TORBEN UTZON REVISION ApS

Søren Frichs Vej 38, 1

8230 Åbyhøj


Årsrapport

1. oktober 2017 - 30. september 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
06/11/2018
Torben Utzon
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenTORBEN UTZON REVISION ApS
Søren Frichs Vej 38, 1
8230 Åbyhøj
Telefonnummer:87301100
e-mailadresse:tutzon@tutzon.dk
CVR-nr:41777613
Regnskabsår:01/10/2017 - 30/09/2018
BankforbindelseDanske Bank

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning      
      
Selskabets ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2017/18 for Torben Utzon Revision ApS.      
      
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.      
      
Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2018 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018.

 

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.     
      
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
 


Åbyhøj, den 06/11/2018

Direktion
Torben Utzon
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet har fravalgt revision for det kommende regnskabsår, idet betingelserne herfor anses for opfyldt.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktiviteter er bogføring, revision, økonomisk rådgivning og dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årsregnskabet for 2017/18 udviser et resultat efter skat på kr. 30.523. Resultatet overføres til egenkapitalen, der herefter udgør kr. 880.153.

 

Resultatet anses som tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabårets afslutning der væsentligt påvirker selskabets økonomiske stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabsprincip som sidste år.
 

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.      
      
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.      
      
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.      
      
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.      
     

Resultatopgørelse

 

Bruttofortjeneste      
Bruttofortjeneste indeholder nettoomæstning med fradrag af eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler, salg og transport.
      
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger samt kursregulering af værdipapirer.      
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.     
      
Afskrivninger    
Afskrivninger på driftsmidler er baseret på lineære afskrivninger over aktivernes forventede      
levetid. Afskrivningerne foretages efter denne betragtning over 5 år.      
      
Småanskaffelser under 13.500 kr. udgiftsføres straks.      
 

Skat af årets resultat      
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i  resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.      
      
Aktuelle Skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.      
      
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.      
      
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoaktiver.      
 

Balance

Materielle anlægsaktiver      
Udgifter til driftsmidler og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger      
      
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstider på 5 år.      
      
Finansielle anlægsaktiver     
Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter danske realkreditobligationer samt investeringsforeninger. Værdipapirer medtages til børsværdien på balancedagen.     
      
Tilgodehavender      
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.      
      
Periodeafgrænsningsposter      
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsning måles til kostpris.      
      
Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

 

Udbytte      
Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises i en særskilt post under egenkapitalen.

Resultatopgørelse 1. okt. 2017 - 30. sep. 2018

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Bruttoresultat 374.083 353.881
Personaleomkostninger 1 -348.318 -339.013
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0 0
Resultat af ordinær primær drift 25.765 14.868
Andre finansielle indtægter 2 13.354 18.563
Øvrige finansielle omkostninger 0 0
Ordinært resultat før skat 39.119 33.431
Skat af årets resultat 3 -8.596 -7.785
Årets resultat 30.523 25.646
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 30.523 25.646
I alt 30.523 25.646

Balance 30. september 2018

Aktiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele 497.409 378.722
Deposita 15.428 15.428
Finansielle anlægsaktiver i alt 512.837 394.150
Anlægsaktiver i alt 512.837 394.150
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 80.625 31.875
Udskudte skatteaktiver 247 285
Andre tilgodehavender 540 701
Periodeafgrænsningsposter 9.318 14.993
Tilgodehavender i alt 90.730 47.854
Likvide beholdninger 361.132 486.803
Omsætningsaktiver i alt 451.862 534.657
Aktiver i alt 964.699 928.807

Balance 30. september 2018

Passiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 755.153 724.630
Egenkapital i alt 880.153 849.630
Skyldig selskabsskat 7.692 5.562
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 73.529 70.340
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 3.325 3.275
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 84.546 79.177
Gældsforpligtelser i alt 84.546 79.177
Passiver i alt 964.699 928.807

Noter

1. Personaleomkostninger

  2017/18 2016/17
  kr. kr.
Løn og gager 312.489 307.021
Pensionsbidrag 29.600 26.118
Andre omkostninger til social sikring 6.229 5.875
  348.318 339.013

 

2. Andre finansielle indtægter

  2017/18 2016/17
  kr. kr.

Renteindtægter, obligationer

8.961 10.938
Renteindtægter, Bank 0 0
Renteindtægter, Skat 1 12
Kursgevinst, værdipapirer 4.392 7.613

 

13.354 18.563

 

3. Skat af årets resultat

  2017/18 2016/17
  kr. kr.
Aktuel skat 8.558 7.634
Ændring af skatteaktiv 38 151
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  8.596 7.785

 

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ingen eventualforpligtelser.

5. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Selskabet har ingen sikkerhedsstillelser og ingen aktiver er pantsat.

6. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

Torben Utzon, Mariane Thomsens Gade 39, 4 - 2, 8000 Århus C

Nærtstående parter

Torben Utzon (direktør)

Selskabet har i året ikke haft transaktioner med nærtstående parter.

false false false false true 01/10/2016 30/09/2017 Ingen bistand Torben Utzon Søren Frichs Vej 38K, kontor 25 8230 Åbyhøj 417776132017-10-012018-09-30 417776132017-10-012018-09-300 417776132016-10-012017-09-30 417776132017-10-012018-09-30fsa:RetainedEarningsMember 417776132016-10-012017-09-30fsa:RetainedEarningsMember 417776132018-09-30 417776132017-09-30 iso4217:DKK