TAUBER REGNSKAB ApS

Præstevænget 14

8830 Tjele


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
30/05/2016
Hanne Tauber
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenTAUBER REGNSKAB ApS
Præstevænget 14
8830 Tjele
CVR-nr:35039988
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2015 - 
31. december 2015 for Tauber Regnskab ApS

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

       
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter.   

 

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2015 for opfyldt.    

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Rødding, den 30/05/2016

Direktion
Hanne TauberAnvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregulering af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en
konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden 
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning og vareforbrug samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted.
 

Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

 

Kapitalandele i associerede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af associerede virksomheders resultat efter skat. 

 

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. 

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balance

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i associerede virksomheder måles ved første indregning til kostpris og

efterfølgende til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter modervirksomhedens regnskabspraksis.

 

Associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med modervirksomhedens andel af den negative

indre værdi, i det omfang det vurderes som uerholdigt. Hvis den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser, i det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække virksomhedernes underbalance.

 

Nettoopskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode, i det omfang den regnskabsmæssige

værdi overstiger anskaffelsesværdien.

 

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i årsregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes frem til afståelsestidspunktet.

 

Fortjeneste og tab ved afhændelse af virksomheder opgøres som forskellen mellem afhændelses-

summen og den regnskabsmæssige værdi  af nettoaktiver på salgstidspunktet samt forventede om-

kostninger til salg eller afvikling. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Egenkapital - udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles efter af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder værdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

 

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles i balancen til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Bruttoresultat 511.597 406.908
Personaleomkostninger 1 -390.112 -327.978
Resultat af ordinær primær drift 121.485 78.930
     Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 1.779 1.542
Andre finansielle indtægter 137 412
Øvrige finansielle omkostninger -217 -116
Ordinært resultat før skat 123.184 80.768
Skat af årets resultat 2 -28.322 -20.066
Årets resultat 94.862 60.702
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 50.600 49.900
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 1.779 1.542
Overført resultat 42.483 9.260
I alt 94.862 60.702

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder 28.321 26.542
Finansielle anlægsaktiver i alt 3 28.321 26.542
Anlægsaktiver i alt 28.321 26.542
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 52.453 54.794
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0 1.935
Andre tilgodehavender 20.443 0
Tilgodehavender i alt 72.896 56.729
Likvide beholdninger 170.617 100.612
Omsætningsaktiver i alt 243.513 157.341
Aktiver i alt 271.834 183.883

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
     Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 3.321 1.542
Overført resultat 52.691 10.208
Forslag til udbytte 50.600 49.900
Egenkapital i alt 4 186.612 141.650
Leverandører af varer og tjenesteydelser 609 2.126
Skyldig selskabsskat 16.670 5.066
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 67.943 33.929
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 0 1.112
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 85.222 42.233
Gældsforpligtelser i alt 85.222 42.233
Passiver i alt 271.834 183.883

Noter

1. Personaleomkostninger

  2015 2014
  kr. kr.
Løn og gager 370.000 305.316
Pensionsbidrag 0 0
Andre omkostninger til social sikring 20.112 22.662
  390.112 327.978

 

2. Skat af årets resultat

  2015 2014
  kr. kr.
Aktuel skat 28.670 20.066
Ændring af udskudt skat 0 0
Regulering vedrørende tidligere år -348 0
  28.322 20.066
 

 

3. Finansielle anlægsaktiver i alt

  Kapitalandele i associerede virksomheder
  kr.
Kostpris primo 25.000
Tilgang 0
Afgang 0
Kostpris ultimo 25.000
 
 
Nettoopskrivninger primo 1.542
Andel i årets resultat  1.779
Udloddet udbytte 0
Nettoopskrivninger ultimo 3.321
 
Regnskabsmæssig værdi ultimo 28.321
 

 

 

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

 

Navn, retsform og hjemsted Ejerandel Egenkapital Årets resultat
Delta Energi ApS, Tjele 50% 56.641 3.557

 

 

4. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 80.000 1.542 10.208 49.900 141.650
Udloddet ordinært udbytte 0 0 0 -49.900 -49.900
Årets resultat 0 1.779 42.483 50.600 94.862
Egenkapital ultimo 80.000 3.321 52.691 50.600 186.612

5. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Virksomhedens hovedaktivitet er regnskabs- og bogføringsvirksomhed. 

 

Ledelsen finder resultatet for tilfredsstillende.

false false false false true 01/01/2014 31/12/2014 Ingen bistand Hanne Tauber Præstevænget 14 8830 Tjele 350399882015-01-012015-12-31 350399882015-01-012015-12-310 350399882014-01-012014-12-31 350399882015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 350399882014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 350399882015-01-012015-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 350399882014-01-012014-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 350399882015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 350399882014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 350399882015-12-31 350399882014-12-31 iso4217:DKK