REVISORERNE DALSGAARD. STAHL & WØLDIKE. STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

Nytorv 8

4200 Slagelse


Årsrapport

1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
05/08/2016
Kim Wøldike
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenREVISORERNE DALSGAARD. STAHL & WØLDIKE. STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Nytorv 8
4200 Slagelse
Telefonnummer:58531322
Fax:58521322
CVR-nr:21696382
Regnskabsår:01/07/2015 - 30/06/2016
BankforbindelseJyske Bank
Nytorv 12
4400 Kalundborg

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Revisorerne Dalsgaard, Stahl & Wøldike, statsautoriseret revisionsanpartsselskab.

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er min opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 – 30. juni 2016.

 

Selskabet har fravalgt revision. Selskabet opfylder fortsat betingelserne herfor.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Slagelse, den 29/07/2016

Direktion
Søren DalsgaardLedelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabet driver revisionsvirksomhed fra lejede lokaler i Slagelse centrum.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat på tkr. 485 anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.
 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er udarbejdet under forudsætning af fortsat drift og aflagt efter følgende uændrede regnskabsprincipper:


Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste opgøres som nettoomsætningen ved salg af revisions- og konsulentydelser, der indregnes i resultatopgørelsen i takt med arbejdets udførelse. Herfra trækkes andre eksterne omkostninger, der omfatter omkostninger til edb, reklame, administration og lokaler.

 

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

 

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende værdipapirer.

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen.

 

Balance

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill er optaget til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den økonomiske brugstid, som er vurderet til 10 år i lighed med den for branchen værende praksis. 

 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

 

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

 

Finansielle anlægsaktiver

Finansiele anlægsaktiver måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med enventuel nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Værdiforringelse af anlægsaktiver:
Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere en den regnskabsmæssige værdi.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med eventuel nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af udført arbejde (produktionsmetoden).  Forskydningen heri indgår i posten nettoomsætning. 

 

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

 

Gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Bruttoresultat 6.689.119 6.541.852
Personaleomkostninger 1 -5.862.571 -5.694.589
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -156.500 -167.856
Resultat af ordinær primær drift 670.048 679.407
Andre finansielle indtægter 8.350 6.974
Øvrige finansielle omkostninger -56.560 -24.702
Ordinært resultat før skat 621.838 661.679
Skat af årets resultat 2 -136.492 -143.084
Årets resultat 485.346 518.595
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 485.000 518.000
Overført resultat 346 595
I alt 485.346 518.595

Balance 30. juni 2016

Aktiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Goodwill 493.000 560.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt 493.000 560.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 103.000 192.500
Materielle anlægsaktiver i alt 103.000 192.500
Andre tilgodehavender 60.000 60.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 60.000 60.000
Anlægsaktiver i alt 656.000 812.500
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 924.964 1.122.376
Igangværende arbejder for fremmed regning 933.992 859.352
Tilgodehavender i alt 1.858.956 1.981.728
Likvide beholdninger 442.458 178.249
Omsætningsaktiver i alt 2.301.414 2.159.977
Aktiver i alt 2.957.414 2.972.477

Balance 30. juni 2016

Passiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 1.413 1.067
Forslag til udbytte 485.000 518.000
Egenkapital i alt 611.413 644.067
Hensættelse til udskudt skat 207.000 189.000
Hensatte forpligtelser i alt 207.000 189.000
Skyldig selskabsskat 84.492 114.084
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 2.054.509 2.025.326
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.139.001 2.139.410
Gældsforpligtelser i alt 2.139.001 2.139.410
Passiver i alt 2.957.414 2.972.477

Noter

1. Personaleomkostninger

  2015/16 2014/15
  kr. kr.
Løn og gager 5.126.107 5.029.535
Pensionsbidrag 521.108 469.442
Andre omkostninger til social sikring 215.356 195.612
  5.862.571 5.694.589

 

2. Skat af årets resultat

  2015/16 2014/15
  kr. kr.
Aktuel skat 118.492 152.084
Ændring af udskudt skat 18.000 -9.000
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  136.492 143.084

 

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har indgået huslejekontrakt på sædvanlige markedsvilkår.

4. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Ingen.

false false false false true 01/07/2014 30/06/2015 Ingen bistand Søren Dalsgaard Nytorv 8 4200 Slagelse 216963822015-07-012016-06-30 216963822015-07-012016-06-300 216963822014-07-012015-06-30 216963822015-07-012016-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 216963822014-07-012015-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 216963822015-07-012016-06-30fsa:RetainedEarningsMember 216963822014-07-012015-06-30fsa:RetainedEarningsMember 216963822016-06-30 216963822015-06-30 iso4217:DKK