KJELLERUP TAGRENOVERING ApS

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
29/05/2015
Svend Siersbæk
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenKJELLERUP TAGRENOVERING ApS
Gl Hærkrovej 33
8620 Kjellerup
Telefonnummer:22384125
CVR-nr:29392129
Regnskabsår:01/01/2014 - 31/12/2014
BankforbindelseSparekassen Østjylland, Kjellerup afdeling
Søndergade 17A
8620 Kjellerup
RevisorSIERSBÆK ApS STATSAUTORISERET REVISIONS- & RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED
Bohrsvej 1
8600 Silkeborg
DK Danmark
CVR-nr:32790186
P-enhed:1015923624

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2014 for Kjellerup Tagrenovering ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

 

Årsrapporten indstiles til godkendelse på generalforsamlingen.


Silkeborg, den 22/04/2015

Direktion
Robin Dalmose Kaxe
Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i KJELLERUP TAGRENOVERING ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for KJELLERUP TAGRENOVERING ApS for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.


Silkeborg, 22/04/2015Svend Siersbæk
Statsautoriseret revisor
SIERSBÆK ApS STATSAUTORISERET REVISIONS- & RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED

Ledelsesberetning

 

Selskabets hovedaktiviteter

Selskabets formål er drift af virksomhed med tagrenovering samt hermed beslægtet virksomhed.

 

Selskabets medarbejdere

Selskabet har i årets løb i gennemsnit beskæftiget 1 medarbejder.

 

Vigtige begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets økonomiske stilling.

 

 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt om indregning og måling.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes, i lighed med alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i  balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sansynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkellt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårest udgang.

Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

 

Afskrivningerne sker lineært over aktivernes forventede brugstid, der er vurderet til følgende åremål:

 

Driftsmidler...............................................................................................................          5 år

Varevogne.................................................................................................................          5 år

 

Leasingkontrakter

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing) indregnes i balancen som aktiver.

Aktiverne måles ved første indregning til opgjort kostpris svarende til laveste værdi af dagsværdien eller nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser.

Finansielt leasede aktiver afskrives som øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver.

 

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

 

Varebeholdninger

Varelageret er optaget til kostpris.

 

Tilgodehavnder

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Selskabsskat

I resultatopgørelsen udgiftsføres beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, regulering af udskudt skat samt eventuelle reguleringer af tidligere års skatter.

 

Den udskudte skat omfatter den skattebyrde, der efter nugældende skatteregler hviler på foretagne skattemæssige merafskrivninger på anlægsaktiver fratrukket skattemæssige uudnyttede underskud.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi hvortil aktiver forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdien.

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 2013
kr. kr.
Bruttoresultat 902.884 505.958
Personaleomkostninger 1 -360.304 -499.271
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 2 -9.653 -28.866
Resultat af ordinær primær drift 532.927 -22.179
Øvrige finansielle omkostninger -7.633 -63.907
Ordinært resultat før skat 525.294 -86.086
Ekstraordinært resultat før skat 525.294 -86.086
Skat af årets resultat 3 -139.487 8.186
Årets resultat 385.807 -77.900
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 385.807 -77.900
I alt 385.807 -77.900

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 84.361 37.214
Materielle anlægsaktiver i alt 4 84.361 37.214
Anlægsaktiver i alt 84.361 37.214
Råvarer og hjælpematerialer 8.180 11.250
Varebeholdninger i alt 8.180 11.250
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 276.115 76.821
Tilgodehavende skat 0 105.907
Andre tilgodehavender 45.534 45.534
Periodeafgrænsningsposter 2.940 3.125
Tilgodehavender i alt 324.589 231.387
Omsætningsaktiver i alt 332.769 242.637
Aktiver i alt 417.130 279.851

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 15.287 -370.520
Egenkapital i alt 5 140.287 -245.520
Gæld til banker -127.646 288.917
Leverandører af varer og tjenesteydelser 186.212 57.584
Skyldig selskabsskat 30.580 -3.000
Anden gæld 187.697 181.870
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 276.843 525.371
Gældsforpligtelser i alt 276.843 525.371
Passiver i alt 417.130 279.851

Noter

1. Personaleomkostninger

  2014 2013
  kr. kr.
Løn og gager 379.370 497.840
ATP-bidrag 4.860 6.480
Øvrige bidrag 6.890 7.767
Lønrefusion -30.816 -12.816
Personaleomkostninger i alt 360.304 499.271

 

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2014 2013
  kr. kr.
Driftsmidler 9.653 12.866
Leaset driftsmateriel 0 16.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0
  9.653 28.866

3. Skat af årets resultat

  2014 2013
  kr. kr.
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst 33.580 0
Regulering af udskudt skat 105.907 8.186
  139.487 8.186

 

4. Materielle anlægsaktiver i alt

  Grunde og bygninger Andre Anlæg mv.
  kr. kr.
Anskaffelsessum 1/1 2014 160.211 266.080
Tilgang til kostpriser 56.800 0
Afgang til kostpriser 0 0
Anskaffelsessum 31/12 2014 217.011 266.080
     
Afskrivninger 1/1 2014 122.997 266.080
Afskrivninger solgte aktiver 0 0
Årets afskrivning 9.653 0
Afskrivninger 31/12 2014 132.650 266.080
     
Bogført værdi 31/12 2014 84.361 0
 

 

5. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 125.000 0 -370.520 0 -245.520
Forslag til resultatfordeling 0 0 385.807 0 385.8071
Årets resultat 0 0 0 0 0
Egenkapital ultimo 125.000 0 15.287 0 140.287

 

01/01/2013 31/12/2013 Revisionspåtegning Siersbæk ApS Bohrsvej 1 8600 Silkeborg 293921292014-01-012014-12-31 293921292014-01-012014-12-311 293921292014-01-012014-12-310 293921292013-01-012013-12-31 293921292014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 293921292013-01-012013-12-31fsa:RetainedEarningsMember 293921292014-12-31 293921292013-12-31 iso4217:DKK