MIDTSJÆLLANDS VVS-INDUSTRISERVICE ApS

Fluebæksvej 88

4100 Ringsted


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
21/05/2016
Hanne Johansen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenMIDTSJÆLLANDS VVS-INDUSTRISERVICE ApS
Fluebæksvej 88
4100 Ringsted
Telefonnummer:57676577
e-mailadresse:mj@vvs-industriservice.com
CVR-nr:31301238
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015
BankforbindelseNordea
Bag Haverne 20
4600 Køge
DK Danmark

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

 

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 for Midtsjællands VVS-Industriservice ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med regnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsregnskabet for 2016 ikke skal revideres. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ringsted, den

 

Direktion

 

 

Jørgen Mogens Johansen

 

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.


, den

Direktion
Jørgen Mogens Johansen
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at udfører VVS-arbejde.

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et overskud på 119.375 kr., og selskabets balance pr. 31. december 2015 udviser en egenkapital på 189.974 kr.

 

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Anvendt regnskabspraksis        

Årsrapporten for Midtsjællands VVS-Industriservice ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2015 er aflagt i DKK

 

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hvert enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning. I kostprisen indgår råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger, såsom vedligeholdelse og afskrivninger m.v. samt drift, administration og ledelse af fabrikker.

 

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger i form af gager til salgs- og distributionspersonale, reklame- og markedsføringsomkostninger samt autodrift og afskrivninger m.v.

 

Anvendt regnskabspraksis

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, den administrative personale, kontoromkostninger, afskrivninger m.v. Afskrivning på goodwill indgår tillige med den andel, der vedrører administrationsaktiviteten.

 

Af-og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægs aktiver.

 

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

 

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar                       5     år

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

 

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

 

Anvendt regnskabspraksis

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudt skatteforpligtelser.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 23,5%.

 

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter, indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

 

 

 

 

 

 

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Nettoomsætning 1.098.551 827.391
Produktionsomkostninger -891.466 -700.921
Bruttoresultat 207.085 126.470
Distributionsomkostninger -4.191 -22.253
Administrationsomkostninger -42.191 -100.964
Resultat af ordinær primær drift 160.703
Andre finansielle indtægter 343
Øvrige finansielle omkostninger -1.694 -5.266
Ordinært resultat før skat 159.009
Skat af årets resultat -39.634 -197
Årets resultat 119.375 -1.867
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 119.375 -1.867
I alt 119.375 -1.867

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 30.219
Materielle anlægsaktiver i alt 30.219
Anlægsaktiver i alt 30.219
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 57.330 162.449
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 6.000 6.000
Udskudte skatteaktiver 17.006 31.495
Tilgodehavender i alt 80.336 199.944
Likvide beholdninger 241.291 -7.252
Omsætningsaktiver i alt 321.627 192.692
Aktiver i alt 321.627 222.911

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 64.974 -54.401
Egenkapital i alt 189.974 70.599
Leverandører af varer og tjenesteydelser 53.184
Skyldig selskabsskat 26.277
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 105.376 99.128
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 131.653 152.312
Gældsforpligtelser i alt 131.653 152.312
Passiver i alt 321.627 222.911

Noter

1. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

 

Til sikkerhed for engagement med Nordea, er udstedt løsørepantebrev nom. tkr. 120 i selskabets bil. Den regnskabsmæssige værdi udgør kr. 0.

 

false false false false true 01/01/2014 31/12/2014 Ingen bistand Hanne Johansen Fluebæksvej 88 4100 Ringsted 313012382015-01-012015-12-31 313012382015-01-012015-12-310 313012382014-01-012014-12-31 313012382015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 313012382014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 313012382015-12-31 313012382014-12-31 iso4217:DKK