AKTIV LEG ApS

Boldingvej 5

7250 Hejnsvig


Årsrapport

1. oktober 2015 - 30. september 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
15/12/2016
Erik Nielsen Poulsen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenAKTIV LEG ApS
Boldingvej 5
7250 Hejnsvig
CVR-nr:25222199
Regnskabsår:01/10/2015 - 30/09/2016
RevisorKROGH & THOMSEN I/S
Trehøjevej 1
7200 Grindsted
DK Danmark
CVR-nr:19154408
P-enhed:1014773394

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2015 til 30. september 2016 for Aktiv Leg ApS.

 

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

 

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 til 30. september 2016.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Hejnsvig, den 28/11/2016

Direktion
Erik Nielsen PoulsenRevisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Aktiv Leg ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Aktiv Leg ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 til 30. september 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter anvendt regnskabspraksis, ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven og ledelsens ønske om yderligere oplysninger og specifikationer. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR-danske revisorers etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er ledelsens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, ledelsen har givet os til brug for at opstille årsrapporten t. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Grindsted, 28/11/2016Carsten Thomsen
registreret revsior FSR
KROGH & THOMSEN I/S
CVR: 19154408
Lisbeth Jessen
registreret revisor FSR
KROGH & THOMSEN I/S
CVR: 19154408

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet består i produktion og salg af legeredskaber.

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udviser et overskud på kr. 14.762, hvilket selskabets ledelse betragter som mindre tilfredsstillende.
    
Forventningerne til 2016/17 er positive. Der forventes således et efter markedsforholdene tilfredsstillende niveau for såvel omsætning som indtjening.

 

Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet betydningsfulde hændelser af væsentlig betydning for årsregnskabet.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Generelt

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år og omfatter følgende væsentlige indregningsmetoder og målegrundlag:

 

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Omregning af fremmed valuta
Tilgodehavender m.v. i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets opståen indregnes i resultatopgørelsen under andre finansielle indtægter og omkostninger.

 

 

Resultatopgørelse

 

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

 

Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste omfatter nettoomsætning, varekøb, ændring af lagre af færdigvarer, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

 

Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms og afgifter. Indtægterne fra salg indregnes i det år, hvor levering har fundet sted.


Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

 

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

 

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager lønafhængige omkostninger.

 

 

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver.

 

Andre driftsomkostninger
Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

 

Andre finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-skabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing samt tillæg og godtgørelse under aconto-skatteordningen mv.

 

Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

 

Balance

 

Immaterielle anlægsaktiver
Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lønninger og gager samt afskrivninger, der direkte og indirekte kan henføres til selskabets udviklingsaktiviteter, og som opfylder kriterierne for indregning.

 

Udviklingsprojekter, der ikke opfylder kriterierne for indregning i balancen, indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i takt med at omkostningerne afholdes.

 

Aktiverede udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere.

 

Aktiverede udviklingsomkostninger afskrives lineært efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet over den vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 5 år og overstiger ikke 20 år.

 

Materielle anlægsaktiver:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

 

Bygninger: 14 år
Produktionsanlæg og maskiner: 5 - 10 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: 3 - 10 år


Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Nyanskaffelser med kostpris på under kr. 12.900 indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

 

 

 

 

 

 

Leasing:
Leasingkontrakter vedrørende materialle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen til det laveste af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af leasingydelserne, beregnet ved anvendelse af leasingaftalens interne rentefod eller en tilnærmet værdi heraf som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives efter samme regnskabspraksis som fastlagt for selskabets øvrige anlægsaktiver.

 

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen.

 

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kost-prisen, nedskrives til denne lavere værdi.


Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

 

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjæl-pematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger.

 

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Værdien fastsættes under hensyntagen til varebeholdningernes omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

 

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Udskudt skat
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.


Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

 

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. okt 2015 - 30. sep 2016

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 1.571.397 1.623.286
Personaleomkostninger 1 -1.160.567 -1.335.323
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -178.518 -200.789
Andre driftsomkostninger -67.942 0
Resultat af ordinær primær drift 164.370 87.174
Andre finansielle indtægter 0 154
Øvrige finansielle omkostninger -143.524 -153.737
Ordinært resultat før skat 20.846 -66.409
Skat af årets resultat 2 -6.084 -7.126
Årets resultat 14.762 -73.535
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 14.762 -73.535
I alt 14.762 -73.535

Balance 30. september 2016

Aktiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Færdiggjorte udviklingsprojekter 109.849 149.046
Immaterielle anlægsaktiver i alt 3 109.849 149.046
Grunde og bygninger 109.303 119.133
Produktionsanlæg og maskiner 1.192.325 986.091
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 231.517 255.225
Materielle anlægsaktiver i alt 4 1.533.145 1.360.449
Anlægsaktiver i alt 1.642.994 1.509.495
Fremstillede varer og handelsvarer 488.805 787.852
Varebeholdninger i alt 488.805 787.852
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 87.306 247.750
Igangværende arbejder for fremmed regning 194.000 155.610
Udskudte skatteaktiver 127.074 133.158
Tilgodehavende skat 7.000 14.154
Andre tilgodehavender 0
Periodeafgrænsningsposter 11.794 33.013
Tilgodehavender i alt 427.174 583.685
Likvide beholdninger 71.933 0
Omsætningsaktiver i alt 987.912 1.371.537
Aktiver i alt 2.630.906 2.881.032

Balance 30. september 2016

Passiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Registreret kapital mv. 126.000 126.000
Overført resultat 162.212 147.450
Egenkapital i alt 5 288.212 273.450
Gæld til banker 0 88.216
Leasingforpligtelser 751.187 627.252
Langfristede gældsforpligtelser i alt 6 751.187 715.468
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt 0 933.749
Leverandører af varer og tjenesteydelser 157.365 265.245
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 350.688 256.882
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 903.553 256.238
Leasingforpligtelser 179.901 180.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.591.507 1.892.114
Gældsforpligtelser i alt 2.342.694 2.607.582
Passiver i alt 2.630.906 2.881.032

Noter

1. Personaleomkostninger

     
  2015/16 2014/15
Antal personer beskæftiget i gennemsnit: 5 kr. kr.
Løn og gager 1.121.497 1.266.723
Andre omkostninger til social sikring 39.070 68.600
  1.160.567 1.335.323

2. Skat af årets resultat

  2015/16 2014/15
  kr. kr.
Ændring af udskudt skat 6.084 7.126
  6.084 7.126

3. Immaterielle anlægsaktiver i alt

  Færdiggjorte udviklingsprojekter
  kr.
Kostpris primo 410.083
Kostpris ultimo 410.083
Af- og nedskrivning primo -261.037
Årets afskrivning -39.197
Af- og nedskrivning ultimo -300.234
Regnskabsmæssig værdi ultimo 109.849

4. Materielle anlægsaktiver i alt

   

 

Grunde og bygninger

Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
  kr. kr. kr.
Kostpris primo 140.431 1.171.800 470.275
Tilgang 0 425.422 51.495
Afgang 0 -151.800 -126.800
Kostpris ultimo 140.431 1.445.422 394.970
     
Af- og nedskrivning primo -21.298 -185.709 -215.050
Årets afskrivning -9.830 -100.963 -28.528
Tilbageførsel ved afgang 0 33.575 80.125
Af- og nedskrivning ultimo --31.128 -253.097 -163.453
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo 109.303 1.192.325 231.517
       
Heraf udgør finansielt leasede aktiver 0 1.192.325 0

5. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Overført resultat Ialt
  kr. kr. kr.
Saldo primo 126.000 147.450 273.450
Årets resultat 0 14.762 14.762
Egenkapital ultimo 126.212 162.212 288.212

6. Langfristede gældsforpligtelser i alt

  Gæld i alt ultimo Afdrag næste år Langfristet andel Restgæld efter 5 år
  kr. kr. kr. kr.
Leasingforpligtelser 931.088 179.901 751.187 100.000
  931.088 179.901 751.187 100.000

7. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværender med selskabets bankforbindelse  er der tinglyst virksomhedspant på DKK 1.000.000.

 

De pantsatte aktiver har en bogført værdi på kr. 1.220.780 pr. 30. september 2016.

false false false false true 01/10/2014 30/09/2015 Andre erklæringer uden sikkerhed Krogh & Thomsen I/S Trehøjevej 1 7200 Grindsted 252221992015-10-012016-09-30 252221992015-10-012016-09-301 252221992015-10-012016-09-300 252221992015-10-012016-09-302 252221992014-10-012015-09-30 252221992015-10-012016-09-30fsa:RetainedEarningsMember 252221992014-10-012015-09-30fsa:RetainedEarningsMember 252221992016-09-30 252221992015-09-30 iso4217:DKK