JUELSMINDE REVISION OG RÅDGIVNING ApS

Sandbjergvej 23

7130 Juelsminde


Årsrapport

1. juli 2017 - 30. juni 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
23/08/2018
Jørgen Koch
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenJUELSMINDE REVISION OG RÅDGIVNING ApS
Sandbjergvej 23
7130 Juelsminde
Telefonnummer:20459906
CVR-nr:33241933
Regnskabsår:01/07/2017 - 30/06/2018
BankforbindelseSydbank A/S
Søndergade 18
8700 Horsens
DK Danmark

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2017/18 for Juelsminde Revision og Rådgivning ApS.

 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav samt kravene i selskabets vedtægter.

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

 

Årsregnskabet er behandlet og vedtaget dags dato og indstilles til godkendelse på generalforsamlingen.

 

Direktionen har besluttet at fravælge revision for det kommende regnskabsår, hvis selskabet opfylder betingelserne herfor.

 

 

 


Juelsminde, den 16/07/2018

Direktion
Jens Jørgen Børsting Koch
direktørLedelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets vigtigste forretningsområde er at udføre bogførings- og rådgivningsarbejde i Østjylland.

....

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat, kr. 54 anses for tilfredsstillinde under hensyntagen til, at selskabets direktion ikke ønsker at konsolidere selskabet.

.....

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentligrt vil kunne påvirke bedømmelsen af selskabets resultat for 2017/18 samt den økonomiske stilling pr. 30. juni 2018.

.....


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Årsregnskabet for Juelsminde Revision og Rådgivning ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder


....

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af tjenesteydelser indgår i omsætningen på faktureringstidspunktet.

 

Andre eksterne omkostninger

Posten omfatter samtlige omkostninger, bortset fra personaleudgifter.

 

Personaleudgifter

Posten omfatter lønninger, feriepenge og udgifter til social sikring.

 

Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver

Nyanskaffelser med en anskaffelsessum under kr. 13.500 afskrives i anskaffelsesåret. 

 

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets skattepligtige indkomst.

...

Balance

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Gæld

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

 

 


....

Resultatopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Bruttoresultat 123.104 138.725
Personaleomkostninger -123.050 -138.481
Resultat af ordinær primær drift 54 244
Ordinært resultat før skat 54 244
Skat af årets resultat 0 -154
Årets resultat 54 90
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 54 90
I alt 54 90

Balance 30. juni 2018

Aktiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.000 26.000
Andre tilgodehavender 16.000 24.000
Tilgodehavender i alt 19.000 50.000
Likvide beholdninger 90.418 66.541
Omsætningsaktiver i alt 109.418 116.541
Aktiver i alt 109.418 116.541

Balance 30. juni 2018

Passiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
Overført resultat 358 304
Egenkapital i alt 80.358 80.304
Skyldig selskabsskat 154
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 29.060 36.083
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 29.060 36.237
Gældsforpligtelser i alt 29.060 36.237
Passiver i alt 109.418 116.541
false false false false true 01/07/2016 30/06/2017 Ingen bistand Jørgen Koch Sandbjergvej 23 7130 Juelsminde 332419332017-07-012018-06-30 332419332017-07-012018-06-300 332419332016-07-012017-06-30 332419332017-07-012018-06-30fsa:RetainedEarningsMember 332419332016-07-012017-06-30fsa:RetainedEarningsMember 332419332018-06-30 332419332017-06-30 iso4217:DKK