MUREREN 17 MAJ ApS

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
29/05/2015
Anette Bidstrup
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenMUREREN 17 MAJ ApS
Åvej 3
3700 Rønne
Telefonnummer:28936829
CVR-nr:32931588
Regnskabsår:01/01/2014 - 31/12/2014
BankforbindelseDanske Bank A/S
Store Torv 12, stuen
3700 Rønne
DK Danmark

Ledelsespåtegning


, den

Direktion
Anette Susanne Bidstrup Nielsen
direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

1. januar 2015 til 31.12.2015

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser
....

Resultatopgørelse


....

Balance


....

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 2013
kr. kr.
Nettoomsætning 3.023.159
Produktionsomkostninger -2.599.484
Bruttoresultat 423.675
Distributionsomkostninger -269.825
Administrationsomkostninger -155.977
Andre driftsomkostninger -217.701
Resultat af ordinær primær drift -219.828
Øvrige finansielle omkostninger -973
Ordinært resultat før skat -220.801
Ekstraordinært resultat før skat -220.801
Årets resultat -220.801
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -220.801
I alt -220.801

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 76.377
Materielle anlægsaktiver i alt 1 76.377
Anlægsaktiver i alt 76.377
Råvarer og hjælpematerialer 137.324
Varebeholdninger i alt 2 137.324
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 104.767
Andre tilgodehavender 3 273.653
Tilgodehavender i alt 378.420
Likvide beholdninger 182.264
Omsætningsaktiver i alt 698.008
Aktiver i alt 774.385

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000
Andre reserver 171.567
Egenkapital i alt 251.567
Leverandører af varer og tjenesteydelser 522.818
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 522.818
Gældsforpligtelser i alt 522.818
Passiver i alt 774.385

Noter

1. Materielle anlægsaktiver i alt

   

  Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre Anlæg mv.
  kr. kr. kr.
Kostpris primo xxx.xxx 66837 xxx.xxx
Tilgang xxx.xxx 35000 xxx.xxx
Afgang -xxx.xxx -xxx.xxx -xxx.xxx
Kostpris ultimo xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx
     
Opskrivninger primo xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx
Årets opskrivning xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx
Opskrivninger ultimo xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx
     
Af- og nedskrivning primo -xxx.xxx -xxx.xxx -xxx.xxx
Årets afskrivning -xxx.xxx 25460 -xxx.xxx
Tilbageførsel ved afgang xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx
Af- og nedskrivning ultimo -xxx.xxx -xxx.xxx -xxx.xxx
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo xxx.xxx 76337 xxx.xxx

2. Varebeholdninger i alt

Her kan du indsætte tekst og tabeller.

Varelager 137324

3. Andre tilgodehavender

Her kan du indsætte tekst og tabeller.

mellemregning 273663

01/01/2013 31/12/2013 Ingen bistand Ib Magnus Dahl Pedersen Store Torvegade 18,1,tv 3700 Rønne 329315882014-01-012014-12-31 329315882014-01-012014-12-310 329315882014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 329315882014-12-31 iso4217:DKK