ROSKILDE HØRECENTER ApS

Stationscentret 4, 1 tv

4000 Roskilde


Årsrapport

1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
14/05/2018
Lone Pedersen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenROSKILDE HØRECENTER ApS
Stationscentret 4, 1 tv
4000 Roskilde
Telefonnummer:46324654
CVR-nr:31491622
Regnskabsår:01/01/2017 - 31/12/2017
RevisorRegistreret revisor Mette Storgaard Høffner
Kostskolevej 5-7
2880 Bagsværd
DK Danmark
CVR-nr:18897385
P-enhed:1003598782

Ledelsespåtegning

Direktionen har aflagt årsrapport for 2017 dækkende perioden 1. januar – 31. december 2017. Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato.

 

Årsrapporten der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

 

Det er min opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Roskilde, den 11/05/2018

Direktion
Lone Pedersen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Revision for det kommende år er fravalgt.

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til anpartshaverne i Roskilde HøreCenter ApS

Baseret på selskabets bogføring samt oplysninger fra ledelsen har jeg ydet assistance med opstilling af årsregnskabet for Roskilde HøreCenter ApS for perioden 1. januar – 31. december 2017.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Jeg har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven samt FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er jeg ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger De har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Bagsværd, 11/05/2018Mette Storgaard Høffner , mne11058

Registreret revisor Mette Storgaard Høffner
CVR: 18897385

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen opstilles artsopdelt.

 

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste består af nettoomsætning med fradrag af vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.m.

 

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. af selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket godtgørelser fra offentlige myndigheder.

 

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer, samt udbytter af danske og udenlandske værdipapirer.

 

Skat af årets resultat
Sammensættes af den skat, der skal betales vedrørende årets skattepligtige indkomst samt ændringer i den opgjorte udskudte skat. Udskudt skat afsættes med 22% vedrørende forskelle mellem skattemæssige og regnskabsmæssige saldi.

 

Tillæg, fradrag og godtgørelser m.v. vedrørende skattebetalingen indgår i finansielle poster.

 

Selskabet er sambeskattet med Roskilde HøreCenter Holding ApS. Skatten fordeles mellem selskaberne i det forhold selskaberne bidrager med negativ eller positiv indkomst.

 

Balance

Balancen opstilles i kontoform.

 

Materielle anlægsaktiver
Driftsmidler, inventar og indretning af lejede lokaler er optaget til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

 

Indretning af lejede lokaler indeholder tillige småaktiver i forbindelse med indretning af ny forretning. For indeværende år er der restafskrevet, da forretningesstedet er lukket.

Afskrivningerne foretages lineært over aktivernes forventede brugstid på 5 år.

 

Aktiver med en anskaffelsessum under kr. 13.200 pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret.

 

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Nedskrivning for imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning.

 

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Værdipapirer

Værdipapirer der er indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede værdipapirer, der måles

 til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

 

UdbytteForeslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat acontoskatter.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

 

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Note 2017 2016
kr. kr.
Bruttoresultat 2.208.877 1.578.859
Personaleomkostninger 1 -1.479.632 -1.296.084
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -901 -7.702
Resultat af ordinær primær drift 728.344 275.073
Andre finansielle indtægter 11 313
Øvrige finansielle omkostninger -8.816 -4.871
Ordinært resultat før skat 719.539 270.515
Skat af årets resultat 2 -159.322 -59.798
Årets resultat 560.217 210.717
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 110.000 108.000
Overført resultat 450.217 102.717
I alt 560.217 210.717

Balance 31. december 2017

Aktiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 20.718 0
Materielle anlægsaktiver i alt 20.718 0
Anlægsaktiver i alt 20.718 0
Fremstillede varer og handelsvarer 121.052 45.631
Varebeholdninger i alt 121.052 45.631
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 163.917 94.165
Udskudte skatteaktiver 2.628 4.826
Andre tilgodehavender 6.304 3.760
Periodeafgrænsningsposter 47.110 65.035
Tilgodehavender i alt 219.959 167.786
Andre værdipapirer og kapitalandele 490.307
Værdipapirer og kapitalandele i alt 490.307
Likvide beholdninger 972.097 1.048.492
Omsætningsaktiver i alt 1.803.415 1.261.909
Aktiver i alt 1.824.133 1.261.909

Balance 31. december 2017

Passiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 893.310 443.093
Forslag til udbytte 110.000 108.000
Egenkapital i alt 1.128.310 676.093
Leverandører af varer og tjenesteydelser 270.852 267.343
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 4.922 3.135
Skyldig selskabsskat 154.777 47.535
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 265.272 267.803
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 695.823 585.816
Gældsforpligtelser i alt 695.823 585.816
Passiver i alt 1.824.133 1.261.909

Pengestrøm

2017 2016
kr. kr.
Årets resultat -210.717
Reguleringer
Ændring i driftskapital
     Likvide beholdninger (primo) 765.195
Specifikation af likvider ultimo
Likvide beholdninger (ultimo) 1.048.492

Noter

1. Personaleomkostninger

  2017 2016
  kr. t.kr.
Gager 1.359.979 1.201
Pensioner 88.731 86
Forsikringer 7.740 9
Kørselsgodtgørelse 8.221 7
Dagpengerefusioner -3.442 -18
Udgifter til social sikring 8.133 8
Regulering feriepengeforpligtelse 10.270 3
  1.479.632 1.296

 

 

2. Skat af årets resultat

  2017 2016
  kr. t.kr.
Aktuel skat 157.124 60
Ændring af udskudt skat 2.198 -
  159.322 60

 

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabet sælger og tilpasser høreapparater og yder beslægtede serviceydelser.

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Der påhviler ikke selskabet andre forpligtelser udover de for branchen sædvanlige.

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er stillet bankgaranti på kr. 110.000 for huslejedepositum i Roskilde.

 

Selskabet er sambeskattet med modervirksomheden Roskilde HøreCenter Holding ApS. Moderselskabet Roskilde HøreCenter Holding ApS er administrationsselskab i sambeskatningen. Selskabet hæfter sammen med modervirksomheden solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst m.v. De sambeskattede selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat, royaltyskat og renteskat.

 

 

false false false false true 01/01/2016 31/12/2016 Andre erklæringer uden sikkerhed Mette Storgaard Høffner Kostskolevej 5 2880 Bagsværd 314916222017-01-012017-12-31 314916222017-01-012017-12-311 314916222017-01-012017-12-310 314916222017-01-012017-12-312 314916222016-01-012016-12-31 314916222017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 314916222016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 314916222017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 314916222016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 314916222017-12-31 314916222016-12-31 314916222017-01-01 314916222016-01-01 iso4217:DKK