JANS GULVAFSLIBNING ApS

Guldborghave 50

4862 Guldborg


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
10/06/2017
Steffen Klausen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenJANS GULVAFSLIBNING ApS
Guldborghave 50
4862 Guldborg
CVR-nr:31884446
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
BankforbindelseMøns Bank
Svend Gønges Torv 10
4720 Præstø

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapport for 1/1-31/12-2016 for Jan`s Gulvafslibning ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overenstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Selskabets ledelse anser den valgte regskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passsiver, finansielle stilliong samt resultat.

 

Fravalg af revision af årsrapporten for 2016.

 

Selskabet aflægger regnskab efter reglerne for selskaber i regnskabsklasse B, og selskabet har ikke i to på hinanden følgende år overskredet to af følgende størrelsesgrænser.

 

Balancesum 4,0 mio kr.

Nettoomsætning på 8 mio kr.

Gennemsnitlig antal helårsbeskæftiget på 12.

 

På baggrund heraf er der på generalforsamlingen truffet beslutning om, at revision for selskabet fravælges for det kommende regnskabsår 2017.


Nykøbing F, den 10/06/2017

Direktion
Jan Ivan Kviatkowski
Direktør
Heinrich Kwiatkowski
DirektørLedelsesberetning

Hovedaktiviteter
Gulvafslibning
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Det udvikler sig positivt
Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der har ikke været nogen hændelser som påvirker selskabet
 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

 

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af varer og ydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risiko overgang til køber har fundet sted inden årets udgang.

 

Periodisering

Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunkt.

Balance

Ejendomme

Måles til anskaffelsepris med tillæg af forbedringer.

 

Driftsmilder

Afskrives liniært over 3-5 år. Småanskaffelser under 12.900 afskrives direkte i resultatopgørelsen.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender optages til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab efter vurdering af enkelte debitorer.

 

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Udbytte

Udbytte som  forventes udbetalt for året, vises som en forpligtelse under kortfristet gæld.

 

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Nettoomsætning 2.910.788 2.744.289
Eksterne omkostninger -568.769 -489.949
Bruttoresultat 2.342.019 2.254.340
Personaleomkostninger -2.219.033 -2.013.504
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -41.539 -59.926
Resultat af ordinær primær drift 81.447 180.910
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 88.565 62.543
Andre finansielle indtægter 38 60
Øvrige finansielle omkostninger -73.248 -92.679
Ordinært resultat før skat 96.802 150.834
Skat af årets resultat -25.295 -44.446
Årets resultat 71.507 106.388
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 30.000 80.000
Overført resultat 41.507 26.388
I alt 71.507 106.388

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Grunde og bygninger 1.994.651 1.994.651
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 84.386 125.925
Materielle anlægsaktiver i alt 2.079.037 2.120.576
Anlægsaktiver i alt 2.079.037 2.120.576
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 697.615 512.167
Andre tilgodehavender 26.711 40.303
Tilgodehavender i alt 724.326 552.470
Likvide beholdninger 225.789 322.171
Omsætningsaktiver i alt 950.115 874.641
Aktiver i alt 3.029.152 2.995.217

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 126.000 126.000
Overført resultat 1.439.752 1.448.245
Forslag til udbytte -30.000 -80.000
Egenkapital i alt 1.535.752 1.494.245
Hensættelse til udskudt skat 0 0
Hensatte forpligtelser i alt 0 0
Gæld til realkreditinstitutter 584.497 620.749
Gæld til banker 0 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 584.497 620.749
Gæld til realkreditinstitutter 38.026 26.000
Gæld til banker 248.010 264.940
Leverandører af varer og tjenesteydelser 54.277 53.222
Skyldig selskabsskat 35.310 62.015
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 515.386 412.506
Forslag til udbytte for regnskabsåret 17.894 61.540
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 908.903 880.223
Gældsforpligtelser i alt 1.493.400 1.500.972
Passiver i alt 3.029.152 2.995.217

Noter

1. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

Jan Ivan Kwiatkowski, Guldborghave 50, 4862 Guldborg

Heinrich Kwiatkowski, Bagvej 12, Majbølle, 4862 Guldborg

 

Der har været 8 ansatte i 2016

 

Restgæld efter 5 år andrager 395.593

false false false false true 01/01/2015 31/12/2015 Ingen bistand KB Revsion & Rådgivning ApS Enighedsvej 59 4800 Nykøbing F 318844462016-01-012016-12-31 318844462016-01-012016-12-310 318844462016-01-012016-12-311 318844462015-01-012015-12-31 318844462016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 318844462015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 318844462016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 318844462015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 318844462016-12-31 318844462015-12-31 iso4217:DKK