CITY CLEANING ApS

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
14/07/2015
Peter Høiris Gustafson
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenCITY CLEANING ApS
Barritvej 14
2770 Kastrup
Telefonnummer:40144620
CVR-nr:34223092
Regnskabsår:01/01/2014 - 31/12/2014

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014 for City Cleaning ApS.          
          
          
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.          
          
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014.          
          
          
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.           
          
Årsregnskabet er ikke revideret, og vi erklærer, at virksomheden opfylder betingelserne herfor.          
 


Kastrup, den 14/07/2015

Direktion
Peter Høiris Gustafson


Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Ledelsesberetning

 

Hovedaktiviteter          
          
Selskabets formål er at udøve almindelig rengøring i bygninger.          
          
Væsentlige begivenheder i regnskabsåret          
          
Der har ikke været nogen ekstraordinære begivenheder i regnskabsåret, der har haft væsentlig indflydelse på resultatet.          
          
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold          
          
Årets resultat på kr. -54.677 er som forventet.           
          
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning          
          
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.          
 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

         
Selskabet har tilvalgt at medtage ledelsesberetningen fra regnskabsklasse C          
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.           
          
Generelt om indregning og måling          
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.          
          
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.          
          
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.          
          
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.          
          
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.          
          
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.          
          
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.          
          
          
Resultatopgørelsen          
          
Nettoomsætning          
Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.          
          
Nettoomsætningen er efter årsregnskabslovens §32 sammendraget i regnskabsposten "Bruttotab/Bruttofortjeneste" sammen med vareforbrug og andre eksterne omkostninger.          
          
Andre eksterne omkostninger          
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.          
          
Finansielle poster          
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.   

       

Skat af årets resultat          
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.          
          
          
Balancen          
          
Immaterielle anlægsaktiver          
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.          
          
Materielle anlægsaktiver          
Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.          
          
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.          
          
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.          
          
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider.          
          
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar                            3-8 år          
          
Aktiver med en kostpris på under kr. 12.300 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.          
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.          
          
Varebeholdninger          
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.          
          
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.          
          
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.          
          
Tilgodehavender          
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 

         

Skyldig skat og udskudt skat          
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.          
          
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.          
          
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.          
          
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 23,5%.          
          
Gældsforpligtelser          
Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.          

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 2013
kr. kr.
Bruttoresultat 1.872.030 1.452.349
Personaleomkostninger 1 -1.847.581 -1.268.722
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -75.972 -131.002
Resultat af ordinær primær drift -51.523 52.625
Øvrige finansielle omkostninger 2 -3.270 -20.220
Ordinært resultat før skat -54.793 32.405
Ekstraordinært resultat før skat -54.793 32.405
Skat af årets resultat 3 116 -18.573
Årets resultat -54.677 13.832
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -54.677 13.832
I alt -54.677 13.832

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Goodwill 244.898 285.714
Immaterielle anlægsaktiver i alt 244.898 285.714
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 117.094 152.250
Materielle anlægsaktiver i alt 117.094 152.250
Anlægsaktiver i alt 361.992 437.964
Råvarer og hjælpematerialer 70.000 70.000
Varebeholdninger i alt 70.000 70.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 108.924 108.924
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse 200.928 0
Tilgodehavender i alt 309.852 108.924
Likvide beholdninger 144.175 0
Omsætningsaktiver i alt 524.027 178.924
Aktiver i alt 886.019 616.888

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
Overført resultat 20.292 74.969
Egenkapital i alt 4 100.292 154.969
Hensættelse til udskudt skat 2.732 2.848
Hensatte forpligtelser i alt 2.732 2.848
Gæld til banker 0 55.922
Skyldig selskabsskat 32.932 32.932
Anden gæld 750.063 361.354
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 0 8.863
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 782.995 459.071
Gældsforpligtelser i alt 782.995 459.071
Passiver i alt 886.019 616.888

Noter

1. Personaleomkostninger

  2014 2013
  kr. kr.
Løn og gager 1.796.758 1.255.416
Andre omkostninger til social sikring 47.913 8.460
Øvrige personaleomkostninger 2.910 4.846
  1.268.722 1.268.722

 

2. Øvrige finansielle omkostninger

  2014 2013
  kr. kr.
Renteomkostninger, kreditinstitutter 3.270 13.721
Finansielle omkostninger, øvrige 0 3.250
Rentetillæg, SKAT 0 2.573
  3.270 19.544

 

3. Skat af årets resultat

  2014 2013
  kr. kr.
Årets aktuelle skat 0 15.725
Årets udskudte skat -116 2.848
  -116 18.573

 

4. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Overført resultat Ialt
  kr. kr. kr.
Saldo primo 80.000 74.969 154.969
Årets resultat 0 -54.677 -54.677
Egenkapital ultimo 80.000 20.292 100.292

 

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen.

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

01/01/2013 31/12/2013 Ingen bistand Jakob Horsbøl Søndergade 44, 4. 8000 Aarhus C 342230922014-01-012014-12-31 342230922014-01-012014-12-310 342230922013-01-012013-12-31 342230922014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 342230922013-01-012013-12-31fsa:RetainedEarningsMember 342230922014-12-31 342230922013-12-31 iso4217:DKK