LEAN6SIGMA ApS

Sandbakkevej 60

4390 Vipperød


Årsrapport

1. juli 2014 - 30. juni 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
21/11/2015
Jens Folke
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenLEAN6SIGMA ApS
Sandbakkevej 60
4390 Vipperød
Telefonnummer:40292701
CVR-nr:14833897
Regnskabsår:01/07/2014 - 30/06/2015

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for1. juli 2014 – 30. juni 2015 for Lean6Sigma ApS.

 

REVI-HUSET ApS har assisteret selskabets ledelse med opstilling af årsrapporten i henhold til års-regnskabslovens bestemmelser.

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten er efter vor opfattelse aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og giver et retvisende billede af selskabets aktiver og pas-siver, finansielle stilling samt resultatet.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


, den

Direktion
Jens Folke Andersen


Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

På generalforsamlingen, blev det besluttet at fravælge revision, da selskabet ikke overskrider de 3 kriterier herfor. Beslutningen gælder indtil videre.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes.

I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Resultatopgørelsen er opstillet i beretningsform, funktionsopdelt. Balancen er opstillet i kontoform

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig-telser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste
Selskabet har som følge af særlige konkurrencemæssige hensyn sammendraget visse poster i resultatopgørelsen og i stedet anført posten ”Bruttofortjeneste”

I selskabets interne årsrapport vises ovenstående poster i sit fulde omfang.

 

Indtægter og omkostninger
Indtægter og -omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb, såfremt det vurderes at være væsentligt.

 

Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter direkte omkostninger forbundet med omsætningen, herunder løn, gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring i forbindelse med undervisning.

 

Distributionsomkostninger
Omfatter annoncering og markedsføring samt autodrift og øvrige rejse omkostninger.

 

Administrationsomkostninger
Administration omfatter omkostninger til lokaler, kommunikation, edbudstyr og software samt revisor mv.


Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, samt evt. tillæg og godt-gørelse under acontoskatteordningen.

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultat-opgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balance

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-punkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar      3-8 år
 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.


Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterføl-gende regnskabsår.

 

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regn-skabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

 

Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger.

 

Hensat udbytte medtages som kortfristet gæld.

 

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2014 - 30. jun 2015

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 330.281 380.769
Distributionsomkostninger -162.362 -160.207
Administrationsomkostninger -203.461 -161.558
Resultat af ordinær primær drift -35.542 59.004
Andre finansielle indtægter 23.496 24.571
Øvrige finansielle omkostninger -12.438 -6.793
Ordinært resultat før skat -24.484 76.782
Skat af årets resultat 1 7.731 -22.264
Årets resultat -16.753 54.518
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 49.900 49.200
Overført resultat -66.653 5.318
I alt -16.753 54.518

Balance 30. juni 2015

Aktiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 182.932 114.635
Materielle anlægsaktiver i alt 2 182.932 114.635
Andre værdipapirer og kapitalandele 760.309 796.812
Finansielle anlægsaktiver i alt 760.309 796.812
Anlægsaktiver i alt 943.241 911.447
Tilgodehavende skat 4.588 23.040
Andre tilgodehavender 0 19.607
Tilgodehavender i alt 4.588 42.647
Likvide beholdninger 224.344 602.612
Omsætningsaktiver i alt 228.932 645.259
Aktiver i alt 1.172.173 1.556.706

Balance 30. juni 2015

Passiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 344.690 411.343
Forslag til udbytte 49.900 49.200
Egenkapital i alt 3 519.590 585.543
Hensættelse til udskudt skat -7.591 0
Hensatte forpligtelser i alt -7.591 0
Skyldig selskabsskat 11.835 16.315
Anden gæld 648.339 954.848
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 660.174 971.165
Gældsforpligtelser i alt 660.174 971.165
Passiver i alt 1.172.173 1.556.706

Noter

1. Skat af årets resultat

  2014/15 2013/14
  kr. kr.
Aktuel skat -588 21.315
Ændring af udskudt skat -7.591 0
Regulering vedrørende tidligere år 448 949
  -7.731 22.264

2. Materielle anlægsaktiver i alt

   

  Produktionsanlæg og maskiner Andre Anlæg mv.
  kr. kr.
Kostpris primo 67.579 205.054
Tilgang 25.000 160.000
Afgang -0 -205.054
Kostpris ultimo 92.579 160.000
   
Af- og nedskrivning primo -34.966 -123.032
Årets afskrivning -16.015 -18.667
Tilbageførsel ved afgang 0 123.033
Af- og nedskrivning ultimo -50.981 -18.666
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 41.598 141.334

3. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 125.000 411.343 49.200 585.543
Udloddet ordinært udbytte 0 0 -49.200 -49200
Årets resultat 0 -66.653 49.900 -16.753
Egenkapital ultimo 125.000 344.690 49.900 519.590

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ikke påtaget sig andre kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser end de i
balancen anførte.

 

Ingen af balancens gældsforpligtelser har en løbetid på 2 år eller derover.

 

Der er ikke hensat deriepengeforpligtelser til ledelsen, som deltager aktivt i driften.

01/07/2013 30/06/2014 Ingen bistand REVI-HUSET ApS Porthusvej 7 3490 Kvistgård 148338972014-07-012015-06-30 148338972014-07-012015-06-300 148338972013-07-012014-06-30 148338972014-07-012015-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 148338972013-07-012014-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 148338972014-07-012015-06-30fsa:RetainedEarningsMember 148338972013-07-012014-06-30fsa:RetainedEarningsMember 148338972015-06-30 148338972014-06-30 iso4217:DKK