PUGERUP BYG TØMRER OG SNEDKERFIRMAApS

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
20/05/2015
Dirk Pugerup
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenPUGERUP BYG TØMRER OG SNEDKERFIRMAApS
Risholmen 15
2650 Hvidovre
e-mailadresse:pugerup@pugerupbyg.dk
CVR-nr:32141595
Regnskabsår:01/01/2014 - 31/12/2014
RevisorLokal Revisorerne STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Hørkær 1A
2730 Herlev
DK Danmark
CVR-nr:26108632
P-enhed:1008521944

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2014 for Pugerup Byg Tømrer og Snedkerfirma ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revision er fravalgt og selskabet opfylder fortsat betingelserne herfor.

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Hvidovre, den 08/05/2015

Direktion
Dirk Pugerup Christensen
DirektørRevisors erklæring om opstilling af årsregnskab

ASSISTANCEERKLÆRING TIL Pugerup Byg Tømrer og Snedkerfirma ApS

Baseret på oplysninger fra ledelsen har vi i overensstemmelse med den internationale standard om assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning opstillet balancen pr. 31. december 2014 for Pugerup Byg Tømrer og Snedkerfirma ApS og resultatopgørelsen for året afsluttet på denne dato. Ledelsen har ansvaret for regnskabet. Vi har ikke revideret eller udført review af regnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.


Herlev, 08/05/2015Bruno Rosenkrans Jensen
Statsautoriseret revisor
Lokal Revisorerne STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Revision er fravalgt og selskabet opfylder fortsat betingelserne herfor.

 

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.
 

Resultatopgørelse

Nettoomsætning
Nettoomsætningen omfatter faktureret salg i perioden. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

 

Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta, kontantrabatter mv.

 

Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

 

Udskudt skat indregnes og måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelse.
 

 

 

 

 

 

 

 

Balance

Immaterielle- og materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For finansielt leasede aktive er kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar   5 år
Goodwill   5 år

 

Aktiver med en kostpris under 12.600 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet.

 

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den

regnskabsmæssige værdi.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

 

Egenkapital
Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

 

Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en begivenhed indtruffet senest på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen.
 

Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 2013
kr. kr.
Bruttoresultat 833.311 1.203.050
Personaleomkostninger 2 -758.994 -798.082
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 3 -55.000 -47.500
Resultat af ordinær primær drift 19.317 357.468
Andre finansielle indtægter 3.962 1.090
Øvrige finansielle omkostninger 0 -6
Ordinært resultat før skat 23.279 358.552
Ekstraordinært resultat før skat 23.279 358.552
Skat af årets resultat 4 -15.000 -40.000
Årets resultat 8.279 318.552
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0 0
Overført resultat 8.279 318.552
I alt 8.279 318.552

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Goodwill 7.500 22.500
Immaterielle anlægsaktiver i alt 5 7.500 22.500
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 89.333 129.333
Materielle anlægsaktiver i alt 6 89.333 129.333
Anlægsaktiver i alt 96.833 151.833
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 70.309 200.812
Andre tilgodehavender 0 9.471
Tilgodehavender i alt 70.309 210.283
Likvide beholdninger 659.642 417.742
Omsætningsaktiver i alt 729.951 628.025
Aktiver i alt 826.784 779.858

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Registreret kapital mv. 7 125.000 125.000
Overkurs ved emission 64.299 64.299
Overført resultat 346.927 338.648
Egenkapital i alt 8 536.226 527.947
Leverandører af varer og tjenesteydelser 27.375 10.861
Skyldig selskabsskat 15.000 40.000
Anden gæld 248.183 201.050
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 290.558 251.911
Gældsforpligtelser i alt 290.558 251.911
Passiver i alt 826.784 779.858

Noter

1. Nettoomsætning

Af konkurrencemæssige hensyn, jfr. regnskabslovens § 32, er årets omsætning m.m. ikke oplyst.

Bruttofortjeneste består af posterne nettoomsætning, ændring i varelager, igangværende arbejder og andre eksterne udgifter.

 

2. Personaleomkostninger

  2014 2013
  kr. kr.
Løn og gager 700.623 749.509
Pensionsbidrag 17.073 0
Andre omkostninger til social sikring 41.298 48.573
  758.994 798.082

 

3. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2014 2013
  kr. kr.
Goodwill 15.000 7.500
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 40.000 40.000
Fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver 0 0
  55.000 47.500
     

 

4. Skat af årets resultat

  2014 2013
  kr. kr.
Aktuel skat 15.000 40.000
Ændring af udskudt skat 0 0
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  15.000 40.000

 

5. Immaterielle anlægsaktiver i alt

  Goodwill
  kr.
Kostpris primo 75.000
Tilgang 0
Afgang 0
Kostpris ultimo 75.000
   
Af- og nedskrivning primo 52.500
Årets afskrivning 15.000
Af- og nedskrivning ultimo 72.500
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 2.500
 

 

6. Materielle anlægsaktiver i alt

   

 

Andre

Anlæg mv.

  kr.
Kostpris primo 239.724
Tilgang 0
Afgang 0
Kostpris ultimo 239.724
 
Opskrivninger primo 0
Årets opskrivning 0
Opskrivninger ultimo 0
 
Af- og nedskrivning primo 110.391
Årets afskrivning 40.000
Tilbageførsel ved afgang 0
Af- og nedskrivning ultimo 150.391
 
Regnskabsmæssig værdi ultimo 89.333

7. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 125 anparter a 1.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.
 

  kr.
Ændringer i anpartskapitalen de seneste fem regnskabsår:  
Anpartskapital primo 125.000
Tilgang 0
Anpartskapital ultimo 125.000

 

8. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Overkurs ved emission Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 125.000 64.299 338.648 0 527.947
Udloddet ordinært udbytte 0 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 8.279 0 8.279
Egenkapital ultimo 125.000 64.299 346.927 0 536.226

 

9. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets væsentligste aktivitet består i at drive tømrer- og snedker virksomhed.

10. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen.

11. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Ingen.

 

Langfristet gæld:

Ingen.

 

Leje- og leasingforpligtelser:
Forpligtelser overfor udlejer udgør ca. kr. 30.000 pr. år.

12. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

01/01/2013 31/12/2013 Andre erklæringer uden sikkerhed Lokal Revisorerne ApS Hørkær 1A 2730 Herlev 321415952014-01-012014-12-31 321415952014-01-012014-12-311 321415952014-01-012014-12-310 321415952013-01-012013-12-31 321415952014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 321415952013-01-012013-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 321415952014-01-012014-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 321415952013-01-012013-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 321415952014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 321415952013-01-012013-12-31fsa:RetainedEarningsMember 321415952014-12-31 321415952013-12-31 iso4217:DKK