RENAS FYN ApS

Østerbro 28

5000 Odense C


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
27/02/2017
Jens K. Hermansen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenRENAS FYN ApS
Østerbro 28
5000 Odense C
CVR-nr:30985974
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
RevisorREVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Kogtvedparken 17
5700 Svendborg
DK Danmark
CVR-nr:35486178
P-enhed:1018798537

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar – 31. december 2016 for Renas Fyn ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Odense, den 27/02/2017

Direktion
Jens Knud HermansenDen uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i RENAS FYN ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for RENAS FYN ApS for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.


Svendborg, 27/02/2017Morten Pedersen
statsautoriseret revisor
REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
CVR: 35486178

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet består i udførelse af rengøringsopgaver på kontraktbasis.

 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Regnskabsåret 2016 er selskabets 8. regnskabsår. Årets resultat udviser et overskud på 836 t.kr. hvilket anses som tilfredsstillende.

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

 

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

 

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv.

 

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.

 

Resultat i dattervirksomheder

Resultat i dattervirksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity-metoden), hvorefter selskabets andel af dattervirksomheders resultat indregnes forholdsmæssigt med fradrag af afskrivninger af koncerngoodwill.


Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

 

Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

 

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

 

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet og alle moderselskabets øvrige danske dattervirksomheder. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

 

Balancen

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

 

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity-metoden). Dette indebærer, at kapitalandelene i balancen måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi med tillæg af uafskrevet koncerngoodwill.

 

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder overføres til reserve for nettoopskrivning af

kapitalandele i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.

 

Varebeholdning
Handelsvarer måles til kostpris, hvilket omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

 

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

 

Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Bruttoresultat 5.379.154 6.528.292
Personaleomkostninger 1 -4.486.424 -5.906.943
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -113.385 -141.094
Resultat af ordinær primær drift 779.345 480.255
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 220.821 272.540
Andre finansielle indtægter 2 21.384 16.319
     Andre finansielle omkostninger -282 -66
Ordinært resultat før skat 1.021.268 769.048
Skat af årets resultat 3 -185.057 -139.922
Årets resultat 836.211 629.126
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 800.000 600.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode -29.179 272.540
Overført resultat 65.390 -243.414
I alt 836.211 629.126

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 140.698 340.023
Materielle anlægsaktiver i alt 4 140.698 340.023
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 488.385 517.564
Deposita 33.000 69.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 5 521.385 586.564
Anlægsaktiver i alt 662.083 926.587
Råvarer og hjælpematerialer 92.786 95.345
Varebeholdninger i alt 92.786 95.345
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 588.649 336.098
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 321.330 143.164
Udskudte skatteaktiver 4.686 0
Andre tilgodehavender 26.693 827
Periodeafgrænsningsposter 72.710 63.324
Tilgodehavender i alt 1.014.068 543.413
Likvide beholdninger 1.098.063 669.280
Omsætningsaktiver i alt 2.204.917 1.308.038
Aktiver i alt 2.867.000 2.234.625

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
     Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 312.628 341.807
Overført resultat 167.205 101.815
Forslag til udbytte 800.000 600.000
Egenkapital i alt 1.404.833 1.168.622
Hensættelse til udskudt skat 0 8.379
Hensatte forpligtelser i alt 0 8.379
Leverandører af varer og tjenesteydelser 555.932 276.381
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 56.055 68.895
Skyldig selskabsskat 198.122 56.160
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 652.058 656.188
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.462.167 1.057.624
Gældsforpligtelser i alt 1.462.167 1.057.624
Passiver i alt 2.867.000 2.234.625

Noter

1. Personaleomkostninger

  2016 2015
  kr. kr.
Løn og gager 4.188.162 5.669.537
Pensioner 236.094 132.583
Andre omkostninger til social sikring 62.168 104.823
  4.486.424

5.906.943

Selskabet har i årets løb beskæftiget 21 medarbejdere (2015: 26 medarbejdere).

2. Andre finansielle indtægter

I posten 'Andre finansielle indtægter' indgår renter af mellemværender med tilknyttede virksomheder med kr. 12.083 (2015: kr. 7.169).

3. Skat af årets resultat

  206 2015
  kr. kr.
Aktuel skat 198.122 156.160
Ændring af udskudt skat -13.065 -9.071
Regulering vedrørende tidligere år 0 -7.167
  185.057 139.922

 

4. Materielle anlægsaktiver i alt

  Andre Anlæg mv.
  kr.
Kostpris primo 804.502
Tilgang 82.122
Afgang -345.000
Kostpris ultimo 541.624
   
Af- og nedskrivning primo 464.479
Årets afskrivning 113.385
Tilbageførsel ved afgang -176.938
Af- og nedskrivning ultimo 400.926
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 140.698
 

5. Finansielle anlægsaktiver i alt


 

  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
  kr.
Kostpris primo 175.757
Årets tilgang 0
Kostpris ultimo 175.757
 
Nettoopskrivninger primo 341.807
Andel i årets resultat jf. note 220.821
Udloddet udbytte -250.000
Nettoopskrivninger ultimo 312.628
 
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 488.385
 
 

 

 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

 

 

Navn, retsform og hjemsted

Ejerandel Egenkapital Årets resultat
Speciel Rengøring & Skadesservice ApS, Odense 100% 488.385 220.821

 

6. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabet har under henvisning til Årsregnskabslovens § 32 valgt at sammendrage regnskabsposterne Nettomsætning, Vareforbrug og Andre Eksterne Omkostninger til regnskabsposten Bruttoresultat.

7. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber.

 

Selskabet har indgået leje- og leasingaftaler med en samlet årlig ydelse på t.kr. 255 og med en samlet forpligtelse pr. statusdagen på t.kr. 300.

 

false false false false true 01/01/2015 31/12/2015 Revisionspåtegning false false false false Knud Erik Banke Kristensen Bjernevej 5 5600 Faaborg 309859742016-01-012016-12-31 309859742016-01-012016-12-311 309859742016-01-012016-12-310 309859742015-01-012015-12-31 309859742016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 309859742015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 309859742016-01-012016-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 309859742015-01-012015-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 309859742016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 309859742015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 309859742016-12-31 309859742015-12-31 iso4217:DKK