Infrequent Group IVS

Egevej 7

6800 Varde


Årsrapport

20. juni 2018 - 19. juni 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
01/11/2019
Jonas Hansen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenInfrequent Group IVS
Egevej 7
6800 Varde
Telefonnummer:71743331
e-mailadresse:jonas@infrequent.dk
CVR-nr:38473891
Regnskabsår:20/06/2018 - 19/06/2019

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 20. juni 2018 - 19. juni 2019 for Infrequent Group IVS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Egevej 7, 6800 Varde, den 01/11/2019

Direktion
Jonas HansenBestyrelse
Alexander Bundgaard Matzen
Jonas Hansen
Jonas Turan Rasch
Martin Lilleholt Frederiksen
Nikolaj Turan Rasch

Ledelsesberetning

Virksomheden har driftet sig selv inde for hosting og it service, vi har haft en stabil drift inde for gaming området og større opgang inde for webhosting m.m.

Der forventes i næste regnskabsår bedre overskud på baggrund af små investeringer samt ny leverandør.

Der var forventet et bedre overskud, men vi er tilfredse med slutresultatet baseret på de ændringer der har været løbet af året.


Resultatopgørelse 20. jun. 2018 - 19. jun. 2019

Note 2018/19 2017/18
kr. kr.
Nettoomsætning 122.854 89.949
Vareforbrug -57.114 -61.355
Andre driftsindtægter -348
Eksterne omkostninger -6.956
Administrationsomkostninger -42.246 -19.849
Bruttoresultat 16.538
Personaleomkostninger -123
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -9.504
Andre driftsomkostninger -1.671
Resultat af ordinær primær drift 6.911
Ordinært resultat før skat 6.911 6.726
Skat af årets resultat -1.518 -1.474
Årets resultat 5.393 5.252
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 5.393 5.252
Overført resultat 0 0
I alt 5.393 5.252

Balance 19. juni 2019

Aktiver

Note 2018/19 2017/18
kr. kr.
Goodwill 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0
Grunde og bygninger 0
Produktionsanlæg og maskiner 0 41.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0 41.000
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
Kapitalandele i associerede virksomheder 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 0 600
Finansielle anlægsaktiver i alt 0 600
Anlægsaktiver i alt 0 41.600
Råvarer og hjælpematerialer 0
Fremstillede varer og handelsvarer 0
Varebeholdninger i alt 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0
Igangværende arbejder for fremmed regning 0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 1.913 0
Tilgodehavende skat 0
Andre tilgodehavender 0
Tilgodehavender i alt 1.913 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 0
Værdipapirer og kapitalandele i alt 0
Likvide beholdninger 20.606 0
Omsætningsaktiver i alt 22.519 0
Aktiver i alt 22.519 41.600

Balance 19. juni 2019

Passiver

Note 2018/19 2017/18
kr. kr.
Registreret kapital mv. 100
Andre reserver 39.500
Overført resultat 14.837 2.000
Forslag til udbytte 0
Egenkapital i alt 14.837 41.600
Hensættelse til udskudt skat 0
Hensatte forpligtelser i alt 0
Gæld til realkreditinstitutter 0
Gæld til banker 0
Skyldig selskabsskat 7.682 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 7.682 0
Gæld til realkreditinstitutter 0
Gæld til banker 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 0
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder 0
Skyldig selskabsskat 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 0
Forslag til udbytte for regnskabsåret 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 0
Gældsforpligtelser i alt 7.682 0
Passiver i alt 22.519 41.600

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
false Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true 20/06/2017 19/06/2018 Ingen bistand Jonas Hansen Egevej 7 6800 Varde true false false true 384738912018-06-202019-06-19 384738912018-06-202019-06-190 384738912018-06-202019-06-190 384738912018-06-202019-06-191 384738912018-06-202019-06-192 384738912018-06-202019-06-193 384738912018-06-202019-06-194 384738912017-06-202018-06-19 384738912018-06-202019-06-19fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 384738912017-06-202018-06-19fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 384738912018-06-202019-06-19fsa:RetainedEarningsMember 384738912017-06-202018-06-19fsa:RetainedEarningsMember 384738912019-06-19 384738912018-06-19 iso4217:DKK