenesteydelser 66.193
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 0
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder 0
Skyldig selskabsskat 2.814
Anden gæld 204.734
Forslag til udbytte for regnskabsåret 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 309.477
Gældsforpligtelser i alt 423.787
Passiver i alt 477.980

Noter

1. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

8.  Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
           
Santander Bank har pant i fimaets biler, til sikkerhed for billån.

2. Oplysning om ejerskab

10.  Nærtstående parter

 

 


Ejerforhold

 

Henrik Wind
Ejerandel
100%

 

Ingen bistand Henrik Wind Syvvejen 10 4130 Viby sj. 305368192014-01-012014-12-31 305368192014-01-012014-12-310 305368192014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 305368192014-12-31 iso4217:DKK