ROSKILDE HØRECENTER ApS

Stationscentret 4, 1 tv

4000 Roskilde


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
19/05/2017
Lone Pedersen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenROSKILDE HØRECENTER ApS
Stationscentret 4, 1 tv
4000 Roskilde
Telefonnummer:46324654
CVR-nr:31491622
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
RevisorRegistreret revisor Mette Storgaard Høffner
Kostskolevej 5-7
2880 Bagsværd
DK Danmark
CVR-nr:18897385
P-enhed:1003598782

Ledelsespåtegning

Direktionen har aflagt årsrapport for 2016 dækkende perioden 1. januar – 31. december 2016. Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato.

 

Årsrapporten der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

 

Det er min opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar –

31. december 2016.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Roskilde, den 16/05/2017

Direktion
Lone Pedersen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til anpartshaverne i Roskilde HøreCenter ApS

Baseret på selskabets bogføring samt oplysninger fra ledelsen har jeg ydet assistance med opstilling af årsregnskabet for Roskilde HøreCenter ApS for perioden 1. januar – 31. december 2016.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Jeg har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven samt FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er jeg ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger De har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Bagsværd, 16/05/2017Mette Storgaard Høffner

Registreret revisor Mette Storgaard Høffner
CVR: 18897385

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

 

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen opstilles artsopdelt.

 

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste består af nettoomsætning med fradrag af vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.m.

 

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. af selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket godtgørelser fra offentlige myndigheder.

 

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer, samt udbytter af danske og udenlandske værdipapirer.

 

Skat af årets resultat
Sammensættes af den skat, der skal betales vedrørende årets skattepligtige indkomst samt ændringer i den opgjorte udskudte skat. Udskudt skat afsættes med 22% vedrørende forskelle mellem skattemæssige og regnskabsmæssige saldi.

 

Tillæg, fradrag og godtgørelser m.v. vedrørende skattebetalingen indgår i finansielle poster.

 

Selskabet er sambeskattet med Roskilde HøreCenter Holding ApS. Skatten fordeles mellem selskaberne i det forhold selskaberne bidrager med negativ eller positiv indkomst.

 

Balance

Balancen opstilles i kontoform.

 

Materielle anlægsaktiver
Driftsmidler, inventar og indretning af lejede lokaler er optaget til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

 

Indretning af lejede lokaler indeholder tillige småaktiver i forbindelse med indretning af ny forretning. For indeværende år er der restafskrevet, da forretningesstedet er lukket.

Afskrivningerne foretages lineært over aktivernes forventede brugstid på 5 år.

 

Aktiver med en anskaffelsessum under kr. 12.900 pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret.

 

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Nedskrivning for imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning.

 

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat acontoskatter.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

 

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Bruttoresultat 1.578.859 1.670.560
Personaleomkostninger 1 -1.296.084 -1.309.575
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -7.702 -9.303
Resultat af ordinær primær drift 275.073 351.682
Andre finansielle indtægter 313 162
Øvrige finansielle omkostninger -4.871 -4.318
Ordinært resultat før skat 270.515 347.526
Skat af årets resultat 2 -59.798 -79.902
Årets resultat 210.717 267.624
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 108.000 105.000
Overført resultat 102.717 162.624
I alt 210.717 267.624

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 7.702
Materielle anlægsaktiver i alt 3 0 7.702
Anlægsaktiver i alt 0 7.702
Fremstillede varer og handelsvarer 45.631 20.099
Varebeholdninger i alt 45.631 20.099
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 94.165 106.996
Udskudte skatteaktiver 4.826 4.740
Andre tilgodehavender 3.760 0
Periodeafgrænsningsposter 65.035 96.696
Tilgodehavender i alt 167.786 208.432
Likvide beholdninger 1.048.492 765.195
Omsætningsaktiver i alt 1.261.909 993.726
Aktiver i alt 1.261.909 1.001.428

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 443.093 340.376
Forslag til udbytte 108.000 105.000
Egenkapital i alt 676.093 570.376
Leverandører af varer og tjenesteydelser 267.343 123.510
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 3.135 1.378
Skyldig selskabsskat 47.535 36.375
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 267.803 269.789
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 585.816 431.052
Gældsforpligtelser i alt 585.816 431.052
Passiver i alt 1.261.909 1.001.428

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Registreret kapital mv. Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 125.000 340.376 105.000 570.376
Betalt udbytte 0 0 -105.000 -105.000
Årets resultat 0 102.717 108.000 210.717
Egenkapital, ultimo 125.000 443.093 108.000 676.093

Anpartskapitalen er fordelt på en eller flere anparter á kr. 1.000 eller multipla heraf. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

Noter

1. Personaleomkostninger

  2016 2015
  kr. t.kr.
Gager 1.201.085 1.196
Pensioner 86.170 86
Forsikringer 8.822 6
Kørselsgodtgørelse 6.551 9
Dagpengerefusioner -17.806 -2
Udgifter til social sikring 8.402 9
Regulering feriepengeforpligtelse 2.860 6
  1.296.084 1.310

 

 

2. Skat af årets resultat

  2016 2015
  kr. t.kr.
Aktuel skat 59.884 49
Ændring af udskudt skat -86 31
  59.798 80

 

3. Materielle anlægsaktiver i alt

   Driftsmidler
Anskaffelsessum kr.
Saldo pr. 1. januar 2016 128.598
Tilgang i året 0
Afgang i året 0
Anskaffelsessum pr. 31. december 2016 128.598
   
Afskrivninger  
Saldo pr. 1. januar 2016 120.896
Årets afskrivninger 7.702
Afskrivning på afhændede aktiver 0
Afskrivninger pr. 31. december 2016 128.598
   
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2016 0
 

 

4. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabet sælger og tilpasser høreapparater og yder beslægtede serviceydelser.

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Der påhviler ikke selskabet andre forpligtelser udover de for branchen sædvanlige.

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er stillet bankgaranti på kr. 110.000 for huslejedepositum i Roskilde.

 

Selskabet er sambeskattet med modervirksomheden Roskilde HøreCenter Holding ApS. Moderselskabet Roskilde HøreCenter Holding ApS er administrationsselskab i sambeskatningen. Selskabet hæfter sammen med modervirksomheden solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst m.v. De sambeskattede selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat, royaltyskat og renteskat.

 

 

false false true false true 01/01/2015 31/12/2015 Andre erklæringer uden sikkerhed Mette Storgaard Høffner Kostskolevej 5 2880 Bagsværd 314916222016-01-012016-12-31 314916222016-01-012016-12-311 314916222016-01-012016-12-310 314916222015-01-012015-12-31 314916222016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 314916222015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 314916222016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 314916222015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 314916222016-12-31 314916222015-12-31 314916222016-01-01fsa:ContributedCapitalMember 314916222016-01-01fsa:RetainedEarningsMember 314916222016-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 314916222016-01-01 314916222016-01-012016-12-31fsa:ContributedCapitalMember 314916222016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 314916222016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 314916222016-12-31fsa:ContributedCapitalMember 314916222016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 314916222016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK