MURERMESTER MICHAEL SAHNER HANSEN ApS

Bognæsvej 37

4300 Holbæk


Årsrapport

1. juli 2014 - 30. juni 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
22/10/2015
Michael Sahner Hansen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenMURERMESTER MICHAEL SAHNER HANSEN ApS
Bognæsvej 37
4300 Holbæk
Telefonnummer:59462141
CVR-nr:31271762
Regnskabsår:01/07/2014 - 30/06/2015
BankforbindelseJyske Bank
4300 Holbæk
RevisorREVISORGÅRDEN HOLBÆK REGISTRERET REVISORAKTIESELSKAB
Kalundborgvej 60
Holbæk
DK Danmark
CVR-nr:19720705
P-enhed:1003950290

Ledelsespåtegning

 

Ledelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014/15 for Murermester Michael Sahner Hansen ApS.

 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014 – 30. juni 2015. 

 

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

 

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Holbæk, den 12/10/2015

Direktion
Michael Sahner Hansen
Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Murermester Michael Sahner Hansen ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Murermester Michael Sahner Hansen ApS for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede.
Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014 – 30. juni 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.


Holbæk, 12/10/2015Lene Kildegaard
registreret revisor
REVISORGÅRDEN HOLBÆK REGISTRERET REVISORAKTIESELSKAB

Ledelsesberetning

 

Hovedaktiviteter
Selskabets aktiviteter er, i lighed med sidste år, murervirksomhed samt virksomhed naturligt forbundet hermed.

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat anses for tilfredsstillende.

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Der er foretaget enkelte tilvalg fra de øvrige regnskabsklasser.

 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabsprincipper som sidste år.

 

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

 

RESULTATOPGØRELSEN

 

Nettoomsætning
Nettoomsætningen, som omfatter faktureret salg af handelsvarer og færdigvarer, samt ikke fakturerede indtægter vedrørende uafsluttede igangværende arbejder, indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Igangværende arbejder indregnes i takt med at ydelsen leveres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder. Denne metode anvendes når de samlede indtægter og omkostninger på kontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt og det er sandsynligt at de økonomiske fordele herunder betalinger vil tilgå virksomheden.

 

Bruttofortjeneste
I bruttofortjenesten indregnes indtægter i takt med at levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Oplysning om nettoomsætning med tilhørende medgåede udgifter til vareforbrug og andre eksterne omkostninger udelades som følge af særlige konkurrencehensyn, jævnfør årsregnskabslovens § 32.

 

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under a´conto-skatteordningen mv.


Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. 

 

Moderselskabet og de danske koncernvirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregningen af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

 

BALANCEN

 

Materielle anlægsaktiver
Indretning lejede lokaler samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

 

Indretning lejede lokaler                        5 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar         5 år

 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

 

Alle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter mv.

 

Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

 

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

 

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

 

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdi.


Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Udbytte
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. 

 

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Den aktuelle skat afsættes med den for indkomståret aktuelle skattesats.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.  Skatten afsættes med den skattesats som forventes at være gældende når skatten udløses.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførelsesberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.
    
Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel restgæld. 

 

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2014 - 30. jun 2015

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Bruttoresultat 3.103.511 3.031.106
Personaleomkostninger 1 -2.605.161 -2.615.804
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 2 -107.709 -52.761
Resultat af ordinær primær drift 390.641 362.541
Andre finansielle indtægter 39.666 35
Øvrige finansielle omkostninger -19.698 -18.939
Ordinært resultat før skat 410.609 343.637
Skat af årets resultat 3 -99.454 -78.850
Årets resultat 311.155 264.787
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 950.000 100.000
Overført resultat -638.845 164.787
I alt 311.155 264.787

Balance 30. juni 2015

Aktiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 208.205 104.967
Indretning af lejede lokaler 253.579 319.729
Materielle anlægsaktiver i alt 4 461.784 424.696
Deposita 10.000 10.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 10.000 10.000
Anlægsaktiver i alt 471.784 434.696
Råvarer og hjælpematerialer 109.000 129.900
Varebeholdninger i alt 109.000 129.900
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 187.169 78.808
Igangværende arbejder for fremmed regning 627.000 265.000
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 997.111 0
Andre tilgodehavender 0 1.071.887
Periodeafgrænsningsposter 89.322 23.119
Tilgodehavender i alt 1.900.602 1.438.814
Likvide beholdninger 0 168.810
Omsætningsaktiver i alt 2.009.602 1.737.524
Aktiver i alt 2.481.386 2.172.220

