S & H AF 7/12 1991 ApS

Kølsenvej 56

8831 Løgstrup


Årsrapport

1. maj 2016 - 30. april 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
05/06/2017
Henrik Lundsgaard
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenS & H AF 7/12 1991 ApS
Kølsenvej 56
8831 Løgstrup
CVR-nr:16276472
Regnskabsår:01/05/2016 - 30/04/2017

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapport for regnskabsåret 1/5 2016 - 30/4 2017 for S & H af 7/12 1991 ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsrapporten et retvisende billede af selskabts aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

 

Betingelserne for fravalg af revision er fortsat opfyldt.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Kølsen, den 04/06/2017

Direktion
Susanne Kam KristensenLedelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet består i erhvervsvirksomhed samt forvaltning af egne midler.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Udviklinge i aktiviteter og økonomiske forhold anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste regnskabsår.

 

Resultatopgørelse

Selskabet har sammendraget visse poster i resultatopgørelsen og i stedet indført posten "Bruttofortjeneste".

 

Som indtægtskriterie anvendes faktureringskriteriet.

 

Skat af årets resultat omfatter beregnet selskabsskat af regnskabsårets skattepligtige indkomst.

 

Balance

Materielle anlægsaktiver i form af grunde og bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, så ophører afskrivningen. Der afskrives ikke på grunde.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger knyttet direkte til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger på bygninger baseret på en brugstid på 50 år og en restværdi på 50%.

 

Værdipapirer i form af børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi.

 

På statustidspunktet påhviler der ikke selskabet udskudt skat.

 

Gældsposter måles til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. maj 2016 - 30. apr 2017

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Bruttoresultat 37.294 -1.936
Personaleomkostninger 0 0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -3.950 0
Resultat af ordinær primær drift 33.344 -1.936
Andre finansielle indtægter 508.649 265.047
Øvrige finansielle omkostninger -27.450 -37.853
Ordinært resultat før skat 514.543 225.258
Skat af årets resultat 1 -112.046 -57.970
Årets resultat 402.497 167.288
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 0
Overført resultat 402.497 167.288
I alt 402.497 167.288

Balance 30. april 2017

Aktiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Grunde og bygninger 1.576.011 0
Materielle anlægsaktiver i alt 2 1.576.011 0
Anlægsaktiver i alt 1.576.011 0
Fremstillede varer og handelsvarer 62.420 69.680
Varebeholdninger i alt 62.420 69.680
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.500 18.500
Tilgodehavender i alt 2.500 18.500
Andre værdipapirer og kapitalandele 1.383.516 1.133.964
Værdipapirer og kapitalandele i alt 1.383.516 1.133.964
Likvide beholdninger 31.318 10.058
Omsætningsaktiver i alt 1.479.754 1.232.202
Aktiver i alt 3.055.765 1.232.202

Balance 30. april 2017

Passiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Registreret kapital mv. 200.000 200.000
Overført resultat 1.374.104 971.607
Egenkapital i alt 1.574.104 1.171.607
Gæld til realkreditinstitutter 1.150.257 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 3 1.150.257 0
Gæld til realkreditinstitutter 40.000 0
Skyldig selskabsskat 104.510 55.820
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 186.894 4.775
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 331.404 60.595
Gældsforpligtelser i alt 1.481.661 60.595
Passiver i alt 3.055.765 1.232.202

Noter

1. Skat af årets resultat

  2016/17 2015/16
  kr. kr.
Aktuel skat 112.046 57.970
Ændring af udskudt skat 0 0
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  112.046 57.970

 

2. Materielle anlægsaktiver i alt

   

  Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre Anlæg mv.
  kr. kr. kr.
Kostpris primo 0 0 0
Tilgang 1.579.961 0 0
Afgang 0 0 0
Kostpris ultimo 1.579.961 0 0
     
Opskrivninger primo 0 0 0
Årets opskrivning 0 0 0
Opskrivninger ultimo 0 0 0
     
Af- og nedskrivning primo 0 0 0
Årets afskrivning -3.950 0 0
Tilbageførsel ved afgang 0 0 0
Af- og nedskrivning ultimo -3.950 0 0
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo 1.576.011 0 0

3. Langfristede gældsforpligtelser i alt

  Gæld i alt ultimo Afdrag næste år Langfristet andel Restgæld efter 5 år
  kr. kr. kr. kr.
Prioritetsgæld 1.190.257 40.000 1.150.257 990.000
Kreditinstitutter 0 0 0 0
Leasingforpligtelser 0 0 0 0
  1.190.257 40.000 1.150.257 990.000

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Grunde og bygninger med en regnskabsmæssig værdi på 1.576 tkr. er pantsat med 1.585 tkr. til sikkerhed for langfristet gæld. 

false false false false true 01/05/2015 30/04/2016 Ingen bistand Henrik Lundsgaard Kølsenvej 56 8831 Løgstrup 162764722016-05-012017-04-30 162764722016-05-012017-04-300 162764722015-05-012016-04-30 162764722016-05-012017-04-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 162764722015-05-012016-04-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 162764722016-05-012017-04-30fsa:RetainedEarningsMember 162764722015-05-012016-04-30fsa:RetainedEarningsMember 162764722017-04-30 162764722016-04-30 iso4217:DKK