FOODWORK ApS

Årsrapport

9. april 2013 - 30. september 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
06/03/2015
Peter Stensgaard Rasmussen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenFOODWORK ApS
Ursusvej 10
8464 Galten
CVR-nr:35225250
Regnskabsår:09/04/2013 - 30/09/2014

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 9. april 2013 - 30. september 2014 for Foodwork ApS.                    
          
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.          
          
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 9. april 2013 - 30. september 2014.                   
          
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.           
          
Årsregnskabet er ikke revideret, og vi erklærer, at virksomheden opfylder betingelserne herfor.  


Galten, den 05/03/2015

Direktion
Peter Stensgaard Rasmussen
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Foodwork ApS.

Vi har opstillet årsregnskabet for Foodwork ApS for regnskabsåret 9. april 2013 - 30. september 2014 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Aarhus, 05/03/2015John Richard
Registreret Revisor, FSR - Danske Revisorer
4audit, Godkendt Revisionsanpartsselskab

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive cateringsvirksomhed.          

Væsentlige begivenheder i regnskabsåret

Der har ikke været nogen ekstraordinære begivenheder i regnskabsåret, der har haft væsentlig indflydelse på resultatet.          

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat på kr. -342.076 er ikke tilfredsstillende.           
 

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.          
 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Selskabet har tilvalgt at medtage ledelsesberetningen fra regnskabsklasse C          

 

Generelt om indregning og måling          
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.          
          
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.          
          
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.          
          
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.          
          
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.          
          
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.          
          
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.          
 

Resultatopgørelse

Nettoomsætning          
Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.          
          
Nettoomsætningen er efter årsregnskabslovens §32 sammendraget i regnskabsposten "Bruttotab/Bruttofortjeneste" sammen med vareforbrug og andre eksterne omkostninger.          
          
Andre eksterne omkostninger          
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.          
          
Finansielle poster          
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.          

Balance

Immaterielle anlægsaktiver          
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.          
          
Materielle anlægsaktiver          
Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.          
          
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.          
          
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.          
          
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider.
          
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar                            3-8 år          
          
Aktiver med en kostpris på under kr. 12.300 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.          
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.          
          
Finansielle anlægsaktiver          
Deposita måles til nominel værdi.          
          
Varebeholdninger          
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.          
          
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.          
          
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.          
          
Tilgodehavender          
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.          
          
Periodeafgrænsningsposter          
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.          

 

Skyldig skat og udskudt skat          
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.          
          
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.          
          
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.          
          
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 23,5%.
          
Gældsforpligtelser          
Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.          

Resultatopgørelse 9. apr 2013 - 30. sep 2014

Note 2013/14 -
kr. kr.
Bruttoresultat 2.292.508
Personaleomkostninger 1 -2.688.158
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -37.399
Resultat af ordinær primær drift -433.049
Andre finansielle indtægter 2 448
Øvrige finansielle omkostninger 3 -7.810
Ordinært resultat før skat -440.411
Ekstraordinært resultat før skat -440.411
Skat af årets resultat 4 98.335
Årets resultat -342.076
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -342.076
I alt -342.076

Balance 30. september 2014

Aktiver

Note 2013/14 -
kr. kr.
Goodwill 17.917
Immaterielle anlægsaktiver i alt 5 17.917
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 138.648
Materielle anlægsaktiver i alt 6 138.648
Deposita 65.500
Finansielle anlægsaktiver i alt 65.500
Anlægsaktiver i alt 222.065
Råvarer og hjælpematerialer 200.000
Varebeholdninger i alt 200.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 560.326
Udskudte skatteaktiver 98.335
Andre tilgodehavender 10.000
Tilgodehavender i alt 668.661
Likvide beholdninger 12.669
Omsætningsaktiver i alt 881.330
Aktiver i alt 1.103.395

Balance 30. september 2014

Passiver

Note 2013/14 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000
    Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 246.331
Overført resultat -342.076
Egenkapital i alt 7 -15.745
Gæld til banker 57.900
Leverandører af varer og tjenesteydelser 579.997
Anden gæld 399.693
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 81.550
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.119.140
Gældsforpligtelser i alt 1.119.140
Passiver i alt 1.103.395

Noter

1. Personaleomkostninger

  2013/14  
  kr.  
Løn og gager 2.487.302  
Pensioner 12.150  

Andre omkostninger til social sikring

Øvrige personaleomkostninger

59.432

129.274

 
  2.688.158  

2. Andre finansielle indtægter

  2013/14  
  kr.  

Renteindtægter, kreditinstitutter

Finansielle indtægter, øvrige

348

100

 
  448  

3. Øvrige finansielle omkostninger

  2013/14  
  kr.  

Renteomkostninger, kreditinstitutter

Finansielle omkostninger, øvrige

Rentetillæg, SKAT

35

7.221

554

 
  7.810  

4. Skat af årets resultat

  2013/14  
  kr.  
     
Årets udskudte skat -98.335  
     
  -98.335  

5. Immaterielle anlægsaktiver i alt

  Goodwill
  kr.
Kostpris primo 25.000
   
   
Kostpris ultimo 25.000
   
Årets afskrivning 7.083
afskrivninger ultimo 7.083
Regnskabsmæssig værdi ultimo 17.917

6. Materielle anlægsaktiver i alt

   

    Andre anlæg, driftsmateriel og inventar I alt
    kr. kr.
Kostpris primo   150.000 150.000
Tilgang   18.964 18.964
       
Kostpris ultimo   168.964 168.964
     
       
       
       
     
       
Årets afskrivning   30.316 30.316
       
Afskrivninger ultimo   30.316 30.316
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo   138.648 138.648

7. Egenkapital i alt

   

Anparts-

kapital

Reserve for opskrivninger efter indre værdis metode Overført resultat Ialt
    kr. kr. kr. kr.
Egenkapital primo   80.000 0 0 80.000
Opskrivninger   0 246.331 0 246.331
Overført resultat   0 0 -342.076 -342.076
Egenkapital ultimo   80.000 246.331 -342.076 -15.745

8. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har indgået lejekontrakt vedr. erhverslejemål med en opsigelsesfrist på 6 måneder, udegørende t.kr. 66.

9. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

Andre erklæringer uden sikkerhed Morten Søndergade 44, 4 8000 Aarhus C 352252502013-04-092014-09-30 352252502013-04-092014-09-300 352252502013-04-092014-09-301 352252502013-04-092014-09-30fsa:RetainedEarningsMember 352252502014-09-30 iso4217:DKK