Træfix Skovbrug Brændesalg ApS

Skudshalevej 50

9230 Svenstrup J


Årsrapport

1. oktober 2016 - 30. september 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
25/03/2018
Jørn Nørgaard Thomsen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenTræfix Skovbrug Brændesalg ApS
Skudshalevej 50
9230 Svenstrup J
Telefonnummer:24633830
CVR-nr:34489211
Regnskabsår:01/10/2016 - 30/09/2017
BankforbindelseHandelsbanken
Østre Havnegade 14
9000 Aalborg
RevisorBEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Voergårdvej 2
9200 Aalborg SV
DK Danmark
CVR-nr:32895468
P-enhed:1016042087

Ledelsespåtegning

Selskabets direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/17 for Træflis, Aalborg ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

 

Om forpligtelser kan i øvrigt oplyses:

Der er ikke påtaget kautions-, garanti-, eller andre forpligtelser der ikke fremgår af rapporten.

Der verserer ikke retsager eller andre forhold, der indebærer risiko for virksomheden.

 

Efter vor opfattelse, er der tegnet de nødvendige forsikringer med passende dækning under hensyn til virksomhedens forhold.

 

Ledelsen forventer for året 2017/18 et tilfredsstillende resultat.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Svenstrup, den 22/03/2018

Direktion
Jørn Nørgaard Thomsen
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Direktionen anser betingelserne for fortsat at undlade revisionen for opfyldt.

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Træfix Skovbrug Brændesalg ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Træfix Skovbrug Brændesalg ApS for regnskabsåret 01.10.2016 – 30.09.2017 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 vedrørende opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR-danske revisorers etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er selskabets ledelses ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, den daglige ledelse har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller gennemgangs konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Aalborg, 22/03/2018Peter Thor Kellmer , mne26805
Statsaut. revisor
BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
CVR: 32895468

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

 

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris.

Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden det interne årsregnskab aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg og administration m.v.

 

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, kursregulering af prioritetsgæld m.v.

 

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Tekniske anlæg og maskiner

Tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Tekniske anlæg og maskiner                     5-10 år    restværdi  0-10%

 

Aktiver med en kostpris på under 12.900 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen.

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger
Er opført i overensstemmelse oplysninger fra virksomheden til seneste indkøbspris.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under gæld. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavender aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

 

Gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. okt. 2016 - 30. sep. 2017

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Bruttoresultat -41.762 -106.804
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -41.952 -71.915
Resultat af ordinær primær drift -83.714 -178.719
Andre finansielle indtægter 0
Øvrige finansielle omkostninger -33.048 -30.745
Ordinært resultat før skat -116.762 -209.464
Skat af årets resultat 1 0 0
Årets resultat -116.762 -209.464
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -116.762 -209.464
I alt -116.762 -209.464

Balance 30. september 2017

Aktiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 41.952
Materielle anlægsaktiver i alt 2 0 41.952
Anlægsaktiver i alt 0 41.952
Fremstillede varer og handelsvarer 92.295 114.745
Varebeholdninger i alt 92.295 114.745
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.000 3.000
Periodeafgrænsningsposter 5.844 10.503
Tilgodehavender i alt 8.844 13.503
Likvide beholdninger 11.850 20.443
Omsætningsaktiver i alt 112.989 148.691
Aktiver i alt 112.989 190.643

Balance 30. september 2017

Passiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
Overført resultat -874.781 -758.019
Egenkapital i alt -794.781 -678.019
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 1.536
Skyldig selskabsskat 0 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 45.248 44.195
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 862.522 822.931
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 907.770 868.662
Gældsforpligtelser i alt 907.770 868.662
Passiver i alt 112.989 190.643

Noter

1. Skat af årets resultat

  2016/17 2015/16
  kr.  
Aktuel skat 0 0
Ændring af udskudt skat 0 0
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  0 0

 

2. Materielle anlægsaktiver i alt

Tekniske anlæg og maskiner 2016/17 2015/16
  kr. kr.

Anskaffelsessum, primo

Årets anskaffelser

Årets afgang til kostpris

359.576

0

0

359.576

0

0

Samlet anskaffelsessum 359.576

359.576

 

Afskrivninger, primo

Afskrivning på afhændede aktiver tilbageført

Årets afskrivning

 

-245.709

0

-41.952

-

245.709

0

-71.915

Samlede afskrivninger -359.576 -317.624

 

Bogført værdi

 

0

 

41.952

 

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets væsentligste aktivitet er at producere og sælge træflis

4. Oplysning om usikkerhed om going concern

Selskabet har tabt egenkapitalen. Det er vor forventning at vi, med en omlagt drift kan øge omsætning og ad den vej opnå et positivt resultat. Det er meddelt at selskabet ledelse finansierer det kommende regnskabsår. Årsregnskabet aflægges derfor som going-concern.

5. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Selskabets har ikke stillet nogen sikkerheder.

false false true false true 01/10/2015 30/09/2016 Andre erklæringer uden sikkerhed Tommy Thulstrup Voergaardvej 2 9200 Aalborg 344892112016-10-012017-09-30 344892112016-10-012017-09-301 344892112016-10-012017-09-300 344892112016-10-012017-09-302 344892112015-10-012016-09-30 344892112016-10-012017-09-30fsa:RetainedEarningsMember 344892112015-10-012016-09-30fsa:RetainedEarningsMember 344892112017-09-30 344892112016-09-30 iso4217:DKK