INSTALLATIONSFIRMAET L.H. OLESEN A/S

Egeskovvej 72

7000 Fredericia


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
30/05/2016
Lars. H. Olesen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenINSTALLATIONSFIRMAET L.H. OLESEN A/S
Egeskovvej 72
7000 Fredericia
Telefonnummer:76200077
Fax:75929594
e-mailadresse:info@lholesen.dk
CVR-nr:10288037
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015
BankforbindelseSpar Nord Bank A/S
Sjællandsgade 33
7000 Fredericia
RevisorMOGENS PETERSEN Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Vejlevej 5
7000 Fredericia
DK Danmark
CVR-nr:14119507
P-enhed:1000683332

Ledelsespåtegning

Direktion og bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Installationsfirmaet L. H. Olesen A/S.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Den valgte regnskabspraksis anses for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 


Fredericia, den 28/01/2016

Direktion
Claus Holmgaard OlesenBestyrelse
Lars Henrik Olesen
formand
Claus Holmgaard Olesen
Yvonne Solveig OlesenFravalg af revision for det kommende regnskabsår

Ledelsen har besluttet at fravælge revision for det kommende regnskabsår og erklærer samtidig, at betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i INSTALLATIONSFIRMAET L.H. OLESEN A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for INSTALLATIONSFIRMAET L.H. OLESEN A/S for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Fredericia, 28/01/2016M. Petersen
statsautoriseret revisor
MOGENS PETERSEN Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR: 14119507

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.


Generelt

 

Indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser (gæld) indregnes i balancen, når selskabet har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige betalinger o.lign. vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.

 

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste
Der er foretaget sammendrag af posterne nettoomsætning, vareforbrug, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger til posten ”bruttofortjeneste”, jf. årsregnskabslovens § 32.


Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til salgsværdien af det fastsatte vederlag.

 

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen, i takt med at produktionen udføres, således at nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret udførte arbejde.


Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer (vareforbrug) indeholder det forbrug råvarer og hjælpe-materialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.


Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder offentlige tilskud og refusioner samt avancer ved salg af anlægsaktiver.


Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til personalevelfærd, salgs-, administrations- og lokaleomkostninger.

 

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.


Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.


Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

 

Balance

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver værdiansættes på grundlag af anskaffelsessummen med fradrag af akkumu-lerede afskrivninger.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

      Driftsmidler og inventar             5-10 år

 

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.800 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter mens tab indregnes under afskrivninger.


Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kost- eller dagspris efter laveste værdis princip.


Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg er optaget efter en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender til den værdi, hvormed de forventes at indgå.


Udskudt skatteaktiv
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.


Værdipapirer
Værdipapirer indregnes under omsætningspapirer og måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

 

Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

 

Når salgsværdien på en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de med-gåede omkostninger eller nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere.

 

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gæld afhængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af aconto- og forudbetalinger.

 

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.


Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.


Udbytte
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtigelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.


Udskudt skat
Det er selskabets politik at henføre selskabsskat til det år, hvori indkomsten regnskabsmæssigt konstateres, uanset om indkomsten medregnes i den skattepligtige indkomst på et andet tidspunkt. Udskudt skat svarer således til den skat, der vil udløses, såfremt selskabets aktiver realiseres til bogført værdi, og skattemæssige henlæggelser tilbageføres.


Selskabsskat
Årets beregnede selskabsskat til betaling efter fradrag af betalte a’contoskatter, indregnes i balancen under skatteforpligtelser eller tilgodehavende selskabsskat.


Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

 

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 3.043.239 2.599.167
Personaleomkostninger 1 -2.625.417 -2.789.826
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -92.298 -105.921
Resultat af ordinær primær drift 325.524 -296.580
Andre finansielle indtægter 10.144 16.132
Øvrige finansielle omkostninger -39.505 -20.344
Ordinært resultat før skat 296.163 -300.792
Skat af årets resultat 2 -66.857 64.768
Årets resultat 229.306 -236.024
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0
Overført resultat 229.306
I alt 229.306

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 342.477 434.775
Materielle anlægsaktiver i alt 3 342.477 434.775
Anlægsaktiver i alt 342.477 434.775
Fremstillede varer og handelsvarer 758.569 756.667
Varebeholdninger i alt 758.569 756.667
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 876.336 528.985
Udskudte skatteaktiver 0 67.033
Tilgodehavende skat 22.427 20.220
Andre tilgodehavender 3.996 42.303
Tilgodehavender i alt 902.759 658.541
Andre værdipapirer og kapitalandele 0 236.109
Værdipapirer og kapitalandele i alt 0 236.109
Likvide beholdninger 52.616 1.411
Omsætningsaktiver i alt 1.713.944 1.652.728
Aktiver i alt 2.056.421 2.087.503

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 750.000 750.000
Overført resultat 8.450 -220.856
Forslag til udbytte 0 0
Egenkapital i alt 758.450 529.144
Hensættelse til udskudt skat 13.639 17.410
Hensatte forpligtelser i alt 13.639 17.410
Gæld til banker 225.899 320.065
Leverandører af varer og tjenesteydelser 269.674 241.340
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 0 320.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 788.759 659.544
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.284.332 1.540.949
Gældsforpligtelser i alt 1.284.332 1.540.949
Passiver i alt 2.056.421 2.087.503

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Registreret kapital mv. Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 750.000 -220.856 0 529.144
Betalt udbytte 0 0
Årets resultat 229.306 229.306
Egenkapital, ultimo 750.000 8.450 0 758.450

Aktiekapitalen kr. 750.000 er opdelt således:    
   10 stk. kapitalandele á kr. 50.000             500.000
   25 stk. kapitalandele á kr. 10.000             250.000     
   

Der har ikke været ændringer i aktiekapitalen i de seneste 5 regnskabsår.

 

Noter

1. Personaleomkostninger

  2015 2014
  kr. kr.
Løn og gager 2.335.497 2.511.979
Pensionsbidrag 261.683 247.550
Sociale ydelser 28.237 30.297
  2.625.417 2.789.826

2. Skat af årets resultat

  2015 2014
  kr. kr.
Aktuel skat 75.200 -74.650
Regulering af udskudt skatteaktiv -4.572 7.617
Regulering af udskudt skat -3.771 2.265
  66.857 -64.768

3. Materielle anlægsaktiver i alt

  Driftsmider og inventar
  kr.
Anskaffelsessum primo 1.003.286
Årets afgang -76.000
Anskaffelsessum ultimo 927.286
   
Afskrivning primo -568.511
Årets afskrivning -92.298
Årets afgang 76.000
Afskrivning ultimo -584.809
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 342.477
 

 

4. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Hovedaktivitet
    
Selskabets formål er El-installationsvirksomhed.

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
    

Ingen.

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Sikkerhedsstillelser
    
Af de likvide midler er kr. 51.672 deponeret til sikkerhed for en arbejdsgaranti.
   

7. Oplysning om ejerskab

Nærtstående parter

 

Selskabets virksomhed drives fra bygninger, der ejes af selskabets bestyrelsesformand.
Lejen er fastsat på markedsvilkår.
   

false false false false true 01/01/2014 31/12/2014 Revisionspåtegning MOGENS PETERSEN Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Vejlevej 5 7000 Fredericia 102880372015-01-012015-12-31 102880372015-01-012015-12-311 102880372015-01-012015-12-310 102880372015-01-012015-12-310 102880372015-01-012015-12-311 102880372015-01-012015-12-312 102880372014-01-012014-12-31 102880372015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 102880372015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 102880372015-12-31 102880372014-12-31 102880372015-01-01fsa:ContributedCapitalMember 102880372015-01-01fsa:RetainedEarningsMember 102880372015-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 102880372015-01-01 102880372015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 102880372015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 102880372015-12-31fsa:ContributedCapitalMember 102880372015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 102880372015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK