PROCON VVS ApS

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
20/05/2015
Cesar Salinsa
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenPROCON VVS ApS
Ved Amagerbanen 13
2300 København S
CVR-nr:35226249
Regnskabsår:01/01/2014 - 31/12/2014

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2014 for Procon VVS ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af årsrapporten retvisende. Årsrapporten giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


København, den 20/05/2015

Direktion
Cesar Rodrigo Salinas Godoy


Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet har fravalgt revision for indeværende og kommende regnskabsår.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktiviteter er at drive VVS og Blikkenslagerforretning samt aktiviteter som knytter sig hertil.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Det realiserede resultat er som forventet. 

Usædvanlige forhold

Årsrapporten er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Usikkerhed ved indregning og måling

Årsrapporten er ikke påvirket af usikkerhed ved indregning og måling.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som vurderes at have en væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt om indregning og måling

Selskabets regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Tilsvarende indregnes forpligtelser i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens kurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

 

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er nettoomsætning ikke oplyst i årsrapporten.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

 

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

 

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

 

Driftsmidler og inventar 5-10 år

 

Aktiver med en anskaffelsespris på under DKK 12.900 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Hvis dette er tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien, dvs. den højeste af aktivets nettosalgspris og kapitalværdi, er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita måles til kostpris.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter består af anslåede og skønnede forudbetalte omkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.  

 

Igangværende arbejder 

Igangværende arbejder opgøres til forventet salgsværdi målt efter en estimeret færdiggørelsesgrad. Såfremt der er tab på en sag nedskrives hele det forventede tab på sagen. 

 

Leasingkontrakter 

Alle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelser vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter.

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat føres på mellemregningskonto med moderselskabet ultimo regnskabsåret som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, fx vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 24,5%.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 2013
kr. kr.
Bruttoresultat 2.897.258 1.495.994
Personaleomkostninger 1 -2.816.569 -1.469.994
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -49.810 -13.463
Resultat af ordinær primær drift 30.879 12.537
Andre finansielle indtægter 634 75
Øvrige finansielle omkostninger -9.822 -2.422
Ordinært resultat før skat 21.691 10.190
Ekstraordinært resultat før skat 21.691 10.190
Skat af årets resultat 2 -21.145 3.167
Årets resultat 546 13.357
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 546 13.357
I alt 546 13.357

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 170.133 78.523
Indretning af lejede lokaler 60.503 55.738
Materielle anlægsaktiver i alt 3 230.636 134.261
Deposita 10.000 10.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 10.000 10.000
Anlægsaktiver i alt 240.636 144.261
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 494.042 480.136
Igangværende arbejder for fremmed regning 233.344 0
Udskudte skatteaktiver 0 5.092
Andre tilgodehavender 10.193 6.923
Periodeafgrænsningsposter 41.461 56.148
Tilgodehavender i alt 779.040 548.299
Likvide beholdninger 113.372 113.307
Omsætningsaktiver i alt 892.412 661.606
Aktiver i alt 1.133.048 805.867

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
Overført resultat 13.903 13.357
Egenkapital i alt 4 93.903 93.357
Hensættelse til udskudt skat 8.466 0
Hensatte forpligtelser i alt 8.466 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 296.111 324.114
Skyldig selskabsskat 7.586 1.925
Anden gæld 726.982 386.471
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.030.679 712.510
Gældsforpligtelser i alt 1.030.679 712.510
Passiver i alt 1.133.048 805.867

Noter

1. Personaleomkostninger

  2014 2013
  kr. kr.
Løn og gager 2.442.892 1.340.020
Pensionsbidrag 309.222 47.591
Andre omkostninger til social sikring 64.455 82.383
  2.816.569 1.469.994

2. Skat af årets resultat

  2014 2013
  kr. kr.
Aktuel skat 5.023 1.925
Ændring af udskudt skat 3.375 -5.092
Regulering udskudt skat, tidligere år 10.184 0
  21.145 -3.167

 

3. Materielle anlægsaktiver i alt

  Indretning af lejede lokaler Andre Anlæg mv.
  kr. kr.
Kostpris primo 62.024 85.700
Tilgang 20.400 125.785
Afgang 0 0
Kostpris ultimo 82.424 211.485
     
Af- og nedskrivning primo -6.286 -7.177
Årets afskrivning -15.635 -34.175
Tilbageførsel ved afgang 0 0
Af- og nedskrivning ultimo -21.921 -41.352
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo 60.503 170.133
 

4. Egenkapital i alt

  Selskabskapital Overført resultat Ialt
  kr. kr. kr.
Saldo primo 80.000 13.357 93.357
Årets resultat 0 546 546
Egenkapital ultimo 80.000 13.903 93.903
 

 

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ingen eventualforpligtelser.

6. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

Cesar Rodrigo Salinas Godoy

01/04/2013 31/12/2013 Ingen bistand Kasper Holm Lindebugten 56 2500 Valby 352262492014-01-012014-12-31 352262492014-01-012014-12-310 352262492013-04-012013-12-31 352262492014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 352262492013-04-012013-12-31fsa:RetainedEarningsMember 352262492014-12-31 352262492013-12-31 iso4217:DKK