Balance 30. juni 2015

Passiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 115.265 754.110
Forslag til udbytte 950.000 100.000
Egenkapital i alt 5 1.190.265 979.110
Hensættelse til udskudt skat 13.000 7.300
Hensatte forpligtelser i alt 13.000 7.300
Skyldig selskabsskat 93.754 71.550
Langfristede gældsforpligtelser i alt 93.754 71.550
Gæld til banker 54.695 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 529.600 309.483
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 0 27.144
Skyldig selskabsskat 71.550 43.628
Anden gæld 385.422 607.737
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 140.101 126.268
Periodeafgrænsningsposter 2.999 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.184.367 1.114.260
Gældsforpligtelser i alt 1.278.121 1.185.810
Passiver i alt 2.481.386 2.172.220

Noter

1. Personaleomkostninger

  2014/15 2013/14
  kr. kr.
Løn og gager 2.152.862 2.069.680
Pensioner 188.940 235.933
Andre omkostninger til social sikring 71.774 69.067
Øvrige personaleomkostninger 191.585 241.124
  2.605.161 2.615.804

 

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2014/15 2013/14
  kr. kr.
Indretning lejede lokaler 66.150 27.995
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 41.559 24.766
  107.709 52.761

 

3. Skat af årets resultat

  2014/15 2013/14
  kr. kr.
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst 93.754 71.550
Regulering  af udskudt skat     5.700 7.300
  99.454 78.850

 

4. Materielle anlægsaktiver i alt

  Indretning lejede lokaler

Andre Anlæg,

driftsmateriel

og inventar

  kr. kr.
Kostpris primo 459.537 311.688
Tilgang i årets løb 0 144.797
Afgang i årets løb 0 0
Kostpris ultimo 459.537 456.485
     
Akkumulerede afskrivninger primo 139.808 206.721
Årets afskrivninger 66.150 41.559
Afskrivning på afhændede aktiver 0 0
Akkumulerede afskrivninger ultimo 205.958 248.280
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo 253.579 208.205
 

 

5. Egenkapital i alt

  Indskudskapital Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 125.000 754.110 100.000 979.110
Betalt udbytte 0 0 -100.000 -100.000
Overført årets resultat 0 -638.845 0 -638.845
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 0 950.000 950.000
Egenkapital ultimo 125.000 115.265 950.000 1.190.265

 

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Leje – og leasingforpligtelse
Selskabet har indgået følgende operationelle leje- og leasingaftaler:

 

• Huslejekontrakt Bognæsvej 30, 4300 Holbæk. Kontrakten kan opsiges med 12 måneders varsel.

 

• Leasingkontrakt på 1 stk. Iveco kassebil samt EC Flex kroghejstrailer indtil 1/8 2019. Samlet restforpligtelse opgjort pr. 30/6 2015 til kr. 226.000.

 

Skat mv.
Selskabet er sambeskattet med Same Holding ApS og hæfter som følge heraf solidarisk for sambeskatningens samlede selskabsskatter, A-skatter m.v.

7. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med Jyske Bank A/S er stillet personlig kaution af
selskabets direktør, samt af 3. mand.

 

Herudover er udstedt virksomhedspant nom. kr. 350.000.

8. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabets nærtstående parter omfatter følgende:

 

Bestemmende indflydelse
Direktør Michael Sahner Hansen, Præstemaken 5, 4300 Holbæk.

 

Ejerforhold
Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende
minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af indskudskapitalen.

 

Same Holding ApS, Præstemarken 5, 4300 Holbæk.

01/07/2013 30/06/2014 Revisionspåtegning RevisorGården Holbæk Kalundborgvej 60 4300 Holbæk 312717622014-07-012015-06-30 312717622014-07-012015-06-301 312717622014-07-012015-06-300 312717622013-07-012014-06-30 312717622014-07-012015-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 312717622013-07-012014-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 312717622014-07-012015-06-30fsa:RetainedEarningsMember 312717622013-07-012014-06-30fsa:RetainedEarningsMember 312717622015-06-30 312717622014-06-30 iso4217:DKK