E-CON ApS

Alexander Foss Gade 14, 4

9000 Aalborg


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/05/2019
Jakob Vangsgaard
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenE-CON ApS
Alexander Foss Gade 14, 4
9000 Aalborg
Telefonnummer:60180000
CVR-nr:26884896
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

E-Con ApS beskæftiger sig med konsulent- og vikarbureau indenfor bogholderi, regnskab  og økonomistyring

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

E-Con ApS kom ud af regnskabsåret 2018 med et overskud på kr. 7680 som var ventet, men ikke tilfredsstillende. Igangsatte aktiviteter ventes at have positiv effekt på regnskabsresultatet i 2019.   

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsenligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Bruttoresultat 317.603 292.340
Personaleomkostninger 1 -299.226 -275.262
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -3.449
Resultat af ordinær primær drift 14.928 17.078
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 6.330
Andre finansielle indtægter 923 971
Øvrige finansielle omkostninger -14.500 -16.658
Ordinært resultat før skat 7.680 1.391
Skat af årets resultat 0 0
Årets resultat 7.680 1.391
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 7.680 1.391
I alt 7.680 1.391

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 6.898 0
Materielle anlægsaktiver i alt 2 6.898 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 49.210 42.880
Finansielle anlægsaktiver i alt 49.210 42.880
Anlægsaktiver i alt 56.108 42.880
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 120.082 54.722
Igangværende arbejder for fremmed regning 97.000 98.250
Tilgodehavende skat 1.506 1.306
Andre tilgodehavender 11.038
Periodeafgrænsningsposter 12.737 19.679
Tilgodehavender i alt 231.325 184.995
Andre værdipapirer og kapitalandele 0
Værdipapirer og kapitalandele i alt 0
Likvide beholdninger 0
Omsætningsaktiver i alt 231.325 184.995
Aktiver i alt 287.433 227.875

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat -82.838 -90.518
Egenkapital i alt 42.162 34.482
Gæld til banker 173.305 166.774
Langfristede gældsforpligtelser i alt 173.305 166.774
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 45.405 26.157
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 26.561 462
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 71.966 26.619
Gældsforpligtelser i alt 245.271 193.393
Passiver i alt 287.433 227.875

Noter

1. Personaleomkostninger

  2018 2017
  kr. kr.
Løn og gager -278.955 -266.290
Pensionsbidrag 0 0
Andre omkostninger til social sikring -20.271 -8.972
  -299.226 -275.262

2. Materielle anlægsaktiver i alt

   

  Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre Anlæg mv.
  kr. kr. kr.
Kostpris primo 0 116.122 43.867
Tilgang 0 0 10.347
Afgang 0 0 0
Kostpris ultimo 0 116.122 54.214
     
Opskrivninger primo 0 0 0
Årets opskrivning 0 0 0
Opskrivninger ultimo 0 0 0
     
Af- og nedskrivning primo 0 -116.122 -43.867
Årets afskrivning 0 0 -3.449
Tilbageførsel ved afgang   0 0
Af- og nedskrivning ultimo 0 -116.122 --47.316
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo 0 0 6.898

3. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om gæld, der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om visse særlige poster
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true 01/01/2017 31/12/2017 Ingen bistand Jakob B. Vangsgaard Alexander Foss Gade 14D, 4. 9000 Aalborg true true true true 268848962018-01-012018-12-31 268848962017-01-012017-12-31 268848962018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 268848962017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 268848962018-12-31 268848962017-12-31 iso4217:DKK