BB ADVICE ApS

Dalsvinget 21

6920 Videbæk


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
29/05/2017
Brian Videbæk
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenBB ADVICE ApS
Dalsvinget 21
6920 Videbæk
Telefonnummer:40335520
e-mailadresse:brian@dalsvinget.dk
CVR-nr:33071930
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapport for 2016 for BB Advice ApS.

 

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
 

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

 

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsrapporten et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Videbæk, den 22/05/2017

Direktion
Brian Videbæk Kristensen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Det besluttes på generalforsamlingen den 29. maj 2017 at undlade revision af årsrapporten for 2017. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er økonomisk rådgivning og udarbejdelse af regnskaber samt anden beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Udviklingen i året er gået som forventet.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

RESULTATOPGØRELSEN      
      
Nettoomsætning      
Udførte opgaver for fremmed regning indregnes i takt med, at arbejdet udføres, hvorved       
nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder. Nettoomsætningen indregnes,
når de samlede indtægter og omkostninger på arbejdet og færdiggørelsesgraden på balancedagen 
kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil   
tilgå selskabet.      
      
Finansielle poster      
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.      
      
Skat af årets resultat      
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.      
      
BALANCEN      
      
Materielle anlægsaktiver      
Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller

genindvindingsværdien, hvor denne er lavere.      
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.      
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede      
brugstider      
                                          Maskiner og inventar     5 år
      
Småaktiver, med en anskaffelsessum under grænsen for skattemæssige straksafskrivninger, og     
aktiver med kort levetid indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.      
      
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen      
mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på       
salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.      
      
Tilgodehavender      
Tilgodehavender måles til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af det enkelte tilgodehavende.      
      
Selskabsskat og udskudt skat      
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balalncen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.      
      
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem   
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den     
planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Bruttoresultat 171.091 275.296
Personaleomkostninger -52.404 -140.037
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -7.707 -3.515
Resultat af ordinær primær drift 110.980 131.744
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 17.240 0
Andre finansielle indtægter 28.068 85.780
Nedskrivning af finansielle aktiver -155.325 0
Ordinært resultat før skat 963 217.524
Skat af årets resultat -992 -49.997
Årets resultat -29 167.527
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 0
Overført resultat -29 167.527
I alt -29 167.527

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 250.550 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 250.550
Anlægsaktiver i alt 250.550 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 33.188 3.500
Tilgodehavende skat 25.683 0
Andre tilgodehavender 170.000 281.100
Tilgodehavender i alt 228.871 284.600
Andre værdipapirer og kapitalandele 586.010 604.040
Værdipapirer og kapitalandele i alt 586.010 604.040
Likvide beholdninger 177.635 48.903
Omsætningsaktiver i alt 992.516 937.543
Aktiver i alt 1.243.066 937.543

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
Overført resultat 582.164 602.193
Egenkapital i alt 662.164 682.193
Skyldig selskabsskat 0 12.391
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 580.902 242.959
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 580.902 255.350
Gældsforpligtelser i alt 580.902 255.350
Passiver i alt 1.243.066 937.543
false false false false true 01/01/2015 31/12/2015 Ingen bistand Brian Videbæk Dalsvinget 21 6920 Videbæk 330719302016-01-012016-12-31 330719302016-01-012016-12-310 330719302015-01-012015-12-31 330719302016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 330719302015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 330719302016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 330719302015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 330719302016-12-31 330719302015-12-31 iso4217:DKK