K.E. MAMMEN FREDERICIA ApS

Gl. Ribevej 65

7000 Fredericia


Årsrapport

1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
23/09/2016
Hanne Pedersen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenK.E. MAMMEN FREDERICIA ApS
Gl. Ribevej 65
7000 Fredericia
Telefonnummer:75913139
CVR-nr:11052878
Regnskabsår:01/07/2015 - 30/06/2016
BankforbindelseJyske Bank
Enghavevej 32
7100 Vejle
RevisorMP REVISION Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Lumbyesvej 27B
7000 Fredericia
DK Danmark
CVR-nr:14119507
P-enhed:1000683332

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 – 30. juni 2016 for

K. E. Mammen Fredericia ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Den valgte regnskabspraksis anses for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende

billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 


Fredericia, den 19/08/2016

Direktion
Kim Skafte PedersenDen uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejeren i K.E. MAMMEN FREDERICIA ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for K.E. MAMMEN FREDERICIA ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Fredericia, 19/08/2016M. Petersen
statsautoriseret revisor
MP REVISION Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR: 14119507

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.

 

Generelt

 

Indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser (gæld) indregnes i balancen, når selskabet har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige betalinger o. lign. vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste
Der er foretaget sammendrag af posterne nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger til posten ”bruttofortjeneste”, jf. årsregnskabslovens § 32.


Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen når levering til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til salgsværdien af det fastsatte vederlag.

 

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen, i takt med at produktionen udføres, således at nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret udførte arbejde (produktionsmetoden).


Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.


Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler og salg samt kontorhold m.v.

 

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte.


Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger samt tillæg og godtgørelse under a´contoskatteordningen m.v.


Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

 

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet. Den aktuelle selskabsskat af driftsresultatet fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster, med fuld refusion ved fordeling af skattemæssige underskud.

 

Balance

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver værdiansættes på grundlag af anskaffelsessummen med fradrag af akkumu-lerede afskrivninger.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

      Driftsmidler                                     5-8 år

 

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter mens tab indregnes under afskrivninger.


Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kost- eller dagspris efter laveste værdis princip.


Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg er optaget efter en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender til den værdi, hvormed de forventes at indgå.


Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning er værdiansat inclusiv aconto avance.


Udbytte
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtigelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

Udskudt skat
Det er selskabets politik at henføre selskabsskat til det år, hvori indkomsten regnskabsmæssigt konsta-teres, uanset om indkomsten medregnes i den skattepligtige indkomst på et andet tidspunkt. Udskudt skat svarer således til den skat, der vil udløses, såfremt selskabets aktiver realiseres til bogført værdi, og skattemæssige henlæggelser tilbageføres.


Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.


Selskabsskat
Årets beregnede selskabsskat til betaling indregnes i balancen under skatteforpligtelser eller tilgode-havende selskabsskat.

 

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 3.384.159 3.133.380
Personaleomkostninger 1 -2.249.388 -2.222.077
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -170.402 -111.514
Resultat af ordinær primær drift 964.369 799.789
Andre finansielle indtægter 755 3.614
Øvrige finansielle omkostninger 0 -551
Ordinært resultat før skat 965.124 802.852
Skat af årets resultat 2 -220.165 -191.406
Årets resultat 744.959 611.446
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 836.821
Overført resultat -91.862
I alt 744.959

Balance 30. juni 2016

Aktiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 940.216 749.412
Materielle anlægsaktiver i alt 3 940.216 749.412
Anlægsaktiver i alt 940.216 749.412
Råvarer og hjælpematerialer 87.316 91.572
Varebeholdninger i alt 87.316 91.572
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.200.666 1.221.847
Igangværende arbejder for fremmed regning 4 801.474 586.932
Andre tilgodehavender 5.000 0
Tilgodehavender i alt 2.007.140 1.808.779
Likvide beholdninger 250.435 163.838
Omsætningsaktiver i alt 2.344.891 2.064.189
Aktiver i alt 3.285.107 2.813.601

Balance 30. juni 2016

Passiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Registreret kapital mv. 200.000 200.000
Overført resultat 800.000 891.862
Forslag til udbytte 836.821 800.000
Egenkapital i alt 1.836.821 1.891.862
Hensættelse til udskudt skat 71.944 49.537
Hensatte forpligtelser i alt 71.944 49.537
Leverandører af varer og tjenesteydelser 321.666 314.010
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 400.000 0
Skyldig selskabsskat 197.758 178.027
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 456.918 380.165
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.376.342 872.202
Gældsforpligtelser i alt 1.376.342 872.202
Passiver i alt 3.285.107 2.813.601

Egenkapitalopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

Registreret kapital mv. Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 200.000 891.862 800.000 1.891.862
Betalt udbytte -800.000 -800.000
Årets resultat -91.862 836.821 744.959
Egenkapital, ultimo 200.000 800.000 836.821 1.836.821

Anpartskapitalen kr. 200.000 er fordelt i 10 kapitalandele á kr. 20.000 pr. stk.
    
Der har ikke været ændringer i anpartskapitalen i de seneste 5 regnskabsår.    

 

Noter

1. Personaleomkostninger

  2015/16 2014/15
  kr. kr.
Løn og gager 1.876.840 1.865.829
Pensionsbidrag 329.251 312.405
Sociale ydelser 43.297 43.843
  2.249.388 2.222.077

2. Skat af årets resultat

  2015/16 2014/15
  kr. kr.
Aktuel skat 197.758 177.495
Ændring af udskudt skat 22.407 13.911
  220.165 191.406

3. Materielle anlægsaktiver i alt

  Driftsmidler
  kr.
Anskaffelsessum primo 1.130.264
Årets tilgang 671.236
Årets afgang -655.132
Anskaffelsessum ultimo 1.146.368
   
Afskrivning primo -380.852
Årets afskrivning -170.402
Årets afgang 345.102
Afskrivning ultimo -206.152
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 940.216
 

 

4. Igangværende arbejder for fremmed regning

  2015/16 2014/15
  kr. kr.
Igangværende arbejder for fremmed regning 801.474 586.932
A´contofaktureret 0 0
  801.474 586.932

5. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Hovedaktivitet  
   
Selskabets formål er, at drive VVS-virksomhed og dermed beslægtet virksomhed.
 

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

 

Eventualforpligtelser

 

Der er stillet garantier for kr. 36.000. Garantierne er dækket gennem moderselskabet.

    
    
Sambeskatning

 

Selskabet indgår i en koncernsambeskatning med K. E. Mammen Holding ApS som

administrationsselskab. Selskabet hæfter for koncernens selskabsskatter m.v. i henhold til

Selskabsskattelovens regler herom, samt for eventuel indeholdte kildeskatter på renter, royalties

og udbytter for de sambeskattede selskaber.
           

false false false false true 01/07/2014 30/06/2015 Revisionspåtegning MP REVISION Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lumbyesvej 27B 7000 Fredericia 110528782015-07-012016-06-30 110528782015-07-012016-06-301 110528782015-07-012016-06-300 110528782014-07-012015-06-30 110528782015-07-012016-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 110528782015-07-012016-06-30fsa:RetainedEarningsMember 110528782016-06-30 110528782015-06-30 110528782015-07-01fsa:ContributedCapitalMember 110528782015-07-01fsa:RetainedEarningsMember 110528782015-07-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 110528782015-07-01 110528782015-07-012016-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 110528782015-07-012016-06-30fsa:RetainedEarningsMember 110528782016-06-30fsa:ContributedCapitalMember 110528782016-06-30fsa:RetainedEarningsMember 110528782016-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